PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU TEBLİĞLERİ:

95/7 SAYILI ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS

FUARLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

 

 AMAÇ

MADDE 1. Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dıştanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın arttırılması amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (DTM) gerekli desteğin sağlanmasıdır.

KAPSAM

MADDE 2. Bu destek; Türkiye’de uluslararası nitelikte ihtisas fuarları düzenleyen ve DTM’nca belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promasyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranının “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu”ndan karşılanmasını kapsamaktadır.

DESTEKLENECEK FAALİYETLER

MADDE 3.

A. Mali Destek Sağlanacak Faaliyetler

a. Ticaret Müşavirliğince uygun görülen yayınlarda, organizatör firmaların fuar öncesi yapacakları yurtdışı tanıtım (bakın-yayın, radyo, TV reklamları, afiş, broşür, basın toplantısı) faaliyetleri,

b. Organizatör firma tarafından önerilen ve Ticaret Müşavirlikleri’nce uygun görülerek fuara davet edilen bazı önemli yabancı alıcıların (ülke başına iki kişiyi geçemez) yol giderleri,

c. Fuar süresince fuarın konusu ile ilgili olarak düzenlenecek,seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin masraflar,

b.Diğer Destekler

a. Fuarın Ticaret Müşavirlikleri’nce tanıtımı,

b. Fuarın ve organizatör firmanın DTM’nca desteklendiğinin tevsiki,

DESTEKLENECEK FUARLARIN TESPİTİ

MADDE 4. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca izin verilmiş uluslararası nitelikteki iç ihtisas fuarlarından hangilerinin destekleneceği madde ve ülke bazındaki ihracat politikaları esas alınarak aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde belirlenir.

a. Fuarın;

- Tekstil, konfeksiyon,halı,

- Deri (Ayakkabı dahil)

- Taşıt araçları ve yan sanayii,

- Gıda ve gıda teknolojisi,

- Elektrik-elektronik sanayii,

- Madeni eşya sanayii,

- Tüprak sanayii,

- İnşaat Malzemeleri,

- Mobilya sanayii ürünlerine yönelik olması,

b. Fuarın en az üç defadır yapılıyor olması,

c. Bir önceki dönemde yapılan fuara asgari 25’i yabancı olmak üzere en az 100 firmanın katılmış olması, gerekmektedir.

d. Aynı fuara iki defadan fazla destek verilmez.

ÖDEME ESASLARI

MADDE 5. Uluslararası nitelik taşıyan yurt içi ihtisas fuarlarının desteklennmesine yönelik ödemeler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a. Organizatör kuruluşların 3. maddede belirtilen faaliyetleri ile ilgili harcamaların desteklenebilmesi için harcamaların fatura ile begelendirilmiş olması şarttır.

b. Desteklenen faaliyetlere ilişkin ödemelere esas teşkil eden oran ve azami destek tutarları aşağıda gösterilmiştir.

 

 

HARCAMA KALEMLERİ

DESTEKLEME ORANI (%)

AZAMİ DESTEK TUTARI (Karşılığı TL.)

Yurtdışı tanıtım faaliyetleri

50

25.000 $

Önemli alıcıların ulaşım giderleri

50

15.000 $

Fuarın konusu ile ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri

50

5.000 $

 

 

c. Düzenleyeceği yurt içi ihtisas fuarının desteklenmesini isteyen organizatör firmaların, fuarın başlangıcından en geç iki ay önce, desteklenen faaliyet türlerine ilişkin tahmini harcamaları da içeren bir proje ile birlikte bulundukları bölgedeki İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri’ne başvurmaları gerekmektedir.

d. İhracatçı Birlikleri 4. maddede belirtilen kriterler ve bunlara ek olarak Müsteşarlıkça tespit edilecek diğer kriterler çerçevesinde, sözkonusu başvuruları inceleyerek uygun gördüğü talepleri organizatör firmalara bildirir.

e. Fuar sona erdikten sonra, gerçekleşen harcamalara ilişkin belgeler, fuarın bitiştarihini müteakip en geç 6 (altı) ay içerisinde organizatör firma tarafından İhracatçı Birlikleri’ne intikal ettirilir. İhracatçı Birlikleri gerekli incelemelerin yapılmasını müteakip, ödeme yapılacak firmalar ile ödeme miktarlarını Müsteşarlığa bildirir. Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri ödemenin yapılmasını teminen T.Cumhuriyet Merkez Bankası’na intikal ettirir.

f. Desteklemede ibraz edilen belgelerdeki giderlerin, TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise fatura tarihindeki T.Cumhuriyet Merkez Bankası Çapraz kurları ve döviz alışı kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL. olarak T.Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’na ödenir.

MÜEYYİDE

MADDE 6. Firmalar tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığınıntespiti halinde “6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun” hükümleri uygulanır.

YETKİ

MADDE 7. Bu karar’ın uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında DTM yetkilidir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 8. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.