PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU TEBLİĞLERİ:

 

ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Tebliğ No : 97/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Sözkonusu Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 98/13 Sayılı Tebliğ

 

 

AMAÇ

Madde 1- Bu Kararın amacı, Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak ürünlerimizin uluslararası pazarlarda karşılaştıkları çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyulması amacıyla kalite güvence sistemi ve çevre yönetim sistemi belgeleri ile CE işaretinin alınması halinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ), devlet desteği sağlanmasıdır.

KAPSAM

Madde 2- Bu Karar, KOBİ’lerin Türk Standartları Enstitüsü ile akredite edilmiş kuruluşlardan, kalite güvence sistemi belgeleri (ISO 9000 serisi), çevre yönetim sistemi belgeleri (ISO 14000) ve CE işaretinin, alınması için yaptıkları belgelendirilmiş harcamalarının belirli bir kısmının karşılanmasını kapsamaktadır.

TANIM

Madde 3- Bu Karar’da geçen:

 

Müsteşarlık : Dış Ticaret Müsteşarlığı’dır

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme:

1. Bir ila ikiyüz arasında işçi istihdam ettiği bağlı olduğu meslek kuruluşunca tevsik edilen,

2. Gerçek usulde defter tutan,

3. İmalat sanayi alanında faaliyette bulunan,

4. Arsa ve bina hariç, mevcut sabit sermaye tutarı, bilanço net değeri itibariyle iki milyon ABD Doları karşılığı TL’yi aşmayan,

işletmelerdir.

DESTEKLENECEK FAALİYETLER

 

Madde 4- Bu Karar kapsamında; firmaların,

a) ISO 9000 serisi kalite güvence sistemi belgelerini,

b) ISO 14000 çevre yönetim sistemi belgelerini,

c) CE işaretini ve

d) Uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgelerini alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları) karşılanacaktır.

Madde 5-Firmaların, dördüncü maddede belirtilen belgeleri almaları halinde yapacakları harcamaların en fazla %50’si, destekleme kapsamında karşılanabilir. Ancak, firmaların daha önceden belge almak için yeterli bulunmadığı belgelendirme başvurularında yapılan harcamalar dikkate alınmaz.

Madde 6- Bu Tebliğ ile ilgili başvurular; Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü), Müsteşarlık tarafından hazırlanan Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen hususlar çerçevesinde yapılır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Müsteşarlık’tan alınan bildirim üzerine ödemeyi 7 nci maddede belirtilen şekilde öncelikle yapar.

Madde 7- Desteklemede, ibraz edilen harcama belgelerindeki giderlerin, TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise fatura tarihindeki T. Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak T. Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir.

Madde 8- Bu destekten yararlanacak olanların yanıltıcı bilgi ve belge vermesinden dolayı haksız olarak tahsil ettikleri, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı ödemelerde “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uygulanır.

Madde 9- Bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

Madde 10-Para-Kredi Koordinasyon Kurulu’nun 18.05.1995 tarih ve 95/6 sayılı Kararının 2. maddesi ile 01.06.1995 tarih ve 22300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 95/3 sıra no’lu Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 11- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.