97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ  VE SÖZKONUSU TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 98/13 SAYILI TEBLİĞ’İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

 

KAPSAM

Madde 1-Bu destek; İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında “Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi” Hakkında 97/5 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliğ’inin 3. maddesinde tanımı yapılan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ)

a) Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alacakları kalite güvence sistemi belgeleri (ISO 9000 serisi), çevre yönetim sistemi belgeleri (ISO 14000 serisi) ve Avrupa Birliği tarafından onaylanmış kuruluşlardan alacakları CE işaretinin,

b) Müsteşarlık tarafından uygun görülen uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgelerinin,

alınması sırasında yaptıkları belgelendirilmiş harcamaların (sadece belgelendirme masraflarının) belirli bir kısmının karşılanmasını kapsamaktadır.

Madde 2- Tebliğ’de tanımlanan şirket;

a) ISO 9000 serisi kalite güvence sistemi belgeleri için,

b) ISO 14000 serisi çevre yönetim sistemi belgeleri için,

her bir sistem için bir defaya mahsus olmak üzere, harcamalarının %50’si oranında,

c) CE işareti ve

d) Uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgeleri için ise,

her bir ürünü için bir defada harcamalarının %50’si oranında bu destekten faydalanabilir.

Bir şirket, yukarıda “c” ve “d” maddelerinde belirtilen işaret ve belgeler için sağlanan desteklerden, ilk desteğin Müsteşarlık tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren en fazla üç yıl süre ile faydalanabilir.

Madde 3-97/5 Sayılı Tebliğ’in yayımı tarihinden önce alınan belgelerin desteklenmesine ilişkin başvuru talepleri ve yeterli bulunmadığı belgelendirme başvurularında yapılan harcamalar dikkate alınmaz.

ISO 9000 SERİSİ VE ISO 14000 SERİSİ BELGELERİNE SAĞLANACAK DESTEKTEN YARARLANMA ESASLARI

Madde 4- ISO 9000 serisi kalite güvence sistemi ve ISO 14000 serisi çevre yönetim sistemi belgelerinin alınması sırasında yapılacak masraflardan;

-Müracaat ve doküman inceleme,

-Belgelendirme tetkik,

-Yıllık belge kullanım,

giderleri bu destek kapsamında yer alacaktır.

Sözkonusu destekten faydalanmak isteyen KOBİ’ler, belgeyi aldıktan sonra en geç altı ay içinde ISO 9000 Serisi ve ISO 14000 Serisi Belgeleri Destek Başvuru Formu (Ek-1) ve bu formda belirtilen diğer bilgi ve belgelerle Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süreyi geçiren işletmeler destekten faydalanamazlar.

CE İŞARETİ İLE ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ DİĞER KALİTE VE ÇEVRE BELGELERİNE SAĞLANACAK DESTEKTEN YARARLANMA ESASLARI

Madde 5-İşletmelerin CE İşareti, uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgelerine sağlanan destekten yararlanmaları için, belgenin alınış tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) “CE İşareti ile Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve Çevre Belgelerine İlişkin Destek Başvuru Formu” (Ek-2) ve bu formda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Bu süreyi geçiren işletmeler destekten faydalanamazlar.

GENEL ESASLAR

Madde 6-Çevre maliyetlerinin desteklenmesine yönelik ödemeler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Müsteşarlık uygun gördüğü takdirde, başvurulara ödeme yapılmasını teminen T. Cumhuriyet Merkez Bankası’na gerekli talimatı verir.

b) Desteklemede, ibraz edilen belgelerdeki tüm giderlerin (KDV hariç), TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödendiği tevsik edilen fatura (belge) tarihindeki T. Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak T. Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir.

 

Madde 7-Gerek duyulması halinde şirketlerin başvurularının değerlendirilmesi sırasında Dış Ticaret Müsteşarlığı

Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer kuruluşların görüşü dikkate alınabilir.

Madde 8-Bu destekten yararlanacak olanların yanıltıcı bilgi ve belge vermesinden dolayı haksız olarak tahsil ettikleri, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı ödemelerde “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uygulanır.

Madde 9-97/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve sözkonusu Tebliğ’de değişiklik yapılmasına dair 98/13 sayılı Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

 

 

EK-1

ISO 9000 SERİSİ İLE ISO 14000 SERİSİ BELGELERE İLİŞKİN DESTEK BAŞVURU FORMU

Tarih:

I.FİRMAYA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Ünvanı :

2. Kuruluş Tarihi :

3.İş Adresi:

Posta Kodu:

 

Telefon Faks

4.Vergi Dairesi ve Sicil No:

5. SSK İş Yeri Sicil No :

6.Banka Hesap Numarası:

7.Bu Destekten daha önce yararlanılıp yararlanılmadığı :

8. Faaliyet Alanı/Sektörü :

9. Bağlı Bulunduğu Holding :

10.Sermayesi Taahhüt edilen Sermaye TL

 

Ödenmiş Sermaye TL

11.Şirket Türü Şahıs Ortak Sayısı ve Ortak Sayısı

Anonim

Limited

Kollektif

Komandit

12.Personel A.(a)Yönetici (b)Teknik TOPLAM:

Sayısı

B. (a)Mühendis: (d)Kalifiye İşci:

(b)İşletmeci: (e)Diğer:

(c)Ustabaşı: TOPLAM:

13. Üretilen Tanım (Ürün Adı) Üretim Miktarı (Adet, ton)

başlıca ürünler

14.Belgenin Cinsi ve Orjinal ismi

(Belgenin bir örneği bu forma eklenecek)

15.Belgenin Açıklaması :

16.Belgeyi Veren Kuruluşun Ünvanı, Adresi :

17.Belgenin Tarihi ve Geçerlilik Süresi :

18.Belgeyle İlgili Olarak Yapılan Harcamalar :

19. Belgelendirme ile İlgili Sorumlu Kişinin Adı Soyadı İmza:

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, yanlış bilgi ve belge vermem durumunda tüm haklarımdan vazgeçeceğimi ve cezai müeyyideleri kabul ettiğimi beyan ederim.

Şirket adına imzaya yetkili kişinin,

( İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi)

Adı ve Soyadı :

Tarih :

Firma Kaşesi

ve İmza :

Bu Forma Eklenecek Belgeler: (Bu belgeler istenilen şekilde forma eklenmediği takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.)

1) Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya Noter ya da Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı örneği,

2) Geçerli Kapasite Raporunun (Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış) Noter ya da Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı örneği,

3) SSK’dan tasdikli “SSK dört aylık sigorta primleri bordrosu” nun Noter ya da Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı örneği,

4) Vergi Dairesi/YMM/SMMM’den tasdikli Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı Vergi Levhası örneği,

5)Vergi Dairesi/YMM/SMMM’den tasdikli en son hesap dönemine ait (yıllık) bilanço ya da Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı örneği,

6)İmza Sirkülerinin Noter onaylı örneği,

7) Firma bir holdinge bağlı ise aynı holdinge bağlı diğer şirketlerin destek başvurusunda bulunmayacaklarına dair muvaffakatname.

8)Alınan Belgenin Noter ya da Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı örneği,

9) Fatura ve faturanın ödendiğine dair banka dekontlarının asılları veya Noter ya da Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı örneği (Faturanın üzerinde “ödendi” şerhinin bulunması halinde banka dekontları aranmayacaktır.),

10) Belge, yurt dışındaki bir Kuruluştan alınmış ise;

-Alınan Belgenin ilgili ülkedeki noter, meslek odası gibi resmi bir mercii tarafından onaylanmış örneğinin,

- Fatura ve faturanın ödendiğine dair banka dekontlarının asılları veya ilgili ülkedeki meslek odası, noter, vergi dairesi gibi resmi bir mercii tarafından onaylanmış örneğinin,

belgenin alındığı ülkede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ticaret Ataşeliği ve bunların olmadığı yerlerde Türk Konsolosluklarına onaylatılmasından sonra Türkçe tercümelerinin yaptırılarak anılan tercümelerin de Noterden onaylatılması gerekmektedir.

11) Belgenin alındığı Kuruluşun ayrıntılı hizmet fiyat listesi aslı veya Noter ya da Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı örneği,

12) Maliye Bakanlığı’na muhatap Taahhütname (Ek-3; Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış )

13) Dış Ticaret Müsteşarlığı veya Uygulamacı Kuruluş tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler.

EK:2

CE İŞARETİ İLE ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ DİĞER KALİTE VE ÇEVRE BELGELERİNE İLİŞKİN DESTEK BAŞVURU FORMU

I.FİRMAYA İLİŞKİN BİLGİLER Tarih :

1. Ünvanı

 

2. Kuruluş Tarihi

3.İş Adresi

Post

Kodu:

 

Telefon Faks

4.Vergi Dairesi ve Sicil No

5. SSK İş Yeri Sicil No

6. Banka Hesap Numarası

7.Daha Önce Bu Destekten Yaralanılıp Yararlanılmadığı

8.Faaliyet Alanı/ Sektörü

9. Bağlı Bulunduğu Holding

10.Sermayesi Taahhüt edilen Sermaye TL

 

Ödenmiş Sermaye TL

11.Şirket Türü Şahıs Ortak Sayısı ve Ortak Sayısı

Anonim

Limited

Kollektif

Komandit

12.Personel

Sayısı A.(a)Yönetici (b)Teknik TOPLAM:

B. (a)Mühendis: (d)Kalifiye İşci:

(b)İşletmeci: (e)Diğer:

(c)Ustabaşı: TOPLAM:

13. Üretilen Tanım (Ürün Adı) Üretim Miktarı (Adet, ton)

başlıca ürünler

14.Alınan Belgenin Cinsi

15. CE İşaretinin Direktifi

16.Yürürlüğe Giriş Tarihi

17.Geçiş Dönemi İçin Son Tarih

18.Belgeyi Veren Kuruluşun Ünvanı

19.Adresi

20.Bu belgeyi almanın gerekliliği hakkında kısa bilgi

21.Belgeyi veren kuruluşun tercih edilme nedenleri

II. BELGE ALINAN ÜRÜNE İLİŞKİN TEKNİK BİLGİLER:

1.Teknik Tanımı:

2. Modeli:

3.İlk Üretim Tarihi:

4.Üretim Miktarı:

(yıllık)

5.Belirtilmesinde Yarar Görülen Hususlar

6.Belge için yapılan harcama tutarı*

*Bu başvuru formu CE işareti için doldurulurken, eğer birden fazla ürün için işaret alınmışsa her ürün için ayrı ayrı harcama bildirimi yapılmalıdır.

7.Belgenin alındığı tarih

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, yanlış bilgi ve belge vermem durumunda tüm haklarımdan vazgeçeceğimi ve cezai müeyyideleri kabul ettiğimi beyan ederim.

Şirket adına imzaya yetkili kişinin,

( İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi)

Adı ve Soyadı :

Tarih :

Firma Kaşesi

ve İmza :

Bu Forma Eklenecek Belgeler: (Bu belgeler istenilen şekilde forma eklenmediği takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.)

1) Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya Noter ya da Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı örneği,

2) Geçerli Kapasite Raporunun (Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış) Noter ya da Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı örneği,

3) SSK’dan tasdikli “SSK dört aylık sigorta primleri bordrosu” nun Noter ya da Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı örneği,

4)Vergi Dairesi/YMM/SMMM’den tasdikli Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı Vergi Levhası örneği,

5)Vergi Dairesi/YMM/SMMM’den tasdikli en son hesap dönemine ait (yıllık) bilanço ya da Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı örneği,

6)İmza Sirkülerinin Noter onaylı örneği,

7) Firma bir holdinge bağlı ise aynı holdinge bağlı diğer şirketlerin destek başvurusunda bulunmayacaklarına dair muvaffakatname.

8)Alınan Belgenin Noter ya da Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı örneği,

9) Fatura ve faturanın ödendiğine dair banka dekontlarının asılları veya Noter ya da Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı örneği (Faturanın üzerinde “ödendi” şerhinin bulunması halinde banka dekontları aranmayacaktır.),

10) Belge, yurt dışındaki bir Kuruluştan alınmış ise;

-Alınan Belgenin ilgli ülkedeki noter, meslek odası gibi resmi bir mercii tarafından onaylanmış örneğinin,

- Fatura ve faturanın ödendiğine dair banka dekontlarının asılları veya ilgili ülkedeki meslek odası, noter, vergi dairesi gibi resmi bir mercii tarafından onaylanmış örneğinin,

belgenin alındığı ülkede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ticaret Ataşeliği ve bunların olmadığı yerlerde Türk Konsolosluklarına onaylatılmasından sonra Türkçe tercümelerinin yaptırılarak anılan tercümelerin de Noterden onaylatılması gerekmektedir.

11) Belgenin alındığı Kuruluşun ayrıntılı hizmet fiyat listesi aslı veya Noter ya da Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı örneği,

12) Maliye Bakanlığı’na muhatap Taahhütname (Ek-3; Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış )

13) Dış Ticaret Müsteşarlığı veya Uygulamacı Kuruluş tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler.

EK-3

TAAHHÜTNAME

MALİYE BAKANLIĞI’NA

Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları”na ilişkin Kararı’nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak istihsal edilen, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 31.07.1997 tarih ve 97/5 sayılı Tebliğ’i ile sözkonusu Tebliğ’de değişiklik yapılmasına dair 98/13 sayılı Tebliğ’i çerçevesinde, T. Cumhuriyet Merkez Bankasınca tarafıma haksız bir ödeme yapıldığının tevsik edilmesi halinde, sözkonusu tutarı ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

Firma Ünvanı :

Adres :

Vergi Dairesi

ve Sicil No :

Telefon No :

Fax No :

Yetkili Kişi :

Yetkili İmza :

Tarih :