97/7 SAYILI "EĞİTİM YARDIMI"’ HAKKINDA TEBLİĞ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ve UYGULAMA USUL ve ESASLARI

KAPSAM

Madde 1 :

Bu Değerlendirme ve Uygulama Usul ve Esasları, Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı ‘’İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı’’nın 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ile bu şirketlerin ortaklarından Madde 2’de belirtilen tanıma uyanların verimliliklerini artırarak dış ticarette rekabet edebilir mal üretmelerini kolaylaştırmak, elemanlarının niteliklerini artırmak ve dünya pazarlarına açılmalarını sağlamak amacıyla yönetici ve çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin hususları kapsamaktadır.

TANIMLAR

 

Madde 2 :

Bu Değerlendirme ve Uygulama Usul ve Esasları’nda adı geçen,

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ( KOBİ ) ;

1) İmalat Sanayi Sektöründe faaliyette bulunan,

2) Bir ila ikiyüz arasında işçi çalıştırdığı, bağlı bulunduğu meslek

kuruluşunca tevsik edilen,

3) Gerçek usulde defter tutan,

4) Arsa ve bina hariç, mevcut sabit sermaye tutarı bilanço net değeri, İki Milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası’nı aşmayan

işletmelerdir.

Müsteşarlık ;

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’ dır.

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ( SDŞ ) ;

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından ‘’ SDŞ ‘’ statüsü verilen şirketlerdir.

Uygulamacı Kuruluşlar ( UK ) ;

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ( KOSGEB ) ile ,

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ( İGEME ) ‘ dir.

EĞİTİM KONULARI

Madde 3 :

Bu Tebliğ çerçevesinde ;

a)

KOSGEB tarafından uygulanacak ve yürütülecek eğitim konuları;

1- İleri üretim teknikleri, yeni teknolojiler,

Toplam kalite yönetimi, tedarik, üretim, ambalajlama, ürün ve çevre standartları,

3- Potansiyel girişimcileri yönlendirme, iş planı, fizibilite hazırlama,

şirket kurma, iş güvenliği, bilgi kaynakları 4- İç finansman olanakları ve teknikleri,

5- Liderlik, örgüt yönetimi, büyüme, yapılanma, davranış kuralları,

işgücü sorumluluğu, şirketsel - örgütsel yapılanma, işgücü yönetimi

gibi alanları,

b)

İGEME tarafından uygulanacak ve yürütülecek eğitim konuları;

Rekabet koşulları, uluslararası pazarlama teknikleri, pazar araştırması, fiyat verme,

2- Dış ticaret mevzuatı,

3- Dış ticaret işlemlerinde yabancı dil kullanımı ( temel yabancı dil

eğitimi hariç ), iletişim, dokümantasyon, iş görüşmeleri,

müzakere teknikleri,

4- Dış finansman olanakları ve teknikleri

gibi alanları kapsamaktadır

.

 

UYGULAMA PROGRAMLARI

Madde 4 :

‘’Eğitim Yardımı’’ hakkında 97/7 sayılı Tebliğ’in 6 ıncı Maddesinde yer alan,

a)

- Yurtiçi eğitim kurumları,

- Yurtdışı eğitim kurumları,

- Profesyonel danışmanlık

adı ile anılan Programlar, Bu Değerlendirme ve Uygulama Usul ve Esasları’nın 3 üncü Maddesinde belirtilen Eğitim Konuları kapsamında KOSGEB ve İGEME tarafından uygulanacak ve yürütülecek;

b)

- Üniversite ile işbirliği,

- İşletmeler arası işbirliği

adı ile anılan Programlar, KOSGEB tarafından uygulanacak ve yürütülecektir.

 

DEĞERLENDİRME VE UYGULAMA

Madde 5 :

Eğitim Yardımı Desteği talebinde bulunan KOBİ ve SDŞ’ler için takip edilecek işlem sırası aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir :

1)

Başvuru

Eğitim Yardımı Desteği talep eden KOBİ ve SDŞ’ler EK-2’deki Başvuru Formunu dolduracak ve gerekli belgelerle birlikte yurtiçi programlar için Eğitim Programının başlama tarihinden enaz 60 gün, yurtdışı programlar için Eğitim Programının başlama tarihinden enaz 90 gün önce Uygulamacı Kuruluş’un Değerlendirme Birimine verecektir. Aynı KOBİ ve SDŞ’nin bir sonraki başvurusunun değerlendirilmeye alınması için daha önceki başvuru konusu eğitimin tamamlanması gerekir.

2)

Başvuru Onayı + Bilgi

Uygulamacı Kuruluş, başvuru talebini ve belgeleri inceleyerek ilk değerlendirmesini yaptıktan sonra KOBİ ve SDŞ’lere başvurunun kabul edilip edilmediğini bildirecektir.

3)

Önsözleşme

Başvuru talebi, Uygulamacı Kuruluş tarafından olumlu bulunmuş ise, KOBİ ve SDŞ’ler, eğitim faaliyeti uygulamasını yapacak eğitim kurumu / danışman ile anahatları Ek-3’de örnek olarak verilen bir önsözleşme yapacak ve yaptığı önsözleşmeyi Uygulamacı Kuruluş’a sunacaktır. Önsözleşme, Uygulamacı Kuruluş tarafından değerlendirilecek, gerekli görüldüğü takdirde değişiklik önerilecektir. Önerilen değişiklikler yalnızca tavsiye niteliğinde olacak, Uygulamacı Kuruluşu hiçbir şekilde bağlamayacaktır.

KOBİ / SDŞ ile eğitim verecek kurum / danışman arasında, Uygulamacı Kuruluşun makul görebileceği nedenlerle bir önsözleşme yapmak imkanı bulunmuyorsa, başvuru talebi, Ek-6’da belirtilen Öncelikler çerçevesinde değerlendirilecektir.

4)

Değerlendirme Raporu

Uygulamacı Kuruluş, Dış Ticaret Müsteşarlığı’na içeriğinde eğitim programı hakkında genel bilgilerin, eğitim desteği talep eden KOBİ ve SDŞ’ler, eğitim faaliyeti uygulamasını yapacak kurum / danışman hakkında bilgilerin ve Uygulamacı Kuruluş’un eğitim uygulamasına ilişkin görüşlerinin yer alacağı bir Değerlendirme Raporu sunacaktır.

5)

Değerlendirme Raporu Onayı

Değerlendirme Raporu, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından incelenecek, uygun bulunursa programın diğer aşamalarına geçilecektir.

6)

Uygulamacı Kuruluş Hesabına Kaynak Aktarımı

Değerlendirme Raporunun uygunluk almasından sonra, Dış Ticaret Müsteşarlığı, eğitim yardımına ilişkin toplam destek tutarını, T.C. Merkez Bankası nezdindeki Uygulamacı Kuruluş Özel Hesabına aktarılmasını teminen T.C. Merkez Bankası’na ve Uygulamacı Kuruluşa bildirecektir.

7)

Uygulamaya Yönelik Sözleşme

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca kaynak aktarımının bildirilmesini müteakip, Uygulamacı Kuruluş ile KOBİ ve/veya SDŞ’ler arasında eğitim yardımı talebinin yerine getirilmesine ilişkin hükümlerin yer alacağı Ek-4’de örneği verilen bir sözleşme yapılacaktır. Sözkonusu Sözleşme kapsamında eğitime ilişkin harcama kalemleri (doküman, materyal, katkı payı, v.b. ) belirtilecektir.

8)

Uygulama

Eğitim desteği talep eden KOBİ ve SDŞ’ler, eğitim programı uygulamasını Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştirecektir.

9)

Eğitim Uygulama Raporu

Eğitim faaliyeti uygulamasını yapan kurum / danışman, uygulama sürecinde belirlenecek dönemler itibariyle ve uygulama sonunda, Uygulamacı Kuruluş’a Sözleşmelerde belirtilecek hükümler gereğince Ek-5’de örneği verilen eğitim uygulama raporunu / raporlarını ve harcama belgelerini sunacaktır.

10)

Sonuç Raporu

Eğitim Uygulama Raporu/Raporları ve harcama belgeleri Uygulamacı Kuruluş tarafından incelenerek değerlendirilecek ve bir Sonuç Raporu hazırlanacaktır.

11)

Sonuç Raporu Onayı

Uygulamacı Kuruluş tarafından hazırlanan Sonuç Raporu, onay için Dış Ticaret Müsteşarlığı’na sunulacaktır.

12)

 

 13)

Toplam Destek Tutarı Ödemesi

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın, Sonuç raporunu onaylamasını müteakip T.C Merkez Bankası’na Uygulamacı Kuruluş Özel Hesabından destek tutarının ödenmesine ilişkin talimat verilecek ve eğitim desteği talep eden KOBİ / SDŞ’ ne gerekli ödemeler yapılacaktır.


Program Uygulama Giderleri

T.C Merkez Bankası tarafından eğitim programı toplam destek tutarının % 5 (yüzdebeş)’i, değerlendirme, izleme ve sonuçlandırma sürecindeki harcamalarını karşılama maksadıyla Uygulamacı Kuruluş’un “ 900 -Transferler” harcama kalemine eklenir ve gider hesabına aktarılır.

14)

Süre

Bu uygulama programında desteklenen eğitim faaliyeti süresi 1 (bir) yıldan fazla olamaz.

15)

Destekleme Oranı

Uygulama Programlarında doğrudan eğitim faaliyetleri için yapılacak harcamaların % 50’si desteklenir.

16)

Öncelikler

Eğitim Yardımından destek talebinin yoğun olması , başvuruların aynı anda karşılanamaması ve bir önsözleşme yapılamaması durumunda Uygulamacı Kuruluş tarafından tespit edilecek ve Ek-6’da tanımları belirtilen “öncelikler” çerçevesinde hareket edilecektir.

 

17)

Belgeler

Bu uygulama programlarına ilişkin tüm eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi için, ilgili harcamaların ölçülebilir ve belgelendirilmiş olması gerekir. Belgelerin kabulu Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Uygulamacı Kuruluşların yetkisindedir.

 

18)

 

Bu Değerlendirme ve Uygulama Usul ve Esasları, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Uygulamacı Kuruluşların müştereken alacağı kararlar çerçevesinde ilgili mevzuata uygun olarak değiştirilebilir.

GENEL ESASLAR

Madde 6 :

 

1)

Desteklemede ibraz edilen belgelerdeki giderlerin TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak ABD doları karşılığı Türk Lirası olarak T.C. Merkez Bankasınca 5 inci Madde hükümlerine göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir.

2)

KOBİ ve SDŞ’ler tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bu uygulamanın yürütülmesini teminen şirketlerden ilk başvurularında Ek-7’de sunulan Taahhütname alınır.

3)

Bu Tebliğin ve Değerlendirme ve Uygulama Usul ve Esasları’nın uygulanmasında ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

4)

Başvuru Taleplerinin ve Uygulama Programlarının zamanında yapılması ve gerçekleştirilmesine ilişkin süreler , yapılacak sözleşmelerde yer alacak hükümlerde karşılıklı mutabakatlarla belirlenecektir.

5)

Yapılan Sözleşme hükümlerine aykırı hareketlerde bulunmuş olan, öngörülen eğitim programına devam etmeyen, programı yarıda kesen veya vazgeçen KOBİ / SDŞ’lerin Uygulamacı Kuruluş tarafından kabul edilebilecek gerekçeleri olmadıkça sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır

6)

KOBİ ve SDŞ’nin, aynı yıl içinde eğitim yardımı desteğinden en fazla üç kez yararlanması mümkündür.

 

Başvuru Dilekçesi

EK - 2

EĞİTİM YARDIMI

BAŞVURU FORMU

Başvuru No : .......................

Başvuru Tarihi : ....../......../199.

I. FİRMAYA İLİŞKİN BİLGİLER

(Bu Form, daktilo, bilgisayar veya okunaklı el yazısıyla doldurulduğu takdirde, incelemeye alınacaktır.)

Ünvanı :

Kuruluş Tarihi :

Haberleşme Adresi :

 

Telefon : Faks : Posta Kodu:

Vergi Dairesi ve Sicil Numarası :

SSK İşyeri Sicil Numarası :

Şirket Türü : Şahıs Limited Anonim Kollektif

Diğer : ....................

Taahhüt Edilen Sermaye :

Ödenmiş Sermaye :

Üretim ve Ticaretini Yaptığı Başlıca Ürünler :

1.

2.

3.

İhracatı ($) :

19...

19...

19...

Personel Sayısı : Teknik : ................ İdari : .................... Toplam : .................

 

II. TALEP EDİLEN EĞİTİM YARDIMI

Yurtiçi Eğitim Kurumları

Yurtdışı Eğitim Kurumları

Profesyonel Danışmanlık

Üniversite ile İşbirliği

İşletmeler Arası İşbirliği

III. EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER

Programın Adı :

Başlama Tarihi :

Bitiş tarihi :

Yeri :

Eğitim Süresi :

Konusu :

Amacı :

Yöntemi: Uygulamalı Teorik Diğer : .............................

Eğitime Katılacak Personelin:

Adı ve Soyadı Eğitim Düzeyi Mesleği Görevi

......................................... .......................... ..................

......................................... .......................... ..................

......................................... .......................... ..................

......................................... .......................... ..................

......................................... .......................... ..................

Eğitimin Tahmini Maliyeti :

IV. EĞİTİMİ VERECEK KURULUŞ / DANIŞMANA İLİŞKİN BİLGİLER :

A ve B kısımlarından size uyanı doldurunuz.

A. EĞİTİMİ VERECEK KURULUŞA İLİŞKİN BİLGİLER

Ünvanı :

Kuruluş Tarihi :

Haberleşme Adresi :

 

Telefon : Faks : Posta Kodu:

Vergi Dairesi ve Sicil Numarası :

SSK İşyeri Sicil Numarası :

 

B. EĞİTİMİ VERECEK DANIŞMANA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı ve Soyadı :

Mesleği :

Kısa Özgeçmişi :

 

 

 

Haberleşme Adresi :

 

Telefon : Faks : Posta Kodu:

 

Başvuru Formu, Firma adına imzaya yetkili kişi tarafından imzalanıp onaylanacaktır.

Adı ve Soyadı :

Ünvanı :                                                                Kaşe ve İmza

Tarih :

EĞİTİM YARDIMI BAŞVURU FORMUNU

DOLDURURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE

FORMUN EKİNDE VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

 

· Firma tarafından verilecek yanlış bilgi veya beyanların tespiti halinde başvuru dikkate alınmayacaktır.

· Eğitim Yardımı talebinde bulunan Firma ;

· Firmanın bağlı bulunduğu meslek odası ve bir ila ikiyüz arasında işçi çalıştırdığını tevsik eden belgeyi,

· Son mali yıla ait bilançoyu,

· Eğitim Yardımı ile ilgili imzalı Taahhütnameyi,

· Eğitim verecek kişi / kurum / kuruluş ve ilgili Eğitim Programına ilişkin gerekli belgeleri ( broşür, katalog, referanslar, proforma fatura)

· Firmanın bağlı bulunduğu meslek odasından temin edilecek son tarihli Kapasite Raporu

bu Başvuru Formu ekinde verecektir.

· Grup halinde aynı Eğitim Programını talep eden firmalardan her biri Başvuru Formunu dolduracaktır.

· Uygulamacı Kuruluşlarca gerekli görülebilecek diğer bilgi ve belgeler, KOBİ veya SDŞ’ler tarafından temin edilecektir.

 

EK - 3

ÖNSÖZLEŞME ÖRNEĞİ

(Eğitim yardımı talep eden Firma ile Eğitim Verecek Kuruluş / Danışman

arasında öngörülen Sözleşme)

 KONU

Madde 1 : Bu Sözleşmenin konusu, ..................................alanında sağlanacak eğitim faaliyetlerinin, belirlenmiş bir Eğitim Programı çerçevesinde uygulanmasıdır.

TARAFLAR

Madde 2 : İşbu Sözleşme ........................ adresinde yerleşik ........... (Eğitimi talep eden KOBİ veya SDŞ) ........ (bundan böyle FİRMA olarak anılacaktır) ile, ................... adresinde yerleşik ................ (Eğitimi veren kuruluş / danışman) ................. (bundan böyle EĞİTİCİ olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır.

KAPSAM

Madde 3 : Sözleşme çerçevesinde aşağıda gerekli bilgileri verilen Eğitim Programı düzenlenecek, yürütülecek ve uygulanacaktır.

 

· Eğitim Programının Adı :

· Eğitim Konusu / Alanı :

· Eğitimin Uygulanacağı Yer :

· Başlama Tarihi :

· Bitiş Tarihi :

· Eğitimin Toplam Süresi :

· Eğitim Yöntemi :

· Eğitime Katılacakların Adı/Soyadı, Eğitim Düzeyi, Mesleği,

· FİRMA’daki Görev Ünvanları :

 

· Eğitimi Verecek Uzmanların Adı/Soyadı, Uzmanlık Alanları, Deneyimleri :

· Eğitim Programında Verilecek Doküman / Eğitim Materyali :

 

 

EĞİTİM HİZMETİ BEDELİ / ÖDEME

Madde 4 : İşbu sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek Eğitim Programının direkt maliyeti (doğrudan eğitim faaliyetlerine yönelik harcamalar tutarı; ulaşım, konaklama, iaşe ve ibate v.b. hariç) .............................. TL' dir.

 

(Taraflar kendi aralarında anlaşacakları bir ödeme planı ve şeklini ayrıca belirteceklerdir.)

RAPOR

Madde 5 : Eğitim Programının sonunda, EĞİTİCİ tarafından, Sözleşmenin ekinde bir örneği bulunan “Eğitim Uygulama Raporu” hazırlanacak ve FİRMA’ya verilecektir.

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 6, 7, 8...: (Bu bölümde, FİRMA’nın ve EĞİTİCİ’nin Yükümlülükleri, Mücbir Sebepler, Sözleşmenin Feshi, Anlaşmazlık Durumları ve benzeri hususlarla ilgili taraflar arasında mutabık kalınan hükümler yer alacaktır.)

 

KOBİ/SDŞ                                                                           Eğitim Verecek

    FİRMA                                                                            Kuruluş / Danışman

(Yetkili İmza)                                                                         (Yetkili İmza)

     Kaşe                                                                                    Kaşe

 

EK : EĞİTİM UYGULAMA RAPORU

EK - 4

SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

KONU

Madde 1 : Bu Sözleşmenin konusu, Bakanlar Kurulunun 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı” nın 4’üncü maddesinin verdigi yetkiye dayanarak, 31 Temmuz 1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eğitim Yardımı Hakkında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 97/7 sayılı Tebliği çerçevesinde talep edilen eğitim faaliyetlerinin Değerlendirme ve Uygulama Usul ve Esasları gereğince desteklenmesidir.

TARAFLAR

Madde 2 : İşbu sözleşme,........................adresinde yerleşik ............... ...( Uygulamacı Kuruluş ).............. ( bundan böyle ‘’KOSGEB / İGEME’’ olarak anılacaktır ) ile,....................adresinde yerleşik..........( eğitimi talep eden KOBİ veya SDŞ )..........( bundan böyle FİRMA olarak anılacaktır ) arasında yapılmıştır.

KAPSAM

Madde 3 : FİRMA’nın ....................tarihli ve .............sayılı Başvuru Formunda, talep edilen Eğitim Programının konusu ....................olup ................... tarihleri arasında ................ (yer / il) ........... ‘ da gerçekleştirilecektir.

Madde 4 : Eğitim Programına FİRMA’nın aşağıda bilgileri verilen elemanları katılacaktır.

Adı Soyadı

Eğitim Düzeyi

Mesleği

Görevi

1.

....................................

............................

.......................

.........................

2.

....................................

............................

.......................

.........................

3.

....................................

............................

.......................

.........................

 

Madde 5 : Eğitim Programının toplam süresi ..................... saat / gün / ay ‘ dır.

Madde 6 : FİRMA’ya bu Eğitim Programı ........................................ (Eğitimi verecek Kuruluşun / Danışmanın Adı ) ................ tarafından verilecektir.

Madde 7 : FİRMA, Eğitim Programını belirtilen tarih, süre ve yerde tamamlamak, kesintisiz katılım sağlamakla yükümlüdür.

BELGELER

Madde 8 : FİRMA, Uygulamacı Kuruluş’a Eğitim Programına yönelik gerekli görülen tüm bilgi ve belgeleri zamanında, doğru ve eksiksiz olarak temin etmekle yükümlüdür.

Madde 9 : FİRMA, Eğitimi verecek Kuruluş veya Danışman ile yapacağı önsözleşmeyi Uygulamacı Kuruluşa verecektir.

Madde 10 : FİRMA, Eğitim veren Kuruluş / Danışmandan, eğitim süresi sonunda Eğitim Uygulama Raporu alacak ve bu raporu Uygulamacı Kuruluşa sunacaktır.

Madde 11 : Eğitim Programı uygulaması sonunda FİRMA, Eğitim veren Kuruluş / Danışman ile ilgili ödeme belgelerini Uygulamacı Kuruluşa ibraz edecektir.

EĞİTİM BEDELİ / ÖDEME

Madde 12 : Bu sözleşme kapsamında uygulanacak Eğitim Programına ait belgelendirilmiş eğitim harcamalarının % 50’si desteklenecektir.

Madde 13 : Eğitim Programına ilişkin Toplam Destek Tutarı, Eğitim Programına yönelik doğrudan eğitim faaliyetlerini ilgilendiren harcama kalemlerini içerir. Ulaşım, konaklama, iaşe ve ibate masrafları ile üçüncü şahısların harcamaları ve benzeri dolaylı harcamalar dikkate alınmaz.

Madde 14 : İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek Eğitim Programı Toplam Destek Tutarı KDV hariç ............................................. TL.’ dir.

Bu Toplam Destek Tutarının % 5 (Yüzdebeş)’i, ilgili Tebliğ’in 14.üncü maddesi gereğince Uygulamacı Kuruluş adına değerlendirme, izleme ve sonuçlandırma sürecindeki harcamalarını karşılamak maksadıyla kesilir.

MÜCBİR SEBEPLER

Madde 15 : Tarafların su’i taksiri dışında meydana gelen koşullardan dolayı Eğitim Programının gerçekleştirilmesi ve/veya sürdürülmesinin imkansız hale gelmesi veya belirli bir süre durdurulmak zorunda kalınması halinde, FİRMA bu durumu sebep ve sonuçları ile birlikte en kısa zamanda Uygulamacı Kuruluşa bildirir ve Eğitim Programı mutabık kalınacak bir süre için Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın görüşleri de alınarak durdurulur veya Sözleşme fesh edilir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

Madde 16 : Bu Sözleşme hükümlerine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında taraflardan birinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve / veya getirememesi halinde Dış Ticaret Müsteşarlığının görüşleri alınarak Sözleşme fesh edilir.

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 17 : Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 97/ 7 sayılı Tebliğ’ine ilişkin Değerlendirme ve Uygulama Usul ve Esasları bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve eki olarak kabul edilecektir.

Madde 18 : FİRMA, işbu Sözleşme kapsamı içinde yer alan, Başvuru Formunda belirtilen uygulanması öngörülen eğitim programına ilişkin hususları, makul bir süre öncesinden başvurmak ve Uygulamacı Kuruluşun onayını almak kaydıyla değiştirebilir.

Madde 19 : Bu Sözleşmenin aktinden ve uygulamasından doğan her türlü vergi, resim ve harçlar FİRMA tarafından ödenecektir.

Madde 20 : Bu Sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıkların nihai çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Madde 21 : Bu Sözleşme, ............ Madde ve ........... sayfadan ibaret olup, 4 (dört) orjinal kopya olarak hazırlanmış ve taraflar arasında ....../...../19.. tarihinde ................( yer )............’ da imzalanmıştır.

 

Uygulamacı Kuruluş                                                                KOBİ/SDŞ

KOSGEB/İGEME                                                                      FİRMA      

  (Yetkili İmza)                                                                         (Yetkili İmza)

     Kaşe                                                                                    Kaşe

 

 

(Yetkili İmza) (Yetkili İmza)

Kaşe Kaşe

 

EK - 5

 

EĞİTİM UYGULAMA RAPORU ÖRNEĞİ

 1. EĞİTİMİ VEREN KURULUŞ / DANIŞMAN BİLGİLERİ

· Ünvanı / Adı - Soyadı :

· Kuruluş Tarihi / Deneyimi :

· Vergi Dairesi ve Sicil No. :

· SSK İşyeri Sicil No. :

· Haberleşme Adresi

· Posta Kodu :

· Telefon :

· Fax :

· Uzmanlık Alanı / Alanları :

 

2. EĞİTİM PROGRAMI BİLGİLERİ

· Eğitim Programının Adı :

· Eğitim Programının Amacı :

· Eğitim Konusu / Konuları :

· Programın Başlama Tarihi :

· Bitiş Tarihi :

· Toplam Süre : ............... saat/gün/ay

· Eğitim Dokümanı ve Materyalleri Listesi :

( Belge Ekleyiniz )

· Uygulama Yöntemi :

· Eğitimin Verildiği Yer / Yerler :

· Eğitim Süresince İşlenecek Konu Alt Başlıkları :

· Eğitim Sürecinde Gerçekleştirilen

· Laboratuvar Çalışmaları :

· Teknik Geziler :

· İşbaşı Uygulamaları :

· Diğer :

 3. KATILIMCILAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

 a. Katılımcı Listesi

( Katılımcıların fazla olması halinde aşağıdaki gibi listeleyiniz. )

Adı - Soyadı                      Eğitim Düzeyi          Mesleği           Görevi

1. ............................ ................................ ...................... ...........

2. ............................ ................................ ...................... ...........

3. ............................ ................................ ...................... ...........

 

b. Devam Çizelgesi

İşlenen Konu ve Süresi :

Katıldığı Süre Eğitim Sırasındaki

Adı - Soyadı                       saat/gün              İlgi ve Dikkati *

1. .............................. .............................. ................................

2. .............................. .............................. ................................

3. .............................. .............................. ................................

* Eğitim sırasındaki ilgi ve dikkati, Eğitimi veren Uzman tarafından değerlendirilecek

ve aşağıdaki derecelere göre belirlenecektir.

A - Çok iyi

B - İyi

C - Vasat

D - İlgi göstermeye çalışıyor, ancak geçmiş eğitim düzeyi nedeniyle algılama kapasitesi yetersiz

E - Dikkati dağınık, eğitimin faydalı olması için aynı konuyu bir kez daha alması gerekir

F - İlgisiz, yetersiz

 4. EĞİTİM UZMANLARI

( Çok sayıda eğitim uzmanı olması halinde aşağıdaki gibi listeleyiniz. )

  Adı Soyadı    UzmanlıkAlanı  Deneyimi     İşlediğiKonu İşlediğiSüre    Konuyu İşlemeYöntemi

................ ............. .....................................................................................................

................ ............. .....................................................................................................

................ ............. .....................................................................................................

5. BELGELER

a. Uygulama Eğitim Testleri ve Sonuçları

b. Katılımcılar / FİRMA için Katılım Belgesi, Başarı Belgesi ve Dereceleri

c. Ödeme Belgeleri

Program Katılım Ücreti : ............................. TL.

Uzman / Danışman Ücreti (Toplam) : ............................. TL.

Doküman / Yazılı Materyal : ............................. TL.

Diğer (lütfen belirtiniz) : ............................. TL.

 

6. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

Bu bölümde, Eğitim Verecek Kuruluş / Danışman tarafından uygulanan Eğitim Programına ilişkin değerlendirmeler, FİRMA ve katılımcılara ait görüş ve öneriler, varsa eleştiriler, uygulanan eğitim programının FİRMA’ya katkısı ile ilgili değerlendirmeler gibi hususlar yer alacaktır.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Bu Eğitim Uygulama Raporunda yer alan bilgilerin doğruluğunu onaylarız.

 

Eğitim Veren Kuruluş / Danışman adına

Yetkilinin Adı ve Soyad

 

İmza ve Kaşe

 

 

EK - 6

EĞİTİM YARDIMI DESTEĞİ VERİLECEK

KOBİ / SDŞ’ LERİN SEÇİMİNDE ESAS ALINACAK

ÖNCELİKLER

1. GENEL HUSUSLAR

Eğitim Yardımı Destek talebinin yoğun olması, başvuruların aynı anda karşılanamaması veya KOBİ / SDŞ ile Eğitimi Verecek Kurum / Danışman arasında bir önsözleşme bulunmaması durumunda Uygulamacı Kuruluş tarafından aşağıda 2. Bölümde belirtilen “Öncelikler” çerçevesinde değerlendirme yapılır.

KOBİ veya SDŞ’nin bir defada en fazla bir eğitim programı talebi desteklenir. Müteakip bir başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için önceki programın tamamlanmış ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca onaylanmış olması gerekir.

2. ÖNCELİKLER

Başvuru için gerekli Bilgi ve Belgelerin, tam, eksiksiz ve doğru olması;

Daha önceden Eğitim Yardım Desteği almamış olması, ya da daha az sayıda almış olması;

Bir KOBİ / SDŞ’nin aynı yıl içinde, aynı eğitim programına birden fazla sayıda başvurusu bulunmaması;

KOBİ / SDŞ’lerin biraraya gelerek grup halinde bir eğitim programından destek talebinde bulunulması;

Eğitim verecek kuruluş / danışmanların daha önceki deneyim ve uygulamaları, uzmanların eğitim düzeyleri ve kariyerleri;

Talep edilen Eğitim Programının benzer şart ve standartlarda verilmesi durumunda Yurtiçi Eğitim Kuruluşlarına öncelik tanınması;

Eğitim yardımı talebinde bulunan KOBİ / SDŞ ürünlerinin daha fazla dış pazar potansiyeli bulunması;

Dış ticaretle ilgili eğitim konularına ilişkin başvurularda KOBİ / SDŞ’nin ortaklarının üretim alt yapısının ihracata uygun olması;

Daha önce katıldığı Eğitim Programı uygulamalarında yüksek performans gösteren KOBİ / SDŞ olması;

Eğitim Yardımı talebinde bulunan KOBİ / SDŞ’de çalışanların niteliklerinin yeterli bulunması

Eğitim veren kuruluşların / danışmanların uluslararası standartlarda eğitim programları düzenliyor bulunması;

Talep edilen Eğitim Programının uygulamalı (laboratuvar, işbaşında, tezgah başında) olarak veriliyor olması;

Dış ticaretle ilgili eğitim konularında teorik olmasının yanısıra pratiğe yönelik çalışmaları da Içermesi, örnek olay çözme yönteminin kullanılması, dış ticaret işlemlerinde uygulamacı kuruluşlarda yerinde tespit ve staj çalışmalarının yapılıyor olması;

Eğitim yardım talebinde bulunan KOBİ / SDŞ ürünlerinin stratejik öneminin fazla olması;

KOBİ / SDŞ’nin yarattığı katma değerin yüksek olması;

KOBİ / SDŞ’nin, ISO - 9000 Kalite Belgesi faaliyetlerinde bulunuyor olması;

Uygulanacak Eğitim Programının KOBİ / SDŞ’nin üretim ve dış ticaret faaliyetlerini doğrudan ilgilendiriyor olması;

KOBİ / SDŞ’nin Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yerleşik bulunması;

Eğitim Programı sonunda eğitim veren kuruluş / danışman tarafından akredite edilmiş Belge veriliyor olması;

EK - 7

TAAHHÜTNAME

MALİYE BAKANLIĞI’NA

Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımlarına İlişkin Karar” ının 4’üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, istihsal edilen, Para - Kredi Koordinasyon Kurulu’nun 31.07.1997 tarih ve 97/7 sayılı Tebliğ’i çerçevesinde, T. Cumhuriyet Merkez Bankası’nca tarafıma haksız bir ödeme yapıldığının tevsik edilmesi halinde, sözkonusu tutarı ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

 

Firma Ünvanı :

Adres :

Telefon, Fax :

Yetkili Kişi :

Yetkili İmza ve Kaşe :

Vergi Dairesi ve Sicil No. :