PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU TEBLİĞLERİ:

EĞİTİM YARDIMI HAKKINDA TEBLİĞ

 

Tebliğ No : 97/7

AMAÇ

MADDE 1 : Bu Kararın amacı, Bakanlar Kurulu'nun 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı” nın 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ile bu şirketlerin ortaklarından aşağıda belirtilen tanıma uyanların verimliliklerini arttırarak dış ticarette rekabet edebilir mal üretmelerini kolaylaştırmak, elemanlarının niteliklerini arttırmak ve dünya pazarlarına açılmalarını sağlamak amacıyla yönetici ve çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetlerinin desteklenmesidir.

KAPSAM

MADDE 2 : Bu Karar kapsamında desteklenecek giderlerle ilgili olarak istenecek bilgi ve belgeler, faaliyet bazında sağlanacak destek oranları ve miktarları ile prosedürler, hazırlanacak Uygulama Usul ve Esasları ile belirlenir.

 

MADDE 3 : Bu Karar’da geçen ;

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ);

1) İmalat Sanayi Sektöründe faaliyette bulunan,

2) Bir ila ikiyüz arasında işçi çalıştırdığı, bağlı olduğu meslek kuruluşunca tevsik edilen,

3) Gerçek usulde defter tutan,

4) Arsa ve bina hariç, mevcut sabit sermaye tutarı, bilanço net değeri itibariyle iki milyon ABD Doları karşılığı TL’yi aşmayan,

işletmelerdir.

Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ):

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “SDŞ Statüsü” verilen şirketlerdir.

Uygulamacı Kuruluşlar:

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME)’dir.

EĞİTİM KONULARI

MADDE 4:KOSGEB tarafından uygulanacak ve yürütülecek eğitim konuları;

1) İleri üretim teknikleri ve yeni teknolojiler,

2) Toplam kalite yönetimi, tedarik, üretim, ambalajlama, ürün ve çevre standartları,

3) Potansiyel girişimcileri yönlendirme, iş planı, fizibilite hazırlama, şirket kurma, iş güvenliği, bilgi kaynakları,

4) İç finansman olanakları ve teknikleri,

5) Liderlik, örgüt yönetimi, büyüme, yapılanma, davranış kuralları, işgücü sorumluluğu, şirketsel-örgütsel yapılanma, işgücü yönetimi,

gibi alanları kapsamaktadır.

MADDE 5 : İGEME tarafından uygulanacak ve yürütülecek eğitim konuları;

1)Rekabet koşulları, uluslararası pazarlama teknikleri, pazar araştırması, fiyat verme,

2) Dış Ticaret Mevzuatı,

3)Dış ticaret işlemlerinde yabancı dil kullanımı, iletişim, dökümantasyon, iş görüşmeleri, müzakere teknikleri,

4) Dış finansman olanakları ve teknikleri,

gibi alanları kapsamaktadır.

UYGULAMA PROGRAMLARI

MADDE 6 : Bu Karar çerçevesindeki destek kapsamında, 4 üncü ve 5 inci maddelerde belirtilenler vb. konularda uygulanacak programlar aşağıda gösterilmiştir:

1) YURT İÇİ EĞİTİM KURUMLARI:

Eğitim faaliyetiyle uğraşan kurum ve kuruluşlar tarafından, şirket yöneticileri veya çalışanlarına iş başında veya işyeri dışında sağlanacak eğitim hizmetleri.

2) YURT DIŞI EĞİTİM KURUMLARI:

Yurt dışında uluslararası kabul görmüş kurum veya kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılım.

3) PROFESYONEL DANIŞMANLIK:

Dördüncü ve beşinci maddelerde belirtilen eğitim başlıkları kapsamında şirketlerin ihtiyaç duydukları, kariyer sahibi ve yeterli düzeyde kamu veya özel sektör deneyimi bulunan profesyonel danışman istihdam ederek iş başında verilen eğitim hizmeti.

4) ÜNİVERSİTE İLE İŞBİRLİĞİ:

Şirketlerin, üniversiteler ve üniversitelerin kurduğu vakıf, şirket veya uygulama merkezlerine hazırlatacakları projeler çerçevesinde, öğretim üye ve görevlilerinin şirket çalışanlarını iş başında eğitimi.

5) İŞLETMELER ARASI İŞBİRLİĞİ:

Üretim faaliyetleri bakımından birbirleri ile entegre olan, birbirlerini tamamlayan şirketlerin, birbirlerinin eksik yönlerini giderici mahiyette üretim, yönetim, teknoloji ve pazarlama konularında kendi aralarında düzenleyecekleri eğitim programları

MADDE 7 : KOSGEB altıncı maddede belirtilen uygulama programlarının tamamını; İGEME ise "Yurt içi eğitim kurumları", "Yurt dışı eğitim Kurumları" ve "Profesyonel Danışmanlık" başlıklı uygulama programlarını yürütecektir.

DEĞERLENDİRME VE UYGULAMA

MADDE 8 : Bu Karar kapsamında sağlanacak destek ve yardımların yürütülmesi maksadıyla KOSGEB ve İGEME'nin bünyelerinde birer değerlendirme birimi kurulacaktır.

MADDE 9 : Programların yürütülmesi ve uygulanmasına yönelik olarak hazırlanacak Değerlendirme ve Uygulama Usul ve Esasları, Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Müsteşarlığın bu işle ilgili olarak görevlendirdiği KOSGEB ile İGEME arasında yapılacak protokoller ile belirlenir.

MADDE 10 :Eğitim faaliyetinin belirlenmesi, uygulanması ve izlenmesi için Uygulamacı Kuruluşlar olan KOSGEB ve İGEME, kendi yükümlülükleri altında bulunan konulara göre eğitim faaliyetlerinden yararlanacak şirketler ile her program için, Değerlendirme ve Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde birer sözleşme yaparlar.

MADDE 11: Altıncı maddede tanımlanan eğitim programlarından yararlanmak isteyen şirketler, KOSGEB veya İGEME'nin değerlendirme sonuçlarına göre Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca belirlenir.

ÖDEMELER

MADDE 12: Bu Karar kapsamında, eğitim faaliyetleri için yapılacak harcamaların azami %50'si Değerlendirme ve Uygulama Usul ve Esasları'nda belirtilen kriterler çerçevesinde desteklenir. Desteklenen eğitim faaliyeti süresi bir yıldan fazla olamaz.

MADDE 13: Şirketlerin gerek bünyelerinde, gerekse bünyeleri dışında çalışanlarına verecekleri eğitim faaliyetlerinin desteklenebilmesi için, bununla ilgili harcamaların ölçülebilir ve belgelendirilmiş olması gerekir.

MADDE 14: Altıncı maddede belirtilen uygulama programlarına işletmeler tarafından gelen talep ve başvurular, değerlendirme ve uygulama usul ve esasları çerçevesinde uygulamacı kuruluşlar (KOSGEB ve İGEME) tarafından değerlendirilir; değerlendirme belge ve raporları Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın onayına sunulur. Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca onaylanan belge ve raporda belirtilen Uygulama Programı'ndaki harcamalara sağlanacak toplam destek tutarı belirlenir. Belirlenen toplam destek tutarı, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan T. Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki mezkur kuruluşlar hesabına aktarılır.

Uygulamacı kuruluş, uygulama programından yararlanmak isteyen işletme ile bir sözleşme yapar. Sözleşmede, sağlanacak desteklerin hangi kriterlere göre, hangi oranlarda ve hangi aşamalarda gerçekleşeceği belirtilir.

Mezkur kuruluşlar, ilgili uygulama programını yürürlüğe koyar ve faaliyetler sonuçlanıncaya kadar izler. Uygulama programına ilişkin harcamalar mezkur kuruluşun özel hesabından, belgeler karşılığı faaliyeti gerçekleştiren şirket, kurum veya kuruluşlara ödenir. Uygulama programının sonuçları belgeleriyle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı'na rapor edilir.

Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın sonuç raporunu onaylamasını müteakip, uygulama programı toplam destek tutarının %5 (beş)'i, uygulamacı kuruluşların değerlendirme, izleme ve sonuçlandırma sürecindeki harcamalarını karşılamak maksadıyla, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan mezkur kuruluşların "900 - Transferler" harcama kalemine eklenir ve gider hesabına aktarılır. Uygulamacı kuruluşlar, ödeme sırasında yapılan kesintiyi tevsik eden bir belgeyi şirketlere vermekle yükümlüdürler.

MADDE 15 : Şirketler, kurum veya kuruluşlar tarafından, yanıltıcı ve yanlış bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde "6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun" hükümleri uygulanır.

YETKİ

MADDE 16: Bu Karar'ın uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılması ile uygulamada ortaya çıkabilecek ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 17: Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.