PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU TEBLİĞLERİ:

 

PATENT, FAYDALI MODEL BELGESİ VE ENDÜSTRİYEL TASARIM

TESCİLİ HARCAMALARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Sıra No:98/3

AMAÇ

MADDE 1. Bu Tebliğ’in amacı, Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı’nın 4. Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, ihracat potansiyeli bulunan, teknoloji yoğun yeniliklerin, yeni ürünlerin ve yöntemlerin geliştirilmesinin desteklenmesi amacıyla, Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, patent, faydalı model belgesi veya endüstriyel tasarım tescili ile sonuçlanan bir buluş veya tasarımın ortaya çıkması durumunda, buluşa patent veya faydalı model belgesi, endüstriyel tasarıma da endüstriyel tasarım tescili alınması sırasında yapılan harcamaların bir kısmının desteklenmesidir.

KAPSAM

MADDE 2. Bu Tebliğ ile sadece patent, faydalı model belgesi veya endüstriyel tasarım tescil belgesi alınması sırasında yapılan, izlenip değerlendirilebilen harcamaların belirli bir kısmına destek sağlanacaktır.

Bu Tebliğ kapsamındaki destek, 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe girdiği 27.06.1995 tarihinden sonra yapılmış başvuruların, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki harcamaları için sağlanır.

TANIM

MADDE 3. Bu Tebliğde geçen:

Buluş : Tarım dahil sanayinin herhangi bir dalındaki teknik bir problemin çözümünü sağlayan ürünler ve yöntemlerdir.

Patent : Dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen ve tekniğin bilinen durumunu aşan buluşların münhasıran kullanımı için buluş sahiplerine belirli bir süre (7 veya 20 yıl) için tanınan,

a) Buluş konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi

b) Buluş konusu yöntemin kullanılması, bu yöntemle doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi

hakkı ve bu hakkı gösteren belgenin adıdır.

Faydalı Model Belgesi: Dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların münhasıran kullanımı için buluş sahiplerine belirli bir süre (10 yıl) için tanınan, buluş konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi hakkını gösteren belgenin adıdır.

Endüstriyel Tasarım: Bir ürünün tümü, bir parçası veya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur ve özelliklerinin oluşturduğu bütünüdür.

Endüstriyel Tasarım Tescili: Yeni ve ayırdedici niteliğe sahip tasarımların 5 yıl süre ile koruma altına alınmasıdır.

Patent İşbirliği Antlaşması : İlk kez 1970 yılında imzalanmış, 1979 yılında tadil edilmiş, 1984 yılında değiştirilmiş olan, halen Türkiye dahil 94 ülkenin taraf olduğu, ulusal ofise yapılan tek bir patent başvurusu ile, aynı anda Antlaşmaya taraf diğer üye ülkelerde de patent başvurusu yapılmasına olanak sağlayan ve tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu ve ön inceleme raporu hazırlanması işlemlerinin bir kez tek merkezden yapılmasını sağlayan Antlaşmadır.

DTM: T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’dır.

TPE: Türk Patent Enstitüsü

 

Uygulamacı Kuruluş: TPE’dir.

 

DESTEKLENECEK FAALİYETLER

MADDE 4. Bu destekten 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında; TPE’nin siciline kayıtlı patent vekilleri aracılığıyla veya doğrudan TPE’ye başvuran Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler, talep etmeleri halinde yararlanacaktır.

4.1. PATENTLER:

a) Patent başvurularının desteklenmesi amacıyla yapılan ilk ödeme başvuruya ait araştırma raporunun TPE tarafından değerlendirilerek desteklenmeye ilişkin kararın alınmasından sonra yapılacaktır.

İlk ödeme aşağıdaki harcamaları kapsayacaktır.

Patent başvurusunun doğrudan ve/veya vekil aracılığıyla yapılması halinde:

Başvuru yapılması ücreti:

Patent başvurusu öncesinde buluşla ilgili konuda ön araştırma yaptırılması, tarifname, istemler ve resimlerin hazırlatılması, tarifnamenin İngilizce veya Almanca dillerinden birine tercüme ettirilmesini kapsayan başvuru dosyası hazırlatılması ile ilgili, başvuru ücreti de dahil ödenen miktarın %75’i (1.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla)

Araştırma raporu düzenleme ücreti:

Tekniğin bilinen durumu konusunda düzenlenecek araştırma raporu düzenlenmesi ücretinin %75’i

İncelemesiz patent verilmesi durumunda TPE’ye ödenen belge düzenleme ücretinin %75’i

b) Patent başvurularının desteklenmesi amacıyla yapılacak ikinci ödeme, incelemeli patent verilmesinden sonra gerçekleşecektir.

İkinci ödeme, başvuru sahibinin inceleme talep etmesi halinde aşağıdaki harcamaları kapsayacaktır.

İnceleme raporunun düzenlenmesi ücretinin %75’ i

Belge düzenleme ücretinin %75’i

desteklenecektir.

c) TPE aracılığı ile yapılan Patent İşbirliği Antlaşması kapsamındaki patent başvuruları için TPE’ye ödenen ücretlerin %75’i desteklenecektir.

d) Patent başvurusundan itibaren koruma süresi boyunca başvuru sahibi tarafından TPE’ye ödenmesi gereken yıllık ücretlerin ilk 5 yıl süresince %75’i desteklenecektir.

4.2. FAYDALI MODEL BELGELERİ:

a) Faydalı model başvurularının desteklenmesi amacıyla yapılacak ödeme, başvuruya faydalı model belgesinin verilmesinden sonra gerçekleşecektir.

Faydalı Model başvurusunun doğrudan ve/veya vekil aracılığıyla yapılması halinde:

Başvuru yapılması ücreti:

Faydalı Model başvurusu öncesinde buluşla ilgili konuda ön araştırma yaptırılması, tarifname, istemler ve resimlerin hazırlatılmasını kapsayan başvuru dosyası hazırlatılması ile ilgili ödenen miktarın %75’i ( 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla )

TPE’ye ödenen başvuru ücretinin %75’i,

Belge düzenleme ücretinin %75’i,

desteklenecektir.

b) Faydalı model başvurusundan itibaren koruma süresi boyunca başvuru sahibi tarafından TPE’ye ödenmesi gereken yıllık ücretlerin ilk 5 yıl süresince %75’i, desteklenecektir.

4.3. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR:

Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerin TPE’ye yaptıkları Endüstriyel Tasarım Tescili başvurusu sırasında TPE’ye ödenen tüm ücretlerin %75’i desteklenecektir.

Endüstriyel tasarım tescilinin desteklenmesi amacıyla yapılacak ödeme Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesinin verilmesinden sonra yapılacaktır.

MADDE 5. Geç ödemeler için tahakkuk eden cezalı ödemeler, devir, lisans, itiraz ücretleri ile endüstriyel tasarım yenileme masrafları destek kapsamı dışındadır.

MADDE 6. Madde 4’te belirtilen destek, Patent, Faydalı Model Belgesi veya Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi alınan buluşun ve endüstriyel tasarımın ticari gelir sağlayan bir ürün haline gelmesi, patent, faydalı model belgesi veya endüstriyel tasarım tescilinin devri, satışı veya kullanma hakkının verilmesi durumunda sona erer. Destekten faydalanan kişiler yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, bu durumu TPE kanalıyla Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirmekle yükümlüdürler.

MADDE 7. Desteklemede, ibraz edilen harcama belgelerindeki giderlerin, TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme tarihindeki T. Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak ABD Doları karşılığı TL olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılır.

MADDE 8. Bu destekten yararlanan kişilerin yanıltıcı bilgi ve/veya belge vermesinden dolayı haksız olarak tahsil ettikleri Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı ödemelerde “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uygulanır.

MADDE 9. Bu Tebliğ’in uygulamasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

MADDE 10. Bu destek ile ilgili başvuruların alınması ve değerlendirilmesi uygulamacı kuruluş tarafından yapılacaktır.

MADDE 11. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

27.2.1998 tarih ve 23271 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.