98/3 SAYILI “PATENT, FAYDALI MODEL BELGESİ VE ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ HARCAMALARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ”İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

 

 

KAPSAM

Madde 1- Bu uygulama usul ve esasları; Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından hazırlanan Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin 98/3 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği çerçevesinde Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerin Türk Patent Enstitüsü (TPE) aracılığıyla;

a. Patent,

b. Faydalı Model,

c. Endüstriyel Tasarım Tescili

belgesi alınması işlemleri sırasında yaptıkları belgelendirilmiş harcamalarının belirli bir kısmının karşılanmasına ilişkin esasları kapsamaktadır.

Bu destek kapsamında yapılacak ödemeler, ödeme tarihinde yürürlükte olan mali ve diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

Bu uygulama usul ve esaslarında geçen;

DTM : Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,

Uygulamacı kuruluş : Türk Patent Enstitüsü (TPE)’nü,

ifade eder.

 

DESTEKTEN FAYDANALANACAK GERÇEK KİŞİLER

Madde 2- Bu destekden Türkiye’de yerleşik, T.C. uyruklu gerçek kişiler ile destek müracaatının yapıldığı yıldan önceki son iki takvim yılında Türkiye’de yerleşik olduğunu tevsik eden yabancı uyruklu gerçek kişiler faydalanabilir.

T.C. vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişilerin destekden faydalanmak için yapacakları müracaatların Patent Vekili aracılığıyla yapılması zorunludur.

Reşit olmayan gerçek kişilerin müracaatları kanuni mümessillerinin muvafakatını ihtiva etmesi halinde değerlendirilir. Uygun görülen müracaatlarda destek ödemesi kanuni mümessile yapılır.

A. PATENT BELGESİ İLE İLGİLİ HARCAMALARIN DESTEKLENMESİ

Madde 3- Patent alınması ile ilgili harcamaların desteklenmesi aşağıda belirtilen aşamaları kapsayacaktır:

a. Başvuru yapılması, TPE’ye araştırma raporu düzenletilmesi ve incelemesiz patent alınması.

b. İncelemeli patent alınması.

c. TPE aracılığı ile Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında patent başvurusu yapılması.

d. İlk beş yıllık koruma süresine ait TPE’ye ödenecek yıllık ücretlere ilişkin masraflar

İncelemesiz patent alınması için yapılan destek başvuruları, söz konusu patent başvurusu için TPE tarafından düzenlettirilen araştırma raporunda, patente konu buluşun en az bir isteminin patent verilebilirlik kriterlerini (yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygulanabilirlik) karşılaması durumunda destek kapsamına alınacaktır.

Madde 4- Başvuru yapılması, TPE için araştırma raporu düzenletilmesi ve incelemesiz patent alınması aşamalarında destek aşağıda belirtilen esaslar dahilinde sağlanacaktır:

a)Patent başvurusunun doğrudan buluş sahibi kişi tarafından yapılması durumunda;

i. Tarifname ve diğer dokümanların İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birine tercüme ettirilmesine,

ii. Teknik resimlerin hazırlatılması ile ilgili teknik çizimlerin yaptırılmasına,

iii. TPE’ye ödenecek başvuru ücretine,

iv. TPE’ye ödenecek ön araştırma ücretine,

ilişkin faturalandırılmış masrafların %75’i toplam destek miktarı 1.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla desteklenecektir.

 

b)Patent başvurusunun patent vekili aracılığı ile yapılması durumunda ise vekile ödenecek ücretlerin %75’i; toplam 1.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla desteklenecektir. Vekil faturası, buluşla ilgili konuda ön araştırma yaptırılması, tarifname ve istemlerin hazırlanması, tarifname ve istemlerin tercümesi, resimlerin çizimi, TPE’ye ödenecek başvuru ücreti ve hizmet bedeli ayrıntısında tek fatura olacaktır.

c)Araştırma raporu düzenlenmesi kapsamında TPE’ye ödenecek toplam ücretin %75’i desteklenecektir.

d)İncelemesiz patent belgesi düzenlenmesi için TPE’ye ödenecek ücretin %75’i desteklenecektir.

 

Madde 5- İncelemeli patent alınması aşamasında; TPE’ye ödenen inceleme raporu (ikinci ve üçüncü inceleme raporları da dahil) ve patent belgesi düzenlenmesine ilişkin TPE tarafından faturalandırılmış toplam

harcamaların %75’i desteklenecektir.

Madde 6- TPE aracılığı ile yapılan Patent İşbirliği Antlaşması kapsamındaki patent başvurularına ilişkin TPE tarafından faturalandırılmış harcamaların %75’i desteklenecektir.

Madde 7- Patent başvurusunun yapılmasınıdan itibaren koruma süresi boyunca başvuru sahibi tarafından TPE’ye ödenmesi gereken yıllık ücretlere ilişkin TPE tarafından faturalandırılmış harcamaların ilk beş yıl süresince %75’i desteklenecektir.

B. FAYDALI MODEL BELGESİ İLE İLGİLİ HARCAMALARIN DESTEKLENMESİ

Madde 8- Faydalı Model Belgesi alınması ile ilgili harcamaların desteklenmesi aşağıda belirtilen aşamaları kapsayacaktır:

a. Başvuru yapılması ve Faydalı Model Belgesi alınması

b. İlk beş yıllık koruma süresine ait TPE’ye ödecek yıllık ücretlere ilişkin masraflar.

 

Madde 9- Başvuru yapılması ve Faydalı Model Belgesi alınması aşamalarında destek aşağıda belirtilen esaslar dahilinde sağlanacaktır:

a)Faydalı Model Belgesi başvurusunun doğrudan buluş sahibi kişi tarafından yapılması durumunda;

i. Buluşla ilgili konuda ön araştırma yaptırılması ücretine,

ii. Teknik resimlerin hazırlatılması ile ilgili teknik çizimlerin yaptırılmasına,

iii. TPE’ye ödenen başvuru ücretine,

ilişkin faturalandırılmış masrafların %75’i; toplam destek miktarı 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla desteklenecektir.

b)Faydalı Model Belgesi başvurusunun patent vekili aracılığı ile yapılması durumunda ise vekile ödenecek ücretlerin %75’i toplam 500 ABD Dolarını geçememek kaydıyla desteklenecektir. Vekil faturası, buluşla ilgili konuda ön araştırma yaptırılması, tarifname ve istemlerin hazırlanması, resimlerin çizimi, TPE’ye ödenecek başvuru ücreti ve hizmet bedeli ayrıntısında tek fatura olacaktır.

c)Faydalı Model Belgesi düzenlenmesi için TPE’ye ödenecek ücretin %75’i desteklenecektir.

Madde 10- Faydalı Model Belgesi başvurusunun yapılmasından itibaren koruma süreci boyunca başvuru sahibi tarafından TPE’ye ödenmesi gereken yıllık ücretlere ilişkin TPE tarafından faturalandırılmış harcamaların ilk beş yıl süresince %75’i desteklenecektir.

C. ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİNE İLİŞKİN HARCAMALARIN DESTEKLENMESİ

Madde 11- Endüstriyel Tasarım Tescili ile ilgili olarak TPE’ye ödenen tüm ücretlere

ilişkin TPE tarafından faturalandırılmış harcamaların %75’i desteklenecektir.

BAŞVURU, İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

Madde 12- Bu destekten faydalanmak isteyen gerçek kişiler, başvurularını Eklerde belirtilen belgeler ile birlikte TPE’ye yapacaklardır.

Harcamalara ait faturaların ve/veya ödeme belgelerinin rayiç bedele uygunluğunun takdiri TPE tarafından yapılır.

Destek başvurularının incelenmesi ve destek miktarının belirlenmesine ilişkin kararlar, TPE Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcılarından birinin başkanlığında, TPE Başkanı tarafından seçilecek bir Daire Başkanı, bir Şube Müdürü, iki Uzman ve bir Hukukçu üyeden oluşacak Komisyon tarafından alınır.

Komisyonda görev alacak Daire Başkanı, Şube Müdürü ve Uzman üyeler desteğe konu başvuru ile ilgili Daire Başkanlığında görevli kişiler arasından seçilir.

Kararlar, Komisyon Başkanı ve diğer üyelerin katılımı ile ve oy çokluğu ile alınır.

Komisyon tarafından alınan kararlar, 1 (bir) aylık dönemler halinde destekten faydalanacak kişilere ilişkin bilgileri ve destek miktarını Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bildirecektir.

 

Madde 13- Destekten faydalanmak için yapılan başvurulara konu buluş ve endüstriyel tasarımların, TPE’nin ilgili yönetmeliklerinde belirtilen fiziksel ve şekli şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan başvurular TPE tarafından dikkate alınmayacaktır.

Bu destek çerçevesinde tüm ödemeler, destekten incelemesiz ve/veya incelemeli patent, faydalı model veya endüstriyel tasarım tescili belgesinin buluş veya tasarım sahibi tarafından alınmasından sonra yapılır.

GENEL ESASLAR

Madde 14- Desteklenen Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi konusu buluş ve endüstriyel tasarımın, destek süresi içinde devri, satışı veya kullanım hakkının verilmesi halinde destek sona erer. Destekden faydalanan kişiler yukarda belirtilen durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, bu durumu TPE kanalıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bildirmekle yükümlüdür.

 

Madde 15- Destekden faydalanmak için yapılacak müracaatlar “Ekler” bölümünde yer alan bilgi ve belgeleri ihtiva edecektir. Başvuru sahipleri bu belge ve bilgiler dışında, DTM ve TPE tarafından gerek duyulacak diğer bilgi ve belgeleri de temin etmekle yükümlüdürler.

Madde 16- Desteklemede, ibraz edilen harcama belgelerindeki giderlerin, TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme tarihindeki T. Cumhuriyet

Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak ABD Doları karşılığı TL olarak T. Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan yapılır.

Madde 17- Bu destekten yararlanan kişilerin yanıltıcı bilgi ve/veya belge vermesinden dolayı haksız olarak tahsil ettikleri Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı ödemelerde “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uygulanır.

Madde 18- 98/3 sayılı Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

 

EKLER:

1. Başvuru Formu (Ek-1)

2. Onaylı Nüfus Cüzdanı örneği (Yabancı uyruklular için onaylı pasaport örneği)

3. İkametgah İlmuhaberi (Yabancı uyruklular için, yerleşik bulunulan ilin Emniyet Müdürlüğünden alınacak son iki takvim yılına şamil sürekli ikametgah izin belgesi.)

4. Reşit olmayan başvuru sahiplerinin kanuni mümessillerinin muvafakatına ve taahhüdüne ilişkin Noter tasdikli Mufavakatname ve Taahhütname (Ek-2)

5. TPE dışındaki kuruluşlardan alınan harcama belgeleri.

6. Taahhütname (Ek-3)

 

 

 

Ek-2

TAAHHÜTNAME VE MUVAFAKATNAME

(Reşit Olmayanların Başvurusunda Aranır)

 

Velayetim/vesayetim altında bulunan ……………… ili, ………………..ilçesi, ………………. mahalle/köyü nüfusunun ……………..cilt no, ……………sahife no, ……………kütükte nüfusa kayıtlı …/……/……. doğumlu oğlumuz/kızımız ………………………nın buluşu/faydalı modeli/endüstriyel tasarımının tescili sırasında yapacağı harcamalarla ilgili olarak Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları”na ilişkin Kararı’nın 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak istihsal edilen Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 27 Şubat 1998 tarih ve 23271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Patent, Faydalı Model Belgesi ve Endüstriyel Tasarım Tescili Harcamalarının Desteklenmesine ilişkin 98/3 sıra no’lu Tebliği çerçevesinde T. Cumhuriyet Merkez Bankası’nca yapılacak ödemeye istinaden gerekli belgeleri imzalamasına muvafakat ettiğimizi, haksız bir ödeme yapıldığının ortaya çıkması halinde, söz konusu tutarı ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödeyeceğimizi taahhüt ederiz.

 

MUVAFAKAT VE TAAHHÜT EDENLER

Adı ve Soyadı (baba) :

Adı ve Soyadı (Anne) :

Adresi :

İmzası :

Not: Başvuru sahibi reşit değilse;

§ Babasının muvafakatnamesi,

Babası Ölmüş ise;

§ Veraset ilamı ile annesinin muvafakatnamessi,

Velayet mahkeme kararı ile anneye verilmişse;

§ Karar örneği ile muvafakatname,

Resit olmayan kişi vesayet altındaysa;

§ Vasi tayinine ilişkin karar örneği ile muvafakatname,

gerekmektedir.

 

Ek-3

Taahhütname Örneği:

 

 

Maliye Bankanlığı’na

Bakanlar Kurulu'nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları"na ilişkin Kararı’nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak istihsal edilen Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 27 Şubat 1998 tarih ve 23271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Patent, Faydalı Model Belgesi ve Endüstriyel Tasarım Tescili Harcamalarının Desteklenmesine ilişkin 98/3 sıra no’lu Tebliği çerçevesinde T.Cumhuriyet Merkez Bankası’nca tarafıma haksız bir ödeme yapılması halinde sözkonusu tutarın ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunda öngörülen gecikme zammına eşit oranda faiz ile birlikte aynı Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

 

Adı ve Soyadı

Adres

Tel

İmza