PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU TEBLİĞLERİ:

PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ

Tebliğ No : 97/6

 

AMAÇ

MADDE 1- Bakanlar Kurulu'nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları"na ilişkin Kararı'nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, yeni ihraç pazarları yaratmak ve geleneksel pazarlarımızda pazar payımızı arttırmak maksadıyla küçük ve orta büyüklükteki işletmelere(KOBİ) yönelik devlet desteği sağlanmasıdır.

KAPSAM

MADDE 2- Bu karar ile;

a) Potansiyel pazarlar hakkında sistematik ve objektif bilgi sağlanması, firmaların pazarlara giriş konusunda karar vermelerine yardımcı olunması ve ürünlerinin yeni bir pazarda gerektiği şekilde tanıtılması,

b) Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler arasındaki işbirliğini sağlamaya yönelik olarak Avrupa Birliği’nce uluslararası düzeyde organize edilen faaliyetlere katılımın desteklenmesi,

c) Türkiye’de sınai ve ticari faaliyette bulunan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)’in ve/veya bunların biraraya gelerek kurmuş oldukları Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)’nin uluslararası işbirliğini sağlamaya yönelik olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı(DTM)’nın uygun gördüğü uluslararası düzeyde düzenlenen faaliyetlere katılımının desteklenmesi,

d) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)’nin ortaklarına pazar bulunabilmesi amacıyla DTM’nin uygun gördüğü yabancı ülkelere gerçekleştirecekleri “KOBİ’ler arası İşbirliği Programları”nın desteklenmesi,

amaçlanmaktadır.

(c) ve (d) bentlerinde yer alan faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin talepler doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığına yapılır.

 

MADDE 3- Bu Karar’dan, mal üretimi ve ticareti ile iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ile sanayi sektöründeki üretici dernekleri yararlanır.

TANIM

MADDE 4- Bu kararda geçen ;

 

Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığıdır.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ;

1) Bir ila ikiyüz arasında işçi istihdam ettiği, bağlı olduğu meslek kuruluşunca tevsik edilen,

2) Gerçek usulde defter tutan,

 

3) İmalat sanayi alanında faaliyette bulunan,

4) Arsa ve bina hariç, mevcut sabit sermaye tutarı, bilanço net değeri itibariyle iki milyon ABD Doları karşılığı TL’yi aşmayan

firmalardır.

Sektörel Dış Ticaret Şirketi: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından SDŞ ünvanı verilen şirketlerdir.

Üretici Dernekleri: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu derneklerdir.

Uygulamacı Kuruluş: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)’dır.

DESTEKLENECEK FAALİYETLER

I- PAZAR ARAŞTIRMASI PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ

MADDE 5- Bu karar kapsamında destek;

a) Şirketlerin kendi bünyesinde yapacakları projelere,

b) Pazar araştırması hizmeti veren şirketlerin/kurumların şirket nam ve hesabına yapacakları projelere,

c) Üretici derneklerinin üyeleri için yapacakları veya yaptıracakları projelere

verilir.

Pazar araştırması projesi İGEME tarafından da hazırlanıp yürütülebilir. Böyle bir projenin maliyeti bu karar kapsamındaki koşullarda karşılanır.

Şirketlerin veya üretici derneklerinin talep etmesi halinde de İGEME tarafından pazar araştırması projesi hazırlanıp yürütülebilir.

MADDE 6-

A- Şirketin kendi bünyesinde yürüteceği projeler:

Şirketin kendi bünyesi içerisinde “masabaşı ve alan araştırması” na dayanan pazar araştırması faaliyetini yürütmek istemesi halinde, raporun, ön değerlendirmeyi yapacak olan İGEME tarafından belirlenecek standartlarda hazırlanması gerekir.

B- Danışmanlık şirket veya kurumlarının şirket için yürüteceği projeler:

Şirket nam ve hesabına, danışmanlık şirketleri/kurumları ile İGEME’ce, “masabaşı ve alan araştırması”na dayanarak hazırlanan projeler, bu karar kapsamındaki destekten yararlanırlar.

C- Üretici derneklerinin üyeleri veya bulundukları imalat dalının ortak amacına yönelik yapacakları projeler:

Üretici dernekleri; pazar araştırması projelerini bünyeleri içinde yapabilecekleri gibi, danışmanlık şirketi/kurumu veya İGEME’yi kullanarak da “masabaşı ve alan araştırması” na dayanan pazar araştırması projeleri hazırlatabilirler. Bu destekten yararlanacak üretici derneklerinin;

- bünyesinde aynı üretim dalında faaliyette bulunan şirketlerin en az %30’unu bulundurması,

- belirli bir üretim dalını temsil etmesi,

- yeni üyeliklere açık olması,

- kar amacı gütmemesi,

- başvuruları kendisi için değil üyeleri için yapması,

koşullarını taşıması gerekir.

MADDE 7- Şirketler ve üretici dernekleri İGEME’den pazar araştırması projelerinin hazırlanma şekil ve esaslarınının teminini müteakip, bu Kararla ilgili olarak uygulama usul ve esaslarında belirlenen sürelerde proje taslağını İGEME’ye sunar.

II- KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER ARASINDA İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ :

MADDE 8 - 2 nci Maddenin (b) bendinde yer alan İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)’nın organizasyonuyla Avrupa Birliği Komisyonu tarafından düzenlenen faaliyetlere ve 2 nci maddenin (c) ve (d) bendlerinde belirtilen Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın uygun gördüğü uluslararası düzeyde düzenlenen faaliyetler ile SDŞ’lerin DTM ile işbirliği halinde düzenleyecekleri organizasyonlara katılınması halinde, bir firmadan en fazla bir kişinin 500 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla yol ve günlük 100 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama giderlerinin %70’i, bu Tebliğ kapsamında karşılanır

ÖDEME ESASLARI

MADDE 9-Pazar araştırması desteğinden yararlanacak olan projeler, İGEME’nin yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucuna göre onaylanmak üzere Müsteşarlığa gönderilir. İGEME, projeyi her safhasında takip eder ve gerekli ikazları yapar.

MADDE 10-Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bildirimi üzerine, T. Cumhuriyet Merkez Bankası, onaylanan projelere ilişkin ödemeleri öncelikle yapar.

Destekleme; ibraz edilen belgelerdeki giderlerin TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanların ise fatura (belge) tarihindeki T. Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından şirketlere yapılacak ödeme esnasında ödenecek meblağın %5’i İGEME, İKV veya Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın uygun gördüğü diğer uygulamacı kuruluşlara bu Tebliğ kapsamındaki izleme ve değerlendirme faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla kesilerek mezkur kuruluş hesabına aktarılır

MADDE 11-Bir üretici şirketin, pazar araştırması için kullanabileceği azami tutar 75.000 $, bir yıl içerisinde kullanabileceği azami tutar 15.000 $, tek bir proje için kullanabileceği azami tutar 7.500 $’dır.

MADDE 12-SDŞ ve üretici derneğince yürütülecek pazar araştırması için bir yıl içerisinde kullanılabilecek azami destek tutarı 50.000 $ olup, proje bazında azami destek tutarı ise 10.000 $’dır.

MADDE 13- Aşağıdaki koşullarda pazar araştırması desteği verilmez:

a) Belirgin bir projenin parçası olmayan çok genel mahiyette ön bilgi veren türden araştırmalar.

b) Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı geziler.

c) Satış amaçlı yapılan geziler.

d) Ticaret fuarları, sergiler ve konferanslara katılımlar.

e) Grup seyahati, ticaret heyetiyle gidilen geziler veya resmi kurumlarca yabancı ülkelerde tanıtım amaçlı programlar.

f) İhracata hazır olmayan ürünlere yönelik projeler.

g)Halihazırda başlanmış, bir projeye dayalı olmayan veya satın alınmış araştırmalar.

h)Aynı anda, bir firma için firma bünyesinde, danışmanlık şirketi/kurumu ve İGEME’ce araştırmaları yürütülen projeler.

 

MADDE 14-Şirketin bir seferde en fazla bir projesi desteklenir. ikinci bir başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için önceki projenin tamamlanmış ve Müsteşarlıkca onaylanmış olması gerekir.

MADDE 15-a) Şirketlerin pazar araştırması projeleri; birer nüshası firma, İGEME ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda kalmak üzere üç kopya hazırlanır.

b) Üretici dernekleri pazar araştırması projeleri; birer nüshasının dernek, İGEME ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda kalması ve bir nüshasının da ilgili Ticaret Müşavirliğine gönderilmesi amacıyla dört kopya hazırlanır.

MADDE 16-Projenin gerçekleştirilmesinden itibaren bir yıl içinde, proje hedeflerinin pazar stratejisine adapte edilip edilmediği ve hedef ülkedeki pazar payının artırılıp artırılmadığı hususları, pazar araştırmasından yararlanan tarafından değerlendirilmek üzere İGEME’ye gönderilir. Değerlendirme sonuçlarını göndermeyenler karar kapsamındaki destekten bir daha yararlanamazlar.

MADDE 17-Bu destekten yararlanacak olanların yanıltıcı bilgi ve belge vermesinden dolayı haksız olarak tahsil ettikleri, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı ödemelerde "6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun" hükümleri uygulanır.

MADDE 18-Bu Karar'ın uygulamasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

MADDE 19-Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 18.05.1995 tarih ve 95/6 sayılı kararının 3. maddesi ile 01.06.1995 tarih ve 22300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 95/4 sıra no’lu tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20-Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.