97/6 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ’İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

 

 KAPSAM

Madde-1 : Bu Uygulama Usul ve Esasları ile, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Pazar Araştırması Desteği Hakkında 97/6 sayılı Tebliği uyarınca,

A- Potansiyel pazarlar hakkında sistematik ve objektif bilgi sağlanması, firmaların pazarlara giriş konusunda karar vermelerine yardımcı olunması ve ürünlerinin yeni bir pazarda gerektiği şekilde tanıtılması için, sanayi malları alanında üretim ve ticaret faaliyetinde bulunan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ve ilgili sanayi sektöründeki üretici derneklerinin pazar araştırması projelerinin,

B- KOBİ’ler arasındaki işbirliğini sağlamaya yönelik olarak, Avrupa Birliği’nce uluslararası düzeyde organize edilen (Europartenariat, Medpartenariat gibi) ve İKV koordinasyonunda yürütülen faaliyetlere katılımın,

desteklenmesi amaçlanmaktadır.

A- PAZAR ARAŞTIRMASI PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ

Madde-2 : Pazar araştırması projelerinin desteklenmesi uygulamasından, KOBİ’ler, SDŞ’ler ve Üretici Dernekleri yararlanabilirler.

KOBİ, SDŞ ve Üretici Derneklerinin, Pazar Araştırması Desteği Hakkında 97/6 sayılı Tebliğ’in 4’üncü maddesinde yar alan tanımlara uygun kriterlere sahip olmaları zorunluluğu bulunmaktadır.

Madde-3 : Desteklenecek Pazar Araştırması Projeleri, İGEME tarafından belirlenecek standartlarda hazırlanmak üzere;

a) KOBİ’lerin kendi bünyelerinde yapacakları projeler,

Pazar araştırması hizmeti veren şirketlerin ve kurumların KOBİ nam ve hesabına yapacakları projeler,

c) Üretici Dernekleri veya SDŞ’lerin üyeleri için yapacakları veya yaptıracakları projeler,

d) Bizzat İGEME tarafından hazırlanıp yürütülecek projelerden,

oluşmaktadır.

İGEME ayrıca, KOBİ/SDŞ ve Üretici Dernekleri’nin talep etmeleri ve İGEME tarafından da uygun görülmesi halinde, talep edenin nam ve hesabına pazar araştırması projesi hazırlayıp yürütebilir.

BAŞVURU, İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

Madde-4 : KOBİ/SDŞ ve Üretici Dernekleri’nin kendi bünyelerinde yürütecekleri, danışmanlık şirketleri/kurumları veya İGEME’ye hazırlatacakları ve İGEME tarafından bizzat yürütülecek ve “Masabaşı ve Alan Araştırması”na dayanacak olan projeler, İGEME tarafından belirlenen “Pazar Araştırması Projelerinin Hazırlanma Şekil ve Esaslarına İlişkin Rehber”e (REHBER) uygun olarak yürütülecektir.

Madde-5 : KOBİ/SDŞ ve Üretici Dernekleri, İGEME’den “Rehber”in teminini müteakip başvuru için gerekli doküman ve belgeleri İGEME’ye gönderirler.

İGEME, başvuruyu inceler ve uygun bulması halinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın (DTM) onayına sunar. DTM onayının başvuru sahibine bildirim tarihinden itibaren en geç 45 (kırkbeş) iş günü içinde proje sahibi tarafından “Masabaşı Araştırması” sonuçları İGEME’ye iletilir.

“Masabaşı Araştırması” ile ilgili olarak İGEME tarafından yapılacak değerlendirme sonucu başvuru sahibine bildirilir. “Masabaşı Araştırması”nın yeterli bulunması halinde, “Alan Araştırması”na geçilir ve bildirim tarihinden itibaren en geç 90 (doksan) iş günü içinde proje sahibi tarafından hazırlanacak masabaşı ve alan araştırmasına dayanan “Pazar Araştırması Sonuç Raporu”, projeye ilişkin harcama belgeleri (faturalar) ve ödeme talep formu ile birlikte İGEME’ye sunulur.

Madde-6 :

a) KOBİ’lerin pazar araştırması sonuç raporları; birer nüshası İGEME ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda kalmak üzere 2 (iki) kopya hazırlanır ve İGEME’ye sunulur.

b) Üretici Dernekleri veya SDŞ’lerin pazar araştırması sonuç raporları ise; birer nüshasının İGEME ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda kalması ve bir nüshasının ilgili Ticaret Müşavirliği’ne gönderilmesi amacıyla en az 3 (üç) kopya hazırlanır ve İGEME’ye sunulur.

Madde-7 : İGEME tarafından, pazar araştırması desteğinden yararlanacak projeler, İGEME’nin görüşü ile birlikte nihai onay için Dış Ticaret Müsteşarlığı’na sunulur. DTM, pazar araştırması sonuç raporunun ve harcama belgelerinin onaylanmasını müteakip T.Cumhuriyet Merkez Bankası’na gerekli ödeme talimatını verir.

Madde-8 : İGEME, projelerin uygulaması ve yürütülmesini her safhasında takip ederek, gerekli değerlendirme ve ikazları yapar. İGEME’nin izleme ve değerlendirme çalışmalarında gerekli bilgileri sağlamayan veya İGEME’nin ikazlarını dikkate almayan çalışmalar pazar araştırması desteğinden yararlanamazlar.

Madde-9 : Projenin gerçekleştirilmesinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde, proje hedeflerinin pazar stratejisine adapte edilip edilmediği ve pazar araştırması yapılan ülkedeki pazar payının arttırılıp arttırılamadığı gibi hususlar, KOBİ/SDŞ veya Üretici Derneği tarafından İGEME’ye gönderilir. Sözkonusu değerlendirme sonuçlarını göndermeyenler, mezkur Tebliğ kapsamındaki destekten bir daha yararlanamazlar.

DESTEK ORANLARI

Madde-10 : KOBİ/SDŞ veya Üretici Derneği tarafından sunulan projenin uygun bulunması halinde;

a) Bir KOBİ’nin pazar araştırması için kullanabileceği azami tutar 75.000 ABD Doları, bir yıl içerisinde kullanabileceği azami tutar 15.000 ABD Doları, tek bir proje için kullanabileceği azami tutar 7.500 ABD Doları’dır.

b) SDŞ veya Üretici Derneğince yürütülecek pazar araştırması için bir yıl içerisinde kullanılabilecek azami destek tutarı 50.000 ABD Doları olup, proje bazında azami destek tutarı ise 10.000 ABD Doları’dır.

c) İhracat Pazar Araştırması Desteği kapsamındaki harcama kalemlerinden; ulaşım, konaklama, satın alınan doküman ve hizmetlerin herbiri İGEME tarafından belirlenen ve “REHBER”de yeralan limitler dahilinde desteklenir. Ancak, bunların herbirine ilişkin harcamalar belirlenmiş azami yardım miktarının % 50 (elli)’sinden fazla olamaz.

Pazar araştırması kapsamında yapılacak ödemelerde; ibraz edilen harcama belgelerindeki tutarlar, yukarıda belirtilen limitlerin altında kaldığında belgelerdeki tutar; limitlerin üstünde bir tutar sözkonusu olduğunda ise, yukarıdaki miktarlar esas alınır.

Madde-11 : KOBİ/SDŞ veya Üretici Derneği’nin bir defada en fazla bir projesi desteklenir. İGEME tarafından bir sonraki başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için önceki projenin tamamlanmış ve Müsteşarlıkça onaylanmış olması gerekir.

Madde-12 : Pazar Araştırması Desteği Hakkında Tebliğ’in 13’üncü maddesinde belirtilen faaliyetler bu destekten yararlanamaz.

B- KOBİ’LER ARASINDA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

KAPSAM

Madde 13 : İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) organizasyonuyla, Pazar Araştırması Desteği Hakkında 97/6 Sayılı Tebliğ’in 2. Madde (b) bendinde belirtilen; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) arasındaki işbirliğini sağlamaya yönelik olarak Avrupa Birliği’nce uluslararası düzeyde organize edilen faaliyetlere katılımın desteklenmesi programından, mezkur Tebliğ’in 4. Maddesinde tanımı yapılan KOBİ’ler yararlanabilirler.

BAŞVURU, İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

Madde 14 : İKV tarafından bu nitelikteki faaliyetlere katılacak firmaların belirlenmesi ve katılımın teyid edilmesinin ardından, İKV destekten yararlanmak isteyen firmalara teyid mektubuyla birlikte, İlk Başvuru Formunu (EK-1) ve Pazar Araştırması Desteği Hakkında 97/6 sayılı Tebliğ’in uygulama usul ve esaslarının ilgili bölümünü gönderir.

Firmalar İlk Başvuru Formunu (EK-1) doldurarak, istenen belgelerle birlikte İktisadi Kalkınma Vakfı’na, İKV tarafından belirtilen süre içerisinde başvuracaklardır.

İKV’nin belirleyeceği son başvuru tarihinden sonra yapılacak başvurular, İKV tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

İKV tarafından değerlendirilen başvurular, ön onay alınması amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı’na sunulur. DTM’nin ön onay verdiği başvurular, KOBİ’ler arasında uluslararası işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamına alınır.

Madde-15 : DTM tarafından ön onay verilen ve destekten yararlanmaları uygun görülen şirketler, organizasyonun bitiminden sonra 20 gün içinde harcama belgelerini Son Başvuru Formunu (EK-2) doldurarak, taahhütname (EK-3) ile beraber İKV’ye gönderirler.

İKV, mezkur şirketlerin harcama belgelerini inceleyerek, hakedişlerini belgelerle birlikte bir rapor ekinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na intikal ettirir. DTM, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra ödeme yapılmasını teminen T.Cumhuriyet Merkez Bankası’na gerekli talimatı verir.

Madde-16 : Desteklenmeleri uygun bulunduğu halde organizasyonlara katılmayan veya katıldığı halde, İKV ile Dış Ticaret Müsteşarlığı temsilcisi tarafından yerinde yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, organizasyon faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak raporda performanslarının yeterli olmadığı tespit edilen şirketler, bu destekten yararlanamazlar.

Madde-17 : Sözkonusu faaliyetlere katılımda, bir şirketten bir kişinin 500 ABD Doları’nı geçmemek kaydıyla yol; ve günlük 100 ABD Doları’nı geçmemek kaydıyla konaklama giderlerinin % 70’i desteklenir.

Bir şirket, bu destekten en fazla iki defa yararlanabilir.

GENEL ESASLAR

Madde-18 : Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bildirimi üzerine, T.Cumhuriyet Merkez Bankası, şirketlerin onaylanan projelerine ilişkin ödemeleri öncelikle yapar.

Desteklemede; ibraz edilen belgelerdeki giderlerin TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise fatura tarihindeki T.Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir.

T.Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından şirketlere yapılacak ödeme esnasında, pazar araştırması projeleri için ödenecek meblağın % 5’i İGEME’nin, Pazar Araştırması Desteği Hakkında 97/6 sayılı Tebliğ kapsamındaki izleme ve değerlendirme faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla kesilerek mezkur kuruluş hesabına aktarılır. İGEME tarafından bizzat hazırlanıp yürütülen projelerden bu kesinti yapılmaz.

Madde-19 : Bu destekten yararlanacak olanların yanıltıcı bilgi ve belge vermesinden dolayı haksız olarak tahsil ettikleri, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı ödemelerde “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun” hükümleri uygulanır.

Madde-20 : Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun Pazar Araştırması Hakkında 97/6 sayılı Tebliğ’inin uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

EK-1

Tarih:

İLK BAŞVURU FORMU

(İKV'ye gönderilecek)

(Bu form, daktilo, bilgisayar ya da okunaklı el yazısı ile eksiksiz doldurulduğu takdirde incelemeye alınacaktır.)

1. Firmaya İlişkin Bilgiler

1. Ünvanı

2. Kuruluş Tarihi

3.İş Adresi

Posta Kodu:

Telefon:                                  Faks:

 

4.Vergi Dairesi ve Sicil No

5. SSK İş Yeri Sicil No

6. Faaliyet Alanı/ Sektörü

7.Sermayesi Taahhüt edilen Sermaye:                           TL

    Ödenmiş Sermaye:                                    TL

 

8.Şirket Türüve Ortak Sayısı

Şahıs                        Ortak Sayısı

Anonim

Limited

Kollektif

Komandit

9.Personel Sayısı     A.(a)Yönetici (b)Teknik TOPLAM:

B. (a)Mühendis: (d)Kalifiye İşci:

     (b)İşletmeci:  (e)Diğer:

     (c)Ustabaşı:     TOPLAM:

 10. Üretilen Başlıca Ürünler

Tanım Üretim Miktarı (Adet, ton)

 

11.Bir Önceki Yılın          Cirosu (TL) :

İhracatı ($) :

(Form, şirket adına aşağıdaki yetkililer tarafından imzalanıp onaylanacaktır.)

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, yanlış bilgi ve belge vermem durumunda tüm haklarımdan vazgeçeceğimi ve cezai müeyyideleri kabul ettiğimi beyan ederim.

Şirket adına imzaya yetkili kişinin,

Adı ve soyadı :

Tarih :

Firma Kaşesi

ve İmza :

Bu Forma (EK-1) Eklenecek Belgeler: (Bu belgeler istenilen şekilde forma eklenmediği takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.)

1-Firmanın bağlı bulunduğu meslek kuruluşundan (Sanayi ve/veya Ticaret Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası) alınan kapasite raporu.

2- En son tarihli bilanço teyidi (YMM veya SMM tasdikli)

3- İstihdama ilişkin en son tarihli, tasdikli SSK Bildirgesi veya Bölge Çalışma Müdürlüğü Raporu

4-Şirket imza sirküleri. 

 

 

EK- 2

Tarih:

 

SON BAŞVURU FORMU

(İKV’ye Gönderilecek)

(Bu form, daktilo, bilgisayar ya da okunaklı el yazısı ile eksiksiz doldurulduğu takdirde incelemeye alınacaktır.)

1. Firmaya İlişkin Bilgiler

Ünvanı

İş adresi

Posta Kodu

Telefon                    Faks

2. Programa İlişkin Bilgiler

Program Öncesinde Talep Edilen Randevu Sayısı

Program Sırasında Talep Edilen Randevu Sayısı

Gerçekleşen Toplam Randevu Sayısı

Görüşmelerle İlgili Görüşleriniz

3. Programın Gerçekleştirildiği Ülkeye;

Gidiş-Dönüş Tarihi                  Gidiş                                     Dönüş

 Gidiş-Dönüş Ulaşım Ücreti

 Konaklama Yeri

 Konaklama Süresi

Günlük Konaklama Ücreti (ABD $)

(Form, şirket adına aşağıdaki yetkililer tarafından imzalanıp onaylanacaktır.)

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, yanlış bilgi ve belge vermem durumunda tüm haklarımdan vazgeçeceğimi ve cezai müeyyideleri kabul ettiğimi beyan ederim.

Şirket adına imzaya yetkili kişinin,

Adı ve soyadı :

Tarih :

Firma Kaşesi

ve İmza :

 

Son Başvuru Formuna (EK-2) Eklenecek Belgeler: (Bu belgeler istenilen şekilde forma eklenmediği takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.)

1. Ulaşıma ait faturalar (Uçak bileti koçanı aslı ya da noter onaylı örneği, diğer ulaşım araçları için ilgili belgelerin aslı ya da onaylı örneği)

2. Konaklamaya ilişkin faturaların aslı veya onaylı örneği (Ayrıntılı olarak dökümü yapılmış olmalıdır.)

3. EK-3’te yeralan taahhütname

EK-3

TAAHHÜTNAME

MALİYE BAKANLIĞI’NA

Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımlarına İlişkin Karar”ının 4’üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak istihsal edilen, Para-Kredi Koordinasyon Kurulu’nun 31.07.1997 tarih ve 97/6 sayılı Tebliğ’i çerçevesinde, T. Cumhuriyet Merkez Bankası’nca tarafıma haksız bir ödeme yapıldığının tevsik edilmesi halinde, sözkonusu tutarı ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

 

Firma Ünvanı

Vergi Dairesi ve Sicil No :

Adres :

Tel/Faks :

Yetkili Kişi :

Yetkili İmza :

Tarih :