YURTDIŞINDA DÜZENLENEN FUAR VE SERGİLERE MİLLİ DÜZEYDE VEYA BİREYSEL KATILIMIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR’IN 3. MADDESİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDAKİ 97/3 SAYILI TEBLİĞ”E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

 

 

AMAÇ VE KAPSAM

I. BÖLÜM

AMAÇ

Madde 1. Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak istihsal edilen Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 01.06.1995 tarih ve 22300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 95/6 Sayılı “Yurtdışında Düzenlenen Fuar/Sergilere Milli Düzeyde veya Bireysel Katılımın Desteklenmesi Hakkında Karar”ın hakediş miktarlarını belirleyen 3. Maddesi’ni Değiştiren ve 31 Temmuz 1997 tarih ve 23066 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 97/3 sayılı “Yurt Dışında Düzenlenen Fuar ve Sergilere Milli Düzeyde veya Bireysel Katılımın Desteklenmesine İlişkin Karar’ın 3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ”i ile yurt dışında düzenlenecek fuar/sergilere katılımın arttırılmasını teminen bu “Uygulama Usul ve Esasları”nda belirtilen şartlarla destek sağlamaktır.

KAPSAM

Madde 2. Bu destek;

a)Yurt dışında düzenlenen fuar/sergiler için Türkiye adına milli katılımı gerçekleştiren organizatörlerin organizasyonunda söz konusu fuar/sergilere iştirak eden firma/kuruluşlar ile,

b)Yurtdışındaki fuar/sergilere bireysel olarak katılan firma/kuruluşların katılım masraflarının,

sözkonusu 97/3 Sayılı Tebliğ kapsamında tespit edilen esas ve oranlar çerçevesinde, ‘Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasını kapsamaktadır.

TANIMLAR

Madde 3.

Bu Uygulama Usul ve Esasları’nda geçen;

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)

-İmalat sanayi sektöründe faaliyette bulunan,

-Bir ila ikiyüz arasında işçi çalıştırdığı, bağlı olduğu meslek kuruluşunca teyid edilen,

-Gerçek usulde defter tutan,

-Arsa ve bina hariç, mevcut sabit sermaye tutarı, bilanço net değeri itibariyle iki milyon ABD Doları karşılığı TL’yi aşmayan işletmeleri,

Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ)

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “SDŞ” statüsü verilen şirketleri

Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ)

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “DTSŞ” statüsü verilen şirketleri,

Büyük Ölçekli Firmalar

KOBİ’ler ve SDŞ'ler dışında kalan firmaları,

Müsteşarlık

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,

 

İhracat Genel Müdürlüğü

Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nü,

Tanıtım ve Fuarlar Dairesi

Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü Tanıtım ve Fuarlar Dairesi Başkanlığı’nı,

Mevzuat Dairesi

Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü Mevzuat Dairesi Başkanlığı’nı,

Devlet Yardımları Dairesi

Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü Devlet Yardımları Dairesi Başkanlığı’nı,

Birlik

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri’ni,

Organizatör Kuruluşlar

Müsteşarlığımızca yurtdışında fuar/sergi düzenlenmesini teminen yetkilendirilen firma veya kuruluşları,

KOSGEB

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme ve Geliştirme İdaresi Başkanlığı’nı

ifade eder.

II. BÖLÜM

MİLLİ KATILIMLARDA ORGANİZATÖRLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN DESTEKLER

Madde 4. Organizatörlerin fuar/serginin tanıtımına yönelik olarak gerçekleştirecekleri;

a) Seminer, konferans, panel, defile, kokteyl/resepsiyon, basın toplantısı, ile yurtiçinde ve dışında hazırlattırıldığı, faturalar ve örneklerle tevsik edilen reklam panoları, fuar/sergi tanıtım filmi, afiş, broşür/kitapçık, davetiye kartları/özel mektuplar, multivizyon gösterileri için kitle iletişim araçlarının tanıtım amaçlı kullanım giderlerinin, 25.000,- ABD Doları’nı aşmamak kaydıyla % 50’si,

b) Milli katılım organizasyonlarında toplam stand alanı 250 m2 ‘yi aşan fuar/sergilerde toplam alanı asgari 25 m2 azami 50 m2 arasında olmak kaydıyla organizatörlerce yapılacak; toplantı salonu, görüşme odaları, info stand’a ilişkin gerçekleştirilecek masrafların 7.500,- ABD Doları’nı aşmamak kaydıyla % 50’si,

destek kapsamındadır.

Diğer taraftan, fuar/serginin konusu ile ilgili olsa bile organizatörlerin "eşantiyon ve ikram” niteliğindeki harcamalarının yanısıra yukarıda maddeler halinde belirtilen faaliyetlerin dışında kalan ilave etkinlikler destek kapsamı dışındadır.

III. BÖLÜM

MİLLİ KATILIMLARDA İŞTİRAKÇİ FİRMA/KURULUŞLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN DESTEKLER

Madde 5. Yurt dışında düzenlenen fuar/sergilerde; Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatörlerce gerçekleştirilen milli katılımlara iştirak eden;

a) Büyük ölçekli firmaların organizatöre m2 üzerinden ödeyecekleri katılım ücretinin 7.000 ABD Doları’nı aşmamak kaydıyla % 50’si,

b) KOBİ’ler ile kendileri veya bünyesinde bulunan firmalar adına fuar/sergilere katılan SDŞ niteliğini haiz firmaların her bir firma için organizatöre ödeyecekleri katılım ücretinin 8.500 ABD Doları’nı aşmamak kaydıyla % 60’ı,

c) Kalkınmada Öncelikli Yöreler’de (KÖY) kurulmuş bulunan KOBİ’ler ile kendileri veya bünyesinde bulunan firmalar adına fuar/sergilere katılan SDŞ niteliğini haiz firmaların her bir firma için organizatöre ödeyecekleri katılım ücretinin 10.000 ABD Doları’nı aşmamak kaydıyla % 70’i,

iştirakçi firma/kuruluşlara ödenir.

Sözkonusu yörelerde kurulan firma/işletmelerin belirtilen destekten yararlanabilmeleri için "üretim/imalat" yerlerinin KÖY’lerde kurulması gerekmektedir.

Milli katılımlarda; KOBİ niteliğini haiz imalatçı firma tarafından üretilen malların noter tasdikli bir sözleşme çerçevesinde pazarlamacı niteliğini haiz bir başka firma tarafından fuar ve sergilerde teşhir edilmesi halinde, destekler 97/3 sayılı Tebliğ’de KOBİ’ler için öngörülen miktarlar üzerinden pazarlamacı firma/kuruluşlara verilir.

d) Dış Ticaret Müsteşarlığınca proje bazında incelenip uygun görülen fuar/serginin gemi, TIR, tren ve benzeri araçlarda teşhir edilmek suretiyle birden fazla ülkede gerçekleştirilecek olması durumunda firmaların organizatöre ödeyecekleri katılım ücretinin 12.000 ABD Doları’nı aşmamak kaydıyla % 70’i,

e) Amerika, Avustralya, Afrika Kıtası ve Uzakdoğu Ülkeleri’nde milli katılım organizasyonu ile iştirak edilen fuar/sergilere gönderilecek malların beher m2 için 75 kg’ı veya 1/4 m3’ü geçmeyecek şekilde hesaplanacak nakliye bedeli ilave navlun desteği olarak 5.000 ABD Doları’nı aşmamak kaydıyla % 70’i,

katılımcı firmalara ödenir.

IV. BÖLÜM

MÜNFERİT KATILIMLARDA İŞTİRAKÇİ FİRMA/KURULUŞLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN DESTEK MİKTARLARI

Madde 6. Yurtdışı fuarlara bireysel olarak katılan firma/kuruluşların;

a) Fuarı düzenleyen kuruluşa ödeyeceği yer kirası, stand inşası ve dekorasyonuna ilişkin giderlerin % 50’si,

b) Fuar mallarının nakliyesine ilişkin olarak, beher metrekare için 75 kg’ı veya 1/4 metreküpü geçmeyecek şekilde hesaplanacak nakliye giderlerinin % 50’si,

ödenir. Ödenecek miktar (a) ve (b) fıkralarında belirtilen giderlerin toplamı için her halükarda firma başına 50.000 ABD Doları’nı aşamaz.

c) Bireysel katılımlarda fuar/sergide teşhir edilecek malların;

- Enformatik

- İleri malzeme teknolojileri

- Gen mühendisliği/biyoteknoloji

- Uzay ve havacılık teknolojileri

alanlarında olması halinde 97/3 sayılı Tebliğ’in D Bendi’nin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen giderlerin 60.000 ABD Doları’nı aşmamak kaydıyla % 70’i,

destek kapsamındadır. Sergilenen ürünlerin bu kategoriye girip girmediği hususunun takdiri Müsteşarlık yetkisi dahilindedir.

V. BÖLÜM

MİLLİ KATILIMLARDA MÜRACAAT ŞEKLİ

Madde 7. Milli iştiraklere katılan firma/kuruluşların 95/6 sayılı Karar ile bu Karar’ın hakediş miktarlarını belirleyen 3. Maddesini değiştiren 97/3 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan desteklerden yararlanabilmeleri için İhracatçı Birlikleri dışındaki organizatörlerin aşağıdaki belgelerle birlikte fuarın açılış tarihinden en geç iki ay önce bulundukları bölgedeki İhracatçı Birliği’ne müracaat etmeleri gerekmektedir:

A) İhracatçı Birlikleri Dışındaki Organizatörlerin Kendileri İçin;

-Başvuru formu (EK:1),

-Fuarın organizasyonu için Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan izin alındığına dair yazının bir örneği,

-Noter tasdikli imza sirküleri

-Organizatör Kuruluş tahmini maliyet tablosu (EK:6)

B) İhracatçı Birlikleri Dışındaki Organizatörlerin Her Bir Katılımcı Firma/Kuruluşlar İçin;

a) SDŞ ve DTSŞ’ler hariç olmak üzere bütün iştirakçi/imalatçı firma/işletmelerce imalatçı olduklarına dair bağlı bulunduğu meslek kuruluşundan (Sanayi ve/veya Ticaret Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası) aldığı ve firma/kuruluşun müracaat tarihinde geçerliliği olan kapasite raporları, yazılım (software), el dokuması halı, el sanatları, çiçekçilik/yaş meyve-sebze gibi özelliği olan sektörlerde yer alan firmaların da Sanayi ve/veya Ticaret Odaları’ndan temin ettikleri faaliyet raporlarının ibrazı,

b) Sadece KOBİ niteliğini haiz katılımcı firma/işletmeler tarafından; bir ila ikiyüz arasında işçi çalıştırıldığı hususu en son tarihli SSK veya İhracatçı Birlikleri’nin aslını görerek onayladığı istihdam hacmini gösteren son döneme ilişkin 4 aylık SSK sigorta primleri bordrosu veya aylık bildirgenin ibrazı şart olup, işçi sayısına firma/işletme idari personeli de dahil edilecektir.

c) Sadece KOBi niteliğini haiz katılımcı firma/işletmeler tarafından; arsa ve bina hariç, mevcut sabit sermaye tutarının, bilanço net değeri itibariyle iki milyon ABD Doları karşılığı TL’yi aşmadığını tevsiken en son tarihli vergi dairesinden tasdikli bilanço aslının ibrazı,

İlgili Birlikler tarafından değinilen meblağın hesaplanmasında, şirketlerin bilançolarının aktif tarafında yer alan “duran varlıklar” toplamından arsa, bina ve araziye ilişkin kalemler çıkarıldıktan sonra kalan tutar dikkate alınacaktır. Anılan meblağın belirlenmesinde; 1996 Yılı için ABD Doları’nın yıllık ortalama döviz kuru olarak 81.135,-TL, 1997 Yılı için 151.430,- TL ve 1998 yılı için 240.000,- TL baz alınacaktır.

d)Müracaat yılına ait, üyesi olduğu İhracatçı Birliği aidat makbuzunun örneği.

e) Katılımcı firma/kuruluş ile organizatör kuruluş arasında yapılan sözleşmenin bir örneği. Katılım sözleşmesi DTSŞ ve SDŞ’lerle gerçekleştirildiğinde mezkur firmaların bu nitelikleri sözleşmede açık bir şekilde belirtilecek ve SDŞ ve DTSŞ’lerin fuar/sergi tarihinde bu statüye haiz olup olmadığını tevsik etmek üzere İlgili Birlik, Müsteşarlığımız İhracat Genel Müdürlüğü "Devlet Yardımları Dairesi" veya “Mevzuat Dairesi”nden alacağı bir yazı ile bu durumu onayacak ve destek doğrudan ilgili SDŞ ve DTSŞ’ye verilecektir.

Fuar katılımı SDŞ, DTSŞ ve bunların dışındaki diğer pazarlama firmaları/kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilmesi halinde sözleşme ve buna istinaden fatura tanzimi ve diğer lüzumlu belgeler bizzat pazarlama firması ile organizatörler arasında gerçekleştirilecektir.

Diğer taraftan, DTSŞ, SDŞ ve üretici niteliğini haiz işletmelere sahip kamu kuruluşlarının dışındaki pazarlamacı firma/kuruluşlar, imalatçı firma/işletmelerin kapasite raporlarını ibraz edeceklerdir. Organik bağın tevsikinde ise pazarlamacı firma, imalatçı niteliğini haiz firmaların ürünlerinin promosyonundan sorumlu olduğuna dair noterden onaylı sözleşmenin aslını ibraz etmekle mükelleftir.

SDŞ'nin ortakları yurtdışında gerçekleştirilen fuar/sergiye SDŞ aracılığıyla ancak kendi adlarına katıldıklarında, 97/3 sayılı Tebliğ çerçevesinde öngörülen destekler iştirakçi firmalara verileceği için her bir iştirakçi firmaya ait hakediş miktarlarının belirlenebilmesini teminen SDŞ ortağı katılımcıların büyük ölçekli firma veya KOBİ niteliğini haiz olup olmadıkları hususunu tevsiken bu maddenin a, b, c, ve d fıkralarında istenen belgelerin aynıları SDŞ’nin ortağı katılımcı KOBİ’lerce de ibraz edilecektir. Bu durumda ilgili SDŞ’de kendi adına bir stand açması halinde 97/3 sayılı Tebliğ’de SDŞ’ler için öngörülen desteklerden yararlandırılır.

VI. BÖLÜM

MÜNFERİT KATILIMLARDA MÜRACAAT ŞEKLİ

Madde 8. Münferit katılımcı firmaların bahsekonu destekten yararlanabilmeleri için, aşağıdaki belgeleri fuar/serginin açılış tarihinden en geç iki ay önce bağlı bulundukları İhracatçı Birliği’ne ibraz etmeleri gerekmektedir:

SDŞ ve DTSŞ’ler Dışındaki Firma/Kuruluş Müracaatları için:

I) Başvuru formu (Ek: 2) ve bireysel katılımcı firma tahmini maliyet tablosu (EK:7)

II) Müracaat formu ve taahhütnamedeki imzaların kontrolünü teminen noterden tasdikli imza sirküleri,

III) Firmanın tüzel kişiliğinin ve tam ünvanının tespiti için Ticaret Sicil Gazete’sinin aslı veya noter tasdikli sureti

IV) Sahip olduğu üretici niteliğini haiz işletmeye ait bağlı bulunduğu Sanayi ve/veya Sanayi ve Ticaret Odası’ndan alınmış kapasite raporu, ancak özelliği olan sektörler kapsamında yer alan yazılım (software) ile firmaların yanısıra el dokuması halı, el sanatları, çiçekçilik/yaş meyve-sebze ve gıda ile iştigal eden firmaların Sanayi ve/veya Ticaret Odaları’ndan alacakları “faaliyet raporları” da kapasite raporları gibi işlem görecektir.

V) Katılınacak fuarın uluslararası nitelikte ve uluslararası fuarcılık kuruluşlarının kataloglarında yer alan bir fuar olduğunu tevsik eden dökümanlar ile fuar idaresince firma/kuruluşa yer tahsis edildiğini gösterir belgenin bir örneği,

VI) Müracaat yılına ait, üyesi olduğu İhracatçı Birliği aidat makbuzunun örneği.

SDŞ ve DTSŞ’lerin Müracaatları için:

Bu maddenin (I), (II), (V) ve (VI) fıkralarında belirtilen belgelerin yanısıra, SDŞ ve DTSŞ’lerin statülerinin yayınlandığı Resmi Gazete aslı veya noter tasdikli suretinin ibrazı

VII. BÖLÜM

MİLLİ KATILIMLARDA İŞTİRAKÇİ FİRMA/KURULUŞLARIN İLAVE NAVLUN DESTEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

Madde 9. Amerika, Avustralya, Afrika Kıtası ve Uzakdoğu Ülkeleri’nde gerçekleştirilen milli katılım organizasyonlarında iştirakçi firma/kuruluşların fuar/sergide teşhir edecekleri malların taşımasını üstlenen nakliye firmaları her bir katılımcı firma/kuruluş adına, iştirakçi firma teşhir mallarının net kg’ı ve/veya m3 ile birlikte, fuar/sergi adı ve ülkesini de belirtir fatura düzenlerler.

Milli katılım organizasyonlarında bedellerinin ödendiği tevsik edilen bahsekonu navlun faturalarının asılları organizatörlerce ilgili Birliğe ibraz edilmek zorundadır. Ancak, ilgili Birlikce sözkonusu faturaların bir sureti aslına uygun olduğu hususu onaylanarak Müsteşarlığa intikal ettirir.

Birliklerce gerçekleştirilen fuar/sergilerde, organizasyondan sorumlu Birlik, nakliye firmasınca yukarıda belirtildiği şekilde tanzim edilen faturaların birer örneği aslının aynı olduğuna ilişkin onayla Müsteşarlığımıza intikal ettirir.

İHRACATÇI BİRLİKLERİ DIŞINDAKİ ORGANIZATÖRLERİN GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ MİLLİ KATILIMLARDA FUAR/SERGİNİN KONUSU İLE İLGİLİ TANITIM FAALİYETLERİ

Madde 10. 97/3 sayılı Tebliğ'in C Bendi'nde tanımlanan desteklerden yararlanmak isteyen Organizatörler fuar/serginin konusu ile ilgili tanıtım müracaatında toplam adedi/maliyetini açıklayan bir yazı ile birer örneğini de müracaatın gerçekleştirildiği İhracatçı Birliği’ne ibraz etmek zorundadırlar. Fuar/serginin konusu ile ilgili tanıtım malzemeleri hacim/boyut itibarı ile sunulamayacak durumda olanlar fotoğraflarla ilgili Birlik nezdinde tevsik edilir.

a) Organizatörlerce fuar/serginin konusu ile ilgili tanıtım faaliyetlerini havi malzemeler hangi fuar/sergi iştiraki için hazırlanmış ise sadece o fuar/sergiye münhasır olacak, bir başka fuar/sergide mükerrer kullanımı durumunda ikinci kez bir destek verilmesi mümkün olamayacağından bu yoldaki başvurular kabul edilemeyecektir.

b) Organizatörlerce fuar/serginin konusu ile ilgili tanıtım etkinliklerini içeren malzemeler ve faaliyetlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususunda tereddüt olması halinde Müsteşarlık Gözlemcisinin yanısıra, Ticaret/Ekonomi Müşaviri, veya Büyükelçiliğimiz yetkililerinin düzenleyecekleri raporlar esas alınır.

Yukarıda belirtilen düzenlemeler Birlikler için de geçerli olup, Birlikler değinilen belge ve bilgileri doğrudan Müsteşarlığımıza intikal ettirir.

VIII. BÖLÜM

MİLLİ KATILIMLARDA ORGANİZATÖR KURULUŞLARIN HAKEDİŞ MİKTARLARININ ÖDENMESİ

Madde 11. Destekten yararlanmayı teminen, fuar/serginin bitim tarihini müteakip en geç 6 (altı) ay içinde, aşağıdaki belgelerin organizatör kuruluşlarca ilgili Birliklere ibraz edilmesi gerekmektedir:

a) Fuar sonuç raporu (EK-3)

b) 97/3 sayılı Tebliğ’in C Bendi’nin ilgili fıkralarında tanımlanan faaliyetler çerçevesinde, ilgili fuar/serginin konusuna ait yurtiçinde ve/veya yurtdışında gerçekleştirilen etkinlik/malzemelere ait harcamalara ilişkin birim ve adedi açıkça belirtilmiş ve bedellerinin de ödendiği banka dekontları/kredi kartı ödemesi

ile tevsik edilen faturaların noter tasdikli Türkçe tercümeleri ile birlikte asılları veya birer suretleri,

IX. BÖLÜM

MİLLİ KATILIMLARDA İŞTİRAKÇİ FİRMA/KURULUŞLARIN HAKEDİŞ MİKTARLARININ ÖDENMESİ

Madde 12. Destekten yararlanmayı teminen, fuar/serginin bitim tarihini müteakip en geç 6 (altı) ay içinde, aşağıdaki belgelerin organizatörlerce ilgili Birliklere ibraz edilmesi gerekmektedir.

I) Her bir katılımcı firma/kuruluş adına düzenlenen faturaların birer örneği,

II) Her bir iştirakçi firma/kuruluşu stand logosuyla birlikte net bir şekilde gösteren birer adet fotoğraf

III) 97/3 sayılı Tebliğ’in C Bendi (a) ve (b) fıkralarında belirtilen navlun desteğinden yararlanma talebinde bulunan firmaların bu durumu tevsiken gümrük Beyannamesi ibrazı gerekmektedir. Navlun desteği malın ilk çıkış yeri ile ilk katılınan fuar yeri arasında gidiş-dönüş olarak geçerli olacaktır. İştirakçi firmanın teşhir mallarını Türkiye’ye geri getirmeden diğer bir fuara katılması halinde; yararlandırılacak navlun desteği Müsteşarlıkça yapılacak inceleme sonucunda belirlenir.

IV) Noterden tasdikli imza sirküleri,

V) İştirakçilerin taahhütnamesi (EK-5)

VI) T. Cumhuriyet Merkez Bankası’na hitaben yazılan ve ödeme yapılması istenen banka ünvanı, şubesi ve hesap no’sunu belirten firma adına açılan hesabı belirtir talep mektubu,

X. BÖLÜM

MÜNFERİT KATILIMLARDA İŞTİRAKÇİ FİRMA/KURULUŞLARIN ÖDEMELERİNE İLİŞKİN ESASLAR:

Madde 13. Destekten yararlanmayı teminen, fuar/serginin bitim tarihini müteakip en geç 6 (altı) ay içinde, aşağıdaki belgelerin münferit katılımcı firma/kuruluşlarca Birliklere ibraz edilmesi gerekmektedir:

I) Ödemeye esas olacak ve bedellerinin ödendiği tevsik edilen faturaların aslı ve yabancı ülkelerde gerçekleşen harcamalara ait faturaların orijinali ile birlikte noterden tasdikli Türkçe tercümesi veya fatura orijinalinin katılımcı firma/kuruluşça KDV tahsilini teminen kullanılacak olması durumunda ise noterden tasdikli sureti ve Türkçe tercümesi, (faturaların katılımcı firma adına kesilmiş olması ve yabancı ülkelerde gerçekleşen harcamalara ait faturaların konvertibl döviz cinsinden düzenlenmesi gerekmektedir.)

Firma/kuruluşların dekorasyon giderlerini gösterir faturaların değerlendirilmesinde sadece ürünün teşhir edilebilmesini sağlayan raflar, her türlü aydınlatma sistemleri, dekoratif kaplama ve boyalar bu kapsamda mütalaa edilmek suretiyle dekorasyona ilişkin harcama kalemleri hakediş miktarlarının hesaplanmasında geçerli kabul edilecektir.

II) Fuar sonuç raporu (Ek:4) ile birlikte ilgili iştirakçi firma/kuruluşun stand logosunu net bir şekilde gösteren bir adet fotoğraf

III) 97/3 sayılı Tebliğ’in C Bendi (a) ve (b) fıkralarında belirtilen navlun desteğinden yararlanma talebinde bulunan firmaların bu durumu tevsiken Gümrük Beyannamesi veya Gümrük Mevzuatı çerçevesinde malın çıkışını tevsik eden evrak ibrazı gerekmektedir. Navlun desteği malın ilk çıkış yeri ile ilk katılınan fuar yeri arasında gidiş-dönüş olarak geçerli olacaktır. İştirakçi firmanın teşhir mallarını Türkiye’ye geri getirmeden diğer bir fuar/sergiye katılması halinde; yararlandırılacak navlun desteği Müsteşarlıkça yapılacak inceleme sonucunda belirlenir.

XI. BÖLÜM

DESTEKLERİN TAKİBİ VE KOORDİNASYONU

Madde 14. İştirakçi firma/kuruluşa aynı fuar/sergi için 3 defadan fazla destek verilmez. İhracatçı Birlikleri iştirak edilen her bir fuar/sergi için destek verilmesini teminen Müsteşarlığımıza intikal ettirdikleri firma/kuruluşlara ilişkin bilgileri eşzamanlı olarak dağıtımlı bir yazı ile Koordinatör Birlik olan Ege İhracatçı Birliği'ne de iletmekle yükümlüdürler. Bu şekilde bir firmaya ilişkin başvurunun incelenmesinde öncelikle, gerek bir organizatörle gerekse münferiden fuar/sergilere iştirak eden firma/kuruluşların daha önce sözkonusu destekten yararlanıp yararlanmadığı, yararlanmışsa kaç defa yararlandığı tesbit edilecektir.

Madde 15. İlgili Birlikler fuar/sergi tarihinden önce münferit veya milli düzeyde fuar/sergilere iştirak eden firma/kuruluşları fuar/sergi katılımının gerçekleştirileceği ülkedeki Ticaret Başmüşavirliğine, bunların bulunmadığı yerlerde ise Ekonomi Müşavirliği ve/veya Büyükelçiliklere ve KOSGEB’e (Pazarlama ve İhracatı Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı’na) intikal ettirirler.

Madde 16. Herhangi bir yurtdışı fuar/sergi organizasyonu için, başka bir yurtiçi destekten yararlanan katılımcı firmalar/kuruluşlar 95/6 sayılı Karar’ın hakediş miktarlarını belirleyen 3. Maddesini değiştiren 97/3 sayılı Tebliğ'de belirtilen destekten yararlandırılmazlar.

XII. BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 17. İhracatçı Birliklerine ibraz edilen belgelerdeki giderlerin TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları fatura tarihindeki T.Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak ABD Doları karşılığı TL olarak T.Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir.

Madde 18. Odalar ve benzeri kuruluşlarca milli düzeyde iştirak edilen uluslararası düzeydeki fuar/sergiler ile Türk İhraç Ürünleri Fuar/Sergileri’ne ilişkin masrafların fatura veya kasa makbuzu şeklinde tevsik edilememesi halinde, masraf tutarının ve ödemede uygulanacak döviz kurunun esas alınacağı tarihin belirlenmesini teminen, firmaların fuar katılım paylarının tespitinde, banka dekontları esas alınabilecektir.

Madde 19. Kapasite raporunda belirtilen ürünlerin dışında farklı bir fuar/sergiye katılan, ancak bu madde ile ilgili olarak imalatçı belgesi sunamayan firmaların talepleri kabul edilmeyecektir.

Madde 20. Milli katılımı gerçekleştiren ve fuarın açılış tarihinden itibaren en geç iki ay önce başvurusunu yapmış olan organizatörler, başvuru tarihinden sonra fuara katılmaya karar veren katılımcı firmalarla ilgili belgeleri, fuarın resmi açılışından 1 gün öncesine kadar İhracatçı Birlikleri’ne ibraz edebileceklerdir.

Madde 21. 95/6 sayılı PKKK Kararı ve bu Karar’ın hakediş miktarlarını belirleyen 3. Maddesi’ni değiştiren 97/3 sayılı Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

Madde 22. Bu “Uygulama Usul ve Esasları”na aykırı tüm talimatlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek - 1 FUAR/SERGİ ORGANİZATÖRÜ BAŞVURU FORMU

I.ORGANİZATÖR PROFİLİ

1.ORGANİZATÖR ÜNVANI :

ADRESİ :

E-MAIL ADRESİ :

POSTA KODU :

TEL./TELEKS/FAKS NO :

VERGİ DAİRESİ VE

VERGİ SİCİL NO :

BELGE TÜRÜ : YETERLİLİK ( ) GEÇİCİ YETERLİLİK ( )

II.FUAR/SERGİYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. FUAR/SERGİ ADI VE TARİHİ :

FUAR/SERGİ ÜLKESİ VE KENTİ :

2. FUAR/SERGİ TÜRÜ : GENEL ( ) İHTİSAS ( )

FUAR/SERGİ KONUSU :

3.FUAR/SERGİNİN KURULUŞUNUZCA KAÇINCI DEFA ORGANİZE EDİLDİĞİ:

4.BİR ÖNCEKİ DÖNEMDE İŞTİRAKİ GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR/SERGİNİN

a) katılımcı firma/kuruluş sayısı :

b) Ülkemizden katılan firma/kuruluş sayısı :

c) Toplam Alanı :

d) Ziyaretçi Sayısı (Yabancı/Ticari) :

5 TOPLAM MİLLİ KATILIM ALANI (m2) .........…….….. AÇIK …..................KAPALI

6. KATILIMCI FİRMA/KURULUŞ ADEDİ :

7. BU ORGANİZASYONDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN TANITIM PROJESİNİN ANA HATLARI:

8. FUARIN/SERGİNİN KATILIMCI FİRMALARA M2 MALİYETİ:

(YER KİRASI, STAND İNŞAASI, DEKORASYON, GÜMRÜKLEME, SİGORTA VE DİĞER

GİDERLER DAHİL)

9.Firma/kuruluş hakediş miktarının yatırılacağı banka ünvanı/şubesi ve firma/kuruluşa ait hesap no’su

TAAHHÜTNAME - MALİYE BAKANLIĞI’NA

Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet yardımları”na ilişkin Karar’ın 4. Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak istihsal edilen Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 01.06.1995 tarih ve 22300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 95/6 sayılı Kararı ile sözkonusu Karar’ın 3. maddesini değiştiren ve 31 Temmuz 1997 tarih ve 23066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 97/3 Sayılı Tebliği çerçevesinde, T. Cumhuriyet Merkez Bankası’nca tarafıma haksız bir ödeme yapıldığının tevsik edilmesi halinde, sözkonusu tutarı ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

Organizatör Kuruluş Ünvan/Kaşesi :

Yetkili kişi ve Ünvan :

Yetkili İmza :

Tarih :

EK - 2 BİREYSEL FUAR/SERGİ KATILIM BAŞVURU FORMU

I.FİRMA/KURULUŞ PROFİLİ

1.FİRMA/KURULUŞ ADI/ÜNVANI:

TÜRÜ : SDŞ ( ) DTSŞ ( ) KAMU ( ) DİĞER ( )

ADRESİ :

POSTA KODU :

E-MAIL ADRESİ :

TEL./TELEKS/FAKS NO :

VERGİ DAİRESİ

VE VERGİ SİCİL NO :

2.FAALİYET TÜRÜ : İMALATÇI ( ) İHRACATÇI ( ) DİĞER ( )

3.FAALİYET KONUSU :

4.ÖDENMİŞ SERMAYESİ: KURULUŞ YILI:

5. BAĞLI OLDUĞU HOLDİNG:

6.FUAR/SERGİNİN DÜZENLENDİĞİ ÜLKEDE TEMSİLCİLİĞİNİZ VAR MI ?

CEVABINIZ EVET İSE ADRESİ VE KURULUŞ TARİHİ:

7.YILLIK ÜRETİM :

8.YILLIK İHRACAT KAPASİTESİ (ÜRÜN BAZINDA):

9. İHRACATTA HEDEF ALINAN ÜLKELER:

10.SON 3 YILDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLAM İHRACAT:

YIL ÜRÜN ÜLKE DEĞER ($,DM)

II- FUAR/SERGİYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.FUAR/SERGİNİN ADI :

2.KONUSU :

3.TALEP EDİLEN STAND ALANI (M2): ....................AÇIK ................... KAPALI

4.Fuar/sergiye kaçıncı kez katıldığı :

5.FUAR/SERGİDE TEŞHİR EDİLECEK ÜRÜNLER: MİKTAR

………KG ………M3

……..ADET

6.SÖZKONUSU FUAR/SERGİYE DAHA ÖNCE BİREYSEL VEYA ORGANİZATÖR KURULUŞ İLE KATILIM İÇİN DESTEK ALINIP ALINMADIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

7. SÖZKONUSU FUAR/SERGİNİN BU DÖNEMİNE KATILIM İÇİN BAŞKA BİR DESTEK ALINIP ALINMADIĞINA AÇIKLAMALAR:

8. Firma/kuruluş hakediş miktarının yatırılacağı banka ünvanı/şubesi ve firma/kuruluşa ait hesap no’su.:

TAAHHÜTNAME - MALİYE BAKANLIĞI’NA

Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet yardımları”na ilişkin Karar’ın 4. Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak istihsal edilen Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 01.06.1995 tarih ve 22300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 95/6 sayılı Kararı ile sözkonusu Karar’ın 3. maddesini değiştiren ve 31 Temmuz 1997 tarih ve 23066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 97/3 Sayılı Tebliği çerçevesinde, T. Cumhuriyet Merkez Bankası’nca tarafıma haksız bir ödeme yapıldığının tevsik edilmesi halinde, sözkonusu tutarı ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

İştirakçi Firma/Kuruluş Ünvanı/Kaşesi:

Yetkili kişi ve Ünvanı :

Yetkili İmza ve tarihi :

EK: 3

(Fuar/Sergi Organizatörü İçin)

Tarih: / /199

FUARI/SERGİ SONUÇ RAPORU

Fuar/serginin adı ve tarihi:

Fuar/serginin ülkesi/kenti :

1.Organizatör kuruluş ünvanı:

2. Organizatör kuruluş yetkilisinin adı ve ünvanı:

3. Ülkemiz pavyonunu ziyaret eden işadamı sayısı:

4. Fuar/sergide yapılan ön bağlantılar (katılımcı firma bazında listelenmesi)

5. Fuar/sergiye katılan ülke ve firma sayısı:

6. Türk pavyonunu ziyaret eden toplam ziyaretçi sayısı:

7. Organizatör kuruluş yetkilisinin fuar/sergiye ilişkin değerlendirme ve önerileri:

EK: 4

(Bireysel Katılan Firma İçin)

Tarih: / /199

FUARI/SERGİ SONUÇ RAPORU

Fuar/serginin adı ve tarihi:

Fuar/serginin ülkesi/kenti :

1. Katılımcı firma/kuruluş:

2. Stand görevlisinin adı ve ünvanı:

3. Firma/kuruluşun standını ziyaret eden işadamı sayısı:

4. Fuar/sergide yapılan ön bağlantılar:

5. Fuar/sergiye katılan ülke ve firma sayısı:

6. Fuar/sergiyi ziyaret eden toplam

(ziyaretçi ile yabancı ziyaretçi sayısı:

7. Fuar/sergi için hazırlanan dokümanların

(türü ve sayısı (birer örneği eklenecektir.)

8. Firma/kuruluş yetkilisinin fuar/sergiye ilişkin değerlendirmeleri:

 

EK:5

(Milli Düzeyde İştirakçi Firma/Kuruluşlar İçin)

TAAHHÜTNAME-MALİYE BAKANLIĞI’NA

Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet yardımları”na ilişkin Karar’ın 4. Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak istihsal edilen Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 01.06.1995 tarih ve 22300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 95/6 sayılı Kararı ile sözkonusu Karar’ın 3 Maddesi’ni değiştiren ve 31 temmuz 1997 tarih ve 23066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 97/3 Sayılı Tebliğ’i çerçevesinde, T. Cumhuriyet Merkez Bankası’nca tarafıma haksız bir ödeme yapıldığının tevsik edilmesi halinde sözkonusu tutarı ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

 

Firma/kuruluş Ünvanı:

Firma/kuruluş Adresi :

E-Mail Adresi :

TEL/FAX No :

Vergi Dairesi ve Sicil No’su :

Yetkili Kişi :

Yetkili İmza :

Tarih :

 

EK: 6 Tarih:

ORGANİZATÖR KURULUŞ TAHMİNİ MALİYET TABLOSU

(1 $ = ……………………TL)

Harcama Kalemleri

Yurtiçi Harcamalar

(TL)

Yurtdışı Harcamalar

($)

Stand kirası

Stand konstrüksiyonu

Stand dekorasyonu

Elektrik, su, telefon v.b.

Hostes ve tercümanlık

hizmetleri

Nakliye

Gümrükleme

Sigorta

Personel giderleri

Katalog ve diğer tanıtım giderleri

Diğer

TOPLAM

 

EK: 7 Tarih:

BİREYSEL KATILIMCI FİRMA TAHMİNİ MALİYET TABLOSU

(1 $ = ……………………TL)

Harcama Kalemleri

Yurtiçi Harcamalar

(TL)

Yurtdışı Harcamalar

($)

Stand kirası

Stand konstrüksiyonu

Stand dekorasyonu

Nakliye

Gümrükleme

Sigorta

TOPLAM