YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE YATIRIMLARI TEŞVİK FONU
ESASLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ( 6.5.1998 tarih ve 98/1sayılı tebliğle değişik 23.6.1999 Tarihinde 99/1 sayılı tebliğle yürürlüğe giren mevzuata ilişkin özet )


Amaç ve Kapsam
Bu Tebliğin amacı; Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak, bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, sermayeyi tabana yaymak, istihdam yaratmak, katma değeri yüksek ileri ve uygun teknolojileri kullanmak ve uluslararası rekabet gücünü sağlamak için yatırımların uluslararası yükümlülüklere aykırılık teşkil etmeyecek şekilde teşvikini, yönlendirilmesini ve desteklenmesini teminen ,Yatırımlarda Devlet yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu esasları hakkındaki karara ilişkin esas ve usulleri tespit etmektir.

Teşvik Belgesine Müracaat
Sabit yatırım tutarı Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 50 milyar Türk Lirası'ndan, Gelişmiş ve Normal yörelerde 100 milyar Türk Lirası'ndan az olmamak üzere gerçekleştirilecek yatırımlar , bu oranın % 25 'i tutarındaki miktara kadar olan yatırımlarda finansal kiralama şirketleri aracılığı ile yapılacak yatırımlarda yatırımcı kuruluşlarca Müsteşarlık Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'ne,yabancı sermayeli ortaklıklarca yapılacak yatırımlarda Müsteşarlık Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilir.

Teşvik belgesine hakiki şahıslar, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları (adi ortaklık), kamu kuruluları ve kamu kuruluşları niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye'deki şubeleri müracaat edebilir.

Kurulacak şirketler adına ve tamamlanmış yatırımlara ilişkin olarak teşvik belgesi talebinde bulunulamaz. Ancak, yabancı sermayeli yatırımlar ile ilgili olarak kurulacak şirketler adına yatırımcı tarafından teşvik belgesi talebinde bulunulabilir.

Teşvik belgesine müracaatta aranılacak belgeler şunlardır:

1. Yatırım Bilgi Formundan bir nüsha ( Ek 1'deki örneğe uygun olarak ),

2. Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılacak yatırımlarda 80 milyon Türk Lirası'nın (gelişmiş ve normal yörelerde gerçekleştirilecek yatırım 8 trilyon Türk Lirası'nın üzerinde olması halinde 500 milyon Türk Lirası'nın,85 trilyon TL 'nin üzerinde olması halinde 1 milyar TL 'nin ) T.C. Merkez Bankası nezdindeki Yatırımları Teşvik Fonuna yatırıldığında dair makbuzun ikinci nüshası,

3. Yurt içi ve dışından temin edilecek makine ve teçhizata ilişkin olarak yatırımcı tarafından düzenlenmiş ve tasdik edilmiş listeler.(Ek 2'deki örneğe uygun)

4. Noter tasdikli imza sirküleri,

5. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya örneği,

6. Turizm yatırımlarında Turizm Bakanlığından turizm yatırım belgesi ( arazi tahsisi yapılması söz konusu olması halinde teşvik belgesi düzenlenmesi halinde bu belge aranmaz.) , eğitim yatırımlarında M.E. Bakanlığından alınacak izin belgesi ; tersane (gemi inşa ve onarım tesisleri) yatırımlarında Denizcilik Müsteşarlığı'ndan alınacak uygun görüş yazısı,

7. Müteahhitlik hizmetlerinde işin üstlenildiğine dair ilgili kurum ve kuruluştan temin edilecek iş durum belgesi,

8. Madencilik yatırımlarında, maden işletme ruhsatı ile izni veya Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nce onaylanmış işletme ruhsatlı sahaya ait rödövans anlaşması ( Türkiye Taşkömürü Kurumu uhdesindeki taşkömürü maden sahaları ile ilgili rödavans anlaşmasında Maden İşleri Genel Müdürlüğünün onayı aranmaz.)

9. Gelişmiş yörelerde tevsi, modernizasyon, yenileme, kalite düzeltme, darboğaz giderme, entegrasyon ve tamamlama niteliğinde gerçekleştirilecek yatırımlarda kapasite raporu ve mücbir sebeblerle nakledişmiş olanlar hariç en az iki yıldan beri aynı işyeri ve aynı iş kolunda faaliyette bulunulduğuna dair ilgili sanayi odasından alınacak yazı.

10. Yatırım projesinin niteliğine göre Müsteşarlıkça gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler,

11. Vergi.resim.harç desteği talep edilmesi halinde ihracat taahhütnamesi ( Ek 3 'deki örneğe uygun olarak )

12. Yatırımcıların Tebliğde belirtilen esaslara aykırı bir fiillerinin olmadığı veya olmayacağına dair taahhütname ( Ek 4 'deki örneğe uygun olarak )

 

Teşvik Belgesi Müracaatının Değerlendirilmesi

Teşvik belgesine bağlanması talep edilen yatırım ile ilgili projenin, makro ekonomik politikalar, arz-talep dengesi, sektörel, mali ve teknik yönden yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunması halinde Müsteşarlıkça Teşvik belgesi ile eki döviz ve kredi kullanım formu verilir. ( Ek.3 )

Yatırımcı tarafından düzenlenen ve Müsteşarlığa ibraz edilen Yatırım Bilgi Formu'ndaki değerler de dikkate alınmak suretiyle, teşvik belgesine yatırıma ilişkin arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat bedelleri ile diğer harcama kaleminde yer alacak değerler ayrı ayrı belirtilerek sabit yatırım tutarı belirlenir. Yurt içinden ve dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesi Müsteşarlıkça onaylanarak düzenlenecek teşvik belgesine eklenir. ( Ek.2 )

 

Destek Unsurlarının Uygulanmasında Bölgesel Ayırım

Destek Unsurlarının Uygulanması bakımından ;

1. Gelişmiş Yöreler ( İstanbul ve Kocaeli İl sınırları ile Ankara , İzmir , Bursa , Adana , ve Antalya Büyükşehir belediye sınırları dahili ) ,

2. Kalkınmada Öncelikli Yöreler ( Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen İller )

3. Normal Yöreler ( gelişmiş ve Kalkınmada Öncelikli Yöreler dışında kalan Yöreler ) olarak belirlenmiştir.

 

Teşvik belgeli yatırımlara sağlanacak destek unsurları:

· Gümrük Vergisi ve Toplu Konut istisnası,

· Yatırım İndirimi,

· Katma Değer Vergisi İstisnası ,

· Vergi Resim ve Harç İstisnası,

· Enerji Desteği,

· Arsa Tahsisi,

· Fondan Kredi Tahsisi

Bu destek unsurlarından yararlanabilmek için Müsteşarlıktan teşvik belgesi temin edilmesi zorunludur.

Destek Unsurlarından Yararlanacak Yatırımlar
Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Normal Yörelerde gerçekleştirilecek yatırımlar ile Gelişmiş Yörelerde gerçekleştirilecek aşağıda belirtilen yatırımlar, yatırımlara sağlanan destek unsurlarından yararlanabilir.

Gelişmiş Yörelerde gerçekleştirilecek yatırımlardan teşvik belgesine bağlanabilecek ve destek unsurlarından yararlandırılabilecek yatırımlar şunlardır:

· Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımları (otoprodüktör yatırımları dahil),

· Altyapı Yatırımları,

· Yap-İşlet ve/veya Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde yapılacak yatırımlar

· Ar-Ge, tasarım, yeni ürün ve model geliştirmeye yönelik yatırımlar,

· Çevre korumaya yönelik yatırımlar,

· Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunca belirlenen öncelikli teknoloji yatırımları,

· Elektronik sanayi yatırımları,

· Gemi ve Yat inşa yatırımları,

· Tersane yatırımları (gemi inşa ve onarımı sağlayan tesisler),

· Teknopark, bilişim teknolojisi, eğitim, sağlık, turizm ve haberleşmeye yönelik yatırımlar dahil olmak üzere Müsteşarlıkça belirlenecek diğer hizmet yatırımları,

· Mevcut yatırımın Kalkınmada Öncelikli Yörelere veya yurt dışına nakli halinde aynı mahalde aynı veya farklı konuda gerçekleştirilmesi Müsteşarlıkça uygun görülecek yatırımlar,

· Tevsi, modernizasyon, yenileme, kalite düzeltme, darboğaz giderme, entegrasyon ve tamamlama yatırımları,

· Yüksek teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek, vergi gelirleri ve istihdam artırıcı özelliklerden bir veya birden fazlasını içeren ve sabit yatırım tutarı 50 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası'nın üzerindeki komple yeni yatırımlardan Müsteşarlıkça uyun görülecek yatırımlar

Destek unsurlarından yararlanabilmek için, yatırıma başlamadan önceki teşvik belgesi talebinde bulunulması esastır. Ancak, yatırıma başlanmış olması halinde yatırıma başlama tarihi, müracaatta bulunan yılın ilk gününe kadar çekilebilir.

Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası
Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat ithalatı, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu'ndan istisnadır.

Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnasından yararlanabilmek için, yatırımın teşvik belgesine bağlanması ve söz konusu makine ve teçhizatın ithal listede yer alması gerekir. (Müsteşarlıktan teminat karşılığında çekme izni ile ithal edilenler hariç)

Teşvik belgesi kapsamında yer alan ve muafiyetten istifadesi öngörülen ithal mallarının tamamının veya bir kısmının mutemet eliyle ithali mümkündür. Mutemet eliyle ithalata ilişkin işlemler ilgili mevzuatı çerçevesinde Gümrük İdarelerince sonuçlandırılır.

Teminatla ithalatta, bir defada verilecek teminat süresi azami altı (6) aydır. Teminat süresi içinde kesin ithalat için gerekli işlemler tamamlanmamış ise, süre uzatımı için Gümrük Müsteşarlığı'na müracaat edilir. Teminatın başlangıç tarihi, fiili ithal tarihidir. Yatırımcının, teminat süresi içinde teminatın çözümü için teşvik belgesi ve eki ithal makine ve teçhizat listesi ile birlikte Gümrük Müsteşarlığı'na müracaat etmesi gerekir. Aksi takdirde, teminat irat kaydedilir.


Yatırım İndirimi
Yatırım indirimi uygulaması açısından, teşvik belgesi kapsamında Gelişmiş Yöreler ile Normal Yörelerde gerçekleştirilecek yatırımlar ile Küçük ve Ortaboy İşletmelerce gerçekleştirilecek yatırımlar Özel Önem Taşıyan Sektör yatırımıdır.

Yatırım İndirimi, Özel Önem Taşıyan sektörlerde yapılan yatırımlar ile Kalkınmada Öncelikli Yörelerde ve Organize Sanayi Bölgelerinde yapılacak yatırımlarda %100 oranında, uluslararası rekabet gücü kazandıracak, yüksek teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek, vergi gelirleri ve istihdam artırıcı özelliklerden en az ikisini içeren 250 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşan sınai yatırımlarında ise %200 oranında uygulanır.

Katma Değer Vergisi İstisnası

İthalde KDV Ertelemesi ve Yerli Makine ve Teçhizatta KDV Desteği yürürlükten kaldırılarak,Katma Değer Vergisi İstisnası uygulaması getirildi.

"Katma Değer Vergisi İstisnası " Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 1.8.1998 tarihinden sonra satın alınan makine ve teçhizatlar KDV 'den istisna edilmektedir.Yatırım konusu üretimle ilgili amortismana tabi bir iktisadi kıymet olmASI ve yatırım teşvik belgesi eki global listeler üzerinde Müsteşarlıkça makine ve teçhizat olduğuna ilişkin şerh düşülmesi gerekmektedir.

Makine ve teçhizat kapsamına sektörlerin yapısı itibariyle üretim faaliyetlerinin yanısıra hizmet üretiminde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılan demirbaşlar turizm ve eğitim yatırımları için satın alınanlar girmektedir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları hakkında 98/10755 sayılı karar'da değişiklik yapan 99/12656 sayılı karar ile ,daha önceki kararnameler çerçevesinde KDV desteğinden yararlandırılması öngörülmüş olan yatırımlara ilişkin olarak yatırımcıların mağduriyetlerinin önlenmesi ve K.Ö.Y 'lerde uygulanan destek unsurlarından yararlandırılan madencilik yatırımları için düzenlenmiş olan yatırım teşvik belgeleri ile ilgili olarak ;

· KDV +10 puan oranına KDV desteği veya teşvik primi içeren ,

· 1.8.1998 tarihinden önce onaylanmış yerli makine ve teçhizat listesinde yer alan ,

· 1.8.1998 tarihinden sonra satın alınması sebebi ile KDV desteğinden yararlanan ,

yararlanan yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki makine ve teçhizata ,KDV'siz fatura bedelinin % 10 ' u oranında destek sağlanmasına devam edilecektir.

Vergi, Resim ve Harç İstisnası

3505 sayılı Kanun çerçevesinde yatırımcının, yatırımın tamamlanmasını müteakip 2 yıl içinde 10.000 ABD Doları tutarında ihracat yapacağına dair taahhütte bulunması kaydıyla;

· Şirket kuruluşu,

· Yatırım termin süresi içinde kalınmak kaydıyla teşvik belgesinde öngörülen özkaynak tutarını geçmemek üzere sermaye tezyidi,

· Teşvik belgesinde öngörülen yabancı kaynak tutarını geçmemek üzere bir yıl ve daha uzun vadeli olarak yurt içinden ya da dışından sağlanacak yatırım kredileri,

· Teşvik belgeli yatırıma ilişkin gayrimenkul ve gayrimenkule ilişkin hakların ayni sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya tescil,

 

İşlemleri ve bu işlerle ilgili olarak düzenlenecek Damga Vergisinden ve harçlardan istisna edilir.

"İhracat taahhüdü", Dahilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler çerçevesinde düzenlenen vergi, resim, harç istisnası belgelerinin taahhüt hesaplarının kapatıldığını gösterir ilgili merciiden alınacak yazı ile kapatılabilir.

Enerji Desteği
İlgili mevzuatla belirlenen esas ve usuller çerçevesinde teşvik belgeli yatırımlara enerji desteği sağlanır.

Arsa Tahsisi
21/1/1998 tarihli ve 4325 sayılı Kanun'a istinaden yayımlanan yönetmelik çerçevesinde teşvik belgeli yatırımlara Maliye Bakanlığı'nca arsa tahsisi yapılabilir.

Fondan Kredi Tahsisi
Devlet Yardımları ile ilgili mevzuat çerçevesinde Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge), Teknopark, Çevre Korumaya Yönelik Yatırımlar, Öncelikli Teknoloji Alanındaki Yatırımlar ve KOBİ Yatırımları ile Bölgesel Gelişmeye Yönelik Yatırımların desteklenmesi ve yönlendirilmesi amacıyla fondan kredi tahsisi yapılabilir.

A-Tanımlar
1. Ar-Ge Yatırımı:
Yeni bir ürün geliştirme, ürün kalite ve standardını yükseltme, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni bir teknolojinin ülke şartlarına uyumunun sağlanması amacıyla yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla, bu tür faaliyet sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesi, mevcutların teknolojik açıdan iyileştirilmesi ve teknoloji uyarlanması için yapılan ve her aşaması belirlenmiş araştırma ve geliştirme çalışmaları için gerçekleştirilecek yatırımları,

2. Teknopark Yatırımı: Yüksek/İleri teknoloji kullanan veya yeni teknolojilere yönelik küçük ya da orta ölçekli firmaların, bir üniversite ya da araştırma kurumunun olanaklarından yararlanarak teknolojik bir buluşu; ticari bir ürün, yöntem ya da hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri aynı üniversite ya da araştırma kurumu yakınında kurulan site yatırımlarını,

3. Çevre Yatırımı:
Acil önlem gerektiren çevre kirliliklerinin giderilmesi dahil katı, sıvı, gaz, tehlikeli atık ve benzeri her türlü atığın toplanması, geri kazanılması, arıtılması ve bertaraf edilmesine ilişkin teknolojilere ilaveten doğal kaynakların rasyonel kullanımına yönelik "temiz üretim teknolojileri", "temiz ürünler üreten teknolojiler", "temiz biyoteknoloji", "temiz enerji teknolojileri", "sürdürülebilir tarım teknolojileri" gibi çevre ile uyumlu teknolojiler konusundaki yatırımları,

4. Öncelikli Teknoloji Alanlarındaki Yatırımlar: Bilim ve teknoloji Yüksek kurulunca belirlenen yatırımlar

5. Bölgesel Gelişmeye Yönelik Yatırımlar:
Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkarı, Hatay, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde yapılan, asgari sabit yatırım tutarı 8 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası olan en az 75 kişilir istihdam sağlamaya yönelik, hayvancılık, dokuma-giyim ve ulaştırma sektörleri haricindeki komple yeni yatırımları ifade eder.

B- Kredilendirmeye İlişkin Esaslar
Kredi tahsis edilebilmesi için;

· Yatırımın yukarıdaki tanımlara uyması,

· Yatırıma ilişkin fizibilite raporu ,

· Yatırımcıya ait fikri mülkiyet haklarına ilişkin belge,

· Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge), Teknopark, Çevre ve Öncelikli Teknoloji Alanındaki yatırım konularında başka bir kamu kuruluşundan devlet desteği alınmamış olduğunun belgelenmesi ve bu hususta taahhütte bulunulması,

· Ar-Ge, Teknopark, Çevre Korumaya Yönelik Yatırımlar, Öncelikli Teknoloji Alanındaki Yatırımlar ile Bölgesel Gelişmeye Yönelik Yatırımların kredilendirilmesi doğrudan Müsteşarlıkça yapılır (Ancak Müsteşarlıkça; Teknopark yatırımlarında Küçük ve Orta Ölçekli sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının uygun görüşü alınarak değerlendirme yapılır)

· Ar-Ge ,Teknopark,Çevre Yatırımları , Öncelikli Teknoloji alanındaki yatırımların teşvik belgesine bağlanması ve düzenlenen teşvik belgelerinin yatırımın yararlanacağı destek unsurları bölümüne Fon Kaynaklı Kredinin işlenmesi.

· Bölgesel Gelişmeye yönelik yatırımlar için düzenlenmiş teşvik belgelerinde , sabit yatırım tutarı esas alınmak kaydıyla Fon kaynaklı Kredinin uygun görüldüğüne ilişkin olarak teşvik belgelerine Fon kaynaklı Kredi desteğinin yazılması.

 

Kredinin kapsamı

· Ar-Ge yatırımlarında; araştırma ve geliştirme faaliyeti için kullanılan makine ve teçhizat ile yazılım giderleri,

· Teknopark yatırımlarında; teknopark hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli makine ve teçhizat ile bina-inşaat giderleri,

· Çevre yatırımlarında; münhasıran çevre yatırımı için gerekli bina-inşaat ve makine ve teçhizat giderleri,

· Öncelikli teknoloji alanları kapsamındaki yatırımlarda kullanılacak makine ve teçhizat giderleri,

· Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlarda faizsiz sabit yatırım tutarı,

Fon kaynaklarından kredilendirilebilir. (Bu kapsamda kredilendirilecek makine ve teçhizatın yeni olması gerekmektedir).

D- Fon kaynaklı kredi miktarı
Tebliğ kapsamında yer alan yatırımların, bölgesel kalkınmaya yönelik yatırımlar hariç, yukarıda belirtilen harcamalarının en fazla %50'sine kadar olan kısmı kredilendirilebilir. Ancak, tahsis edilebilecek kredi miktarı 100 milyar Türk Lirası'nı geçemez. Bölgesel kalkınma yatırımlarında tahsis edilebilecek kredi miktarı faizsiz sabit yatırım tutarının %30'u olup, 100 milyar Türk Lirası sınırlamasına bağlı kalınmaz.

E- Fon kaynaklı kredinin faiz oranları ve ödeme şekli
Fon kaynaklarından kullandırılacak kredilerden;
a) Ar-Ge, Teknopark, Çevre ve Öncelikli Teknoloji Alanlarındaki yatırımlar kapsamında tahsis edilecek krediler, 1 yıl ödemesiz toplam 5 yıl vadeli ,
b) Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar kapsamında tahsis edilecek krediler, 3 yıl ödemesiz toplam 6 yıl vadelidir.

Kullandırılan kredilerin faiz oranı %30'dur.

Bankalarca yapılacak değerlendirme çerçevesinde tahsis edilecek kredinin azami %50'si avans olarak verilebilir.

F- Fon kaynaklı krediyi uygulayacak bankalar ve bu bankaların sorumluluğu
Kredi, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türkiye Halk Bankası, Sınai Yatırım ve Kredi Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası aracılığı ile kullandırılır. Kredilerin verilmesi sırasında alınacak teminata ait esaslar bankalar tarafından tespit edilir. Aracı bankalar krediye tahakkuk eden faizin azami "4" puanına kadar komisyon alabilir.

Yatırımları Teşvik Fonu'ndan kredi aktarılan aracı bankalar, kredilerin amacına uygun olarak kullanılmasından yatırımın belgesinde öngörülen sürede gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinden, ana para taksit ve faizlerin zamanında Fon'a yatırılıp yatırılmadığından, kullandırılan avansın zamanında kapatılmasından sorumludur.

Yatırım Finansmanı
Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların finansmanında uygulanabilecek asgari özkaynak oranları aşağıda belirtilmiştir.

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılacak yatırımlarda

% 20

Normal ve Gelişmiş Yörelerde yapılacak yatırımlara

% 40

Ro-Ro taşımacılığı, havayolu kargo taşımacılığı yatırımları

% 25

Tersane,Gemi inşa, yat inşa, gemi ithali ve uçak ithali yatırımları

% 15

Finansal kiralama şirketlerinin yapacağı kiralama yatırımları

% 10

 

Teşvik belgesinde belirtilen asgari özkaynak oranına uyulması zorunludur. Teşvik belgesinde yer alan iç kredi, dış kredi, döviz kredisi kullanımında öngörülen özkaynak ve yabancı kaynak oranları ile yabancı kaynaklar toplam tutarı aşmamak kaydıyla, iç kredi, döviz kredisi ve/veya dış kredi, Teşvik Belgesi eki "kredi ve döviz kullanım formu" kapsamında kullandırılır.

Finansal Kiralama
Teşvik belgesine konu menkul veya gayrimenkullerin tamamının veya bir kısmının finansal kiralama yolu ile temini mümkündür. Kiralayan ile yatırımcı (kiracı) tarafından Müsteşarlığa, düzenlenmiş sözleme örneği ve kiralama işlemine konu malların listesi ile birlikte müracaatta bulunularak teşvik belgesi temin edilmesi zorunludur.

Finansal kiralama konusu makine ve teçhizat kira bedellerinin yatırımcı (kiracı) tarafından ödenememesi halinde, söz konusu makine ve teçhizatın kiralayan şirketçe teşvik belgeli diğer yatırımcılara (kiracı) kiralanması halinde teşvik belgelerinde Müsteşarlıkça gerekli tadilat yapılabilir.

Tebliğin kullanılmış makine teçhizat ithali kapsamında öngörüldüğü şekilde ithal edilecek kullanılmış makine ve teçhizata kiralama işlemlerinde destek unsurları uygulanabilir.

Yatırım Yeri ve Konusu Değişikliği

Yatırım yeri değişikliğinde Müsteşarlığa müracaat edilmesi zorunludur ve destek unsurlarının uygulanması bakımından yatırım yeri özelliği dikkate alınarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre teşvik belgesinde Müsteşarlıkça gerekli tadilat yapılır.

Yatırım yeri değişikliğinde Müsteşarlığa müracaat edilmesi zorunludur ve destek unsurlarının uygulanması bakımından yatırım yeri özelliği dikkate alınarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre teşvik belgesinde Müsteşarlıkça gerekli tadilat yapılır.


Teşvik Belgesinin Revizesi
"Teşvik belgesinin sabit yatırım tutarında 100'ün üzerinde meydana gelecek artış ya da %50'nin üzerindeki azalışlarda yatırımlar teşvik belgesinin revizesini talep edebilirler. Ancak, yatırım indirimi ve/veya kredi kullanımı açısından yatırımcıların talep etmeleri halinde %100 ya da %50 oranlarına bağlı kalınmaksızın teşvik belgesi revize edilebilir".

Süre Uzatımı
Yatırımın, teşvik belgesinde öngörülen sürede tamamlanması esastır. Tamamlanamaması halinde süre bitiminden önce veya izleyen altı (6) ay içinde Müsteşarlığa veya yatırımın bulunduğu ildeki Ticaret ve Sanayi Odasına yatırımın gerçekleşme durumunu belirtir yatırım takip formu ( Ek . 5 ) ve teşvik belgesi aslı ile birlikte süre uzatımı talebinde bulunulması gerekir. Ayrıca en yakın Müsteşarlık Kambiyo Müdürlüğüne süre uzatımı talebine ilişkin müracaatta bulunulabilir. Süre uzatımı talebi ilgili Müdürlük/Oda tarafından bir ay içinde Müsteşarlığa bildirilir. Teşvik belgelerinin 6 ayı geçmemek üzere ilk süre uzatımı işlemi de ilgili Oda veya Müdürlük tarafından bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir, müteakip ek süre talepleri ise Müsteşarlıkça sonuçlandırılır.

Devir, Temlik, Satış ve İhraç
Teşvik belgesi ve yatırımın devrine, makine ve teçhizatın devir,temlik, satış ve ihracına ilişkin hususlar:

· Teşvik belgesi devri: Tamamlama vizesi yapılmamış ve komple yeni yatırım olarak düzenlenmiş teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlar tümüyle, diğer yatırım cinsleri ise mevcuduyla birlikte devir, temlik veya satışı halinde; yatırım konusunun yürürlükteki mevzuat çerçevesinde teşvik edilip edilmediğine bakılmaksızın, Müsteşarlıkça teşvik belgesi üzerinde değişiklik yapılmak suretiyle bölgesel ve sektörel kısıtlamalar göz önüne alınarak devir, temlik veya satışına müsaade edilebilir.

· Makine ve teçhizatın devir, temlik ve satışı: Teşvik belgesi kapsamında ithal edilen veya yurt içinden temin edilen makine ve teçhizatın, teşvik belgesine sahip diğer yatırımcılara devir, temlik veya satışı Müsteşarlığın iznine tabidir.

· Makine ve teçhizat ihracı: Tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgesi ve teçhizatın ihracı Müsteşarlığın iznine tabidir. Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın ihracı ise serbesttir.

· Yatırımın devri: Yatırım tamamlama vizesi yapılmak ve varsa ihracat taahhüdünün yerine getirilmiş olması kaydıyla, teşvik belgesi kapsamında ithal edilen makine ve teçhizat ithal tarihinden itibaren 5 yıl, yurt içinden sağlanan makine ve teçhizatın 2 yılını doldurması halinde tüm sabit yatırım ile birlikte devir, temlik ve yurt içi satışı serbesttir. Ancak, kapsama giren belgelerin Fon'dan kredi tahsisini ihtiva etmeleri halinde Müsteşarlığın izni aranır.
Talep edilmesi halinde, tamamlama vizesi yapılmış yatırımların tüm hak ve yükümlülükleri ile devir, temlik ve satışı, Gümrük Kanunu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, belge üzerinde unvan değişikliği suretiyle yapılabilir.
Teşvik belgesine tamamlama şerhi konulmuş olmakla birlik ithal ve yurt içinden temin edilen makine ve teçhizata ilişkin kısıtlara bakılmaksızın, işletilemeyen yatırımların işletmeye alınmasını teminen satışına Müsteşarlıkça müsaade edilebilir.
İthal makine ve teçhizat muafiyetinden yararlanmayan yer ve kişilere satılması halinde ,ithal makine ve teçhizata ait fonlar , gümrük vergi,resim ve harçlar ilgili mevzuata göre tahsil edilir.

· Genel Hükümler: Devir, temlik, satış ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında Fon'dan tahsis edilen kredi borcu mevcut ise, borcun vadesine bakılmaksızın tümünün Fon'a geri ödenmesi zorunludur. Ancak, bankanın uygun görüş vermesi halinde, Fon'dan kullandırılan kredinin bakiyesinin itfa planına uygun şekilde ödenmesi kaydıyla, devir, temlik, satış ve ihraç işlemine Müsteşarlıkça izin verilebilir.

 

İthal ve Yerli Makine ve Teçhizat Listesi Değişikliği Talepleri
Teşvik belgesi ekinde yer alan ithal ve yerli olarak temin edilecek makine ve teçhizat değişikliği talepleri ile ilgili olarak yatırımın her aşamasında Müsteşarlığa müracaat edilir. İthal edilecek makine ve teçhizatın ithal edileceği menşe ülke ile fiyat değişikliklerinde ise Müsteşarlığa müracaat edilmeksizin doğrudan gümrük idarelerine başvurularak ithalat işlemleri yerine getirilir.

Kullanılmış Makine-Teçhizat ve Tesis ithali
Müsteşarlıkça teşvik belgesi kapsamında kullanılmış komple tesislerin ithaline (karayolu nakil vasıtaları hariç) proje bazında incelenerek izin verilebilir.

Bunun için yatırımcıların;

· Kullanılmış komple tesise ait makine ve teçhizatların imal yıllarını gösterir proforma fatura asılları,

· Komple tesisin bulunduğu ülkedeki Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca hangi yatırımcıya ait olduğunu gösterir onaylı belge,

· Kullanılmış komple tesisin kuruluş yılı ile kalan ekonomik ömrü hakkında bilgi ve varsa belgeler ile birlikte Müsteşarlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kullanılmış münferit makine ve teçhizat ithaline İthalat Rejimi Kararı eki Tebliğin eki listelerde yer alması ve azami 10 yaşında olmak kaydıyla İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde veya Dış Ticaret müsteşarlığı tarafından verilen özel izin belgelerine istinaden müsaade edilebilir. Münferit makine ve teçhizat olarak değerlendirilen komple tesis talepleri ile kullanılmamış ancak model yılı eski olan makine ve teçhizat için de aynı hükümler uygulanır.

Altyapı Yatırımları
Bu Tebliğ ve bu Tebliğin istinat ettiği Karar'da yer alan altyapı yatırımları: baraj, liman, tünel, yol, havaalanı, otogar, haberleşme, içme suyu, kanalizasyon, sulama, isale hattı, maden dekapajı, elektrik enerjisi üretim tesisleri vb.ne ait yatırımlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının (Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan kamuya yararlı vakıflar dahil) kendileri veya diğer kuruluşlar (özel veya kamu) aracılığıyla gerçekleştirilecekleri yatırımlarıdır.

Yap-İşlet, Yap-İşlet Devret Yatırımları
Yap-İşlet ve/veya Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirilecek yatırımlar ile otoprodüktör yatırımları için, ilgili mercilerce gerekli izin verilmiş olması kaydıyla, teşvik belgesi müracaatında bulunulabilir.

Müsteşarlıkça uygun görülen yap-İşlet ve / veya Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirilecek yatırımlarda ilgili mevzuatındaki özkaynak oranları uygulanır.

Müteahhitlik Yatırımları
Altyapı ve/veya dekapaj gibi müteahhitlik hizmetlerine ilişkin yatırımların teşvik belgesine bağlanabilmesi için;

· Altyapı ve/veya dekapaj ihalesinin Yatırım Programı'nda yer alan bir kamu kuruluşundan alınmış olması (özel sektörün yapacağı liman yatırımları ile imtiyazlı elektrik şirketlerini yapacağı elektrik üretimine yönelik tesislere ait altyapı veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek Yap-İşlet-Devret ve Yap-İşlet projelerine ilişkin altyapı veya dekapaj müteahhitlik hizmetleri ile kaynağı bütçeden karşılanan GAP İdaresi Başkanlığı vb. kuruluşların altyapı ile ilgili yatırımlarında bu şart aranmaz).

· Altyapıyla ilgili ihale bedelinin Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 800 milyar TL, diğer yörelerde ise 1.6 Trilyon TL'nin üzerinde olması (bu değerler her yıl yeniden değerleme oranında artırılır ve daha önceki yıllardaki ihalenin, müracaat tarihi itibariyle kalan kısmı esas alınır).

· dekapaj miktarının asgari 3.000.000 m3 veya muadili maden istihracı olması (galeri sürme, kuyu açma ve benzeri yer altı müteahhitlik hizmetlerinde bu sınır aranmaz).

· Teşvik belgesi kapsamında ithal ve yerli temin edilecek makine ve teçhizat değerlerinin toplamının (ABD Doları cinsinden hesaplanan), ihale bedelinin % 15'ini geçmemesi gerekir .

 

Madencilik Yatırımları
Madencilik yatırımları (görünür rezerve oturtulmuş istihraç yatırımları, maden istihracı ile beraber entegrasyon yatırımları ve maden aramaya yönelik yatarımlar dahil), kalkınmada öncelikli yörelerde uygulanan destek unsurlarından yararlanır.

Gemi, Çekici ve/veya Treyler, otobüs ve Kiralık Otomobil Yatırımları
Teşvik belgesi kapsamında destek unsurlarından yararlanabilecek kullanılmış geminin asgari kapasitesinin kuru yük ve tankerlerde 12.000 DWT, özel maksatlı ve özel yapılı gemilerde ise 499 Gross Tonun üzerinde olması gerekmektedir. Yeni gemilerde tonaj tahdidi aranmaz.

"Katma Değer Vergisi İstisnasından yararlanmamak ve uluslararası eşya taşımacılığı yapmak kaydıyla en az 10 birimden oluşan çekici ve/veya treylerlerin yenileme yatırımları ile Katma Değer Vergisi İstisnasından yararlanmamak ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak üzere en az 10 birimden oluşan otobüs yatırımlarına teşvik belgesi düzenlenebilir".

"Katma Değer Vergisi İstisnasından yararlanmamak ve komple yeni yatırımlarda en az yüz (100) birim, tevsi yatırımlarında ise en az elli (50) birimden oluşmak kaydıyla (asgari %50'sinin yerli olması şartı ile) kiralık otomobil yatırımlarına teşvik belgesi düzenlenebilir"

Destek Unsurlarının uygulanması
Yatırım teşvik belgesinde öngörülen destek unsurları bu Tebliğde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından uygulanır.

Tamamlama Vizesine Başvuru

1. Yatırımın, teşvik belgesinde öngörülen süre veya ek süre(ler) sonunda tamamlanması zorunludur. Süre bitimini izleyen altı (6) ay içinde tamamlama vizesi için müracaatta bulunulmadığı takdirde teşvik belgesi Müsteşarlıkça iptal edilebilir.

2. Yatırımın tamamlama vizesi işlemleri, Müsteşarlıkça veya yatırımın bulunduğu ildeki Valilikçe belirlenecek asgari iki personel ve yatırımcı tarafından tayin edilecek yeminli Mali Müşavir ile birlikte müştereken düzenlenecek rapora istinaden ilgili Valilikçe veya yatırımın bulunduğu yerdeki Ticaret ve Sanayi Odasınca belirlenecek asgari iki personel ve yatırımcı tarafından tayin edilecek Yeminli Mali Müşavir ile birlikte müştereken düzenlenecek rapora istinaden ilgili Ticaret ve Sanayi Odasınca yapılabilir.
Tamamlama vizeleri, ekspertiz işlemini yapan ve raporu düzenleyen merci tarafından gerçekleşme değerleri ile birlikte teşvik belgeleri üzerine dercedilir.

3. Kamu kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili yatırımcı kuruluş tarafından yatırımın tamamlandığına dair Müsteşarlığa verilecek rapora istinaden tamamlama vizesi yapılır.

4. Teşvik belgesi konusu yatırım yerinin serbest bölge olarak ilan edilmesi durumunda, belgenin verildiği mevzuat hükümleri bağlı kalınmaksızın yatırımın mevcut hali dikkate alınarak serbest bölgenin faaliyete geçtiği tarih itibariyle tamamlama vizesi yapılır.

5. Çekici ve/veya treyler, otobüs yatırımları ile Finansal Kiralama kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların tamamlama vizesi işlemleri yatırım mahallinde ekspertiz işlemi yapılmadan Müsteşarlığa ibraz edilecek bilgi ve belgelere istinaden yapılır.

6. Daha önceki mevzuat ile bu Tebliğin istinad ettiği Karar hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlar ile ilgili olarak teşvik belgesinde çevre korumaya yönelik özel şartlar yerine getirilmediği sürece tamamlama vizesi yapılamaz. Yatırımın bulunduğu mahaldeki organize sanayi bölgesinde topluca çevre korumaya yönelik tesis yapılacağının ilgili organize sanayi bölgesi yetkililerince belirtilmesi halinde, bu tür teşvik belgelerinin tamamlama vizesi yapılır ve durum Çevre Bakanlığı'na bildirilir.

 

Yatırımın Takibi, Kontrolü ve Müeyyide Uygulanması
Yatırımın teşvik belgesinin işbu mevzuata uygun olarak kullanılması esastır. Müsteşarlık, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların mevzuata uygun şekilde yerine getirilip getirilmediğini denetlemeye, gerekli göreceği tedbirleri almaya, ilgili kuruluşlardan belge ve bilgi istemeye ve aykırılıkların tespiti halinde yatırım teşvik belgesini iptal etmeye yetkilidir.

Bu Tebliğin istinad ettiği Karar ile bu Tebliğde belirlenen hükümlere aykırı davranan, teşvik belgesi ile diğer belgelerde tahrifat yapan, sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen ve kullanan, yanlış ve yanıltıcı bilgi veren yatırımcıların teşvik belgeleri iptal edilir.

Bunun yanısıra aşağıdaki diğer mali mevzuata aykırılığı Mahkeme Kararı ile tesbit edilen yatırımcılara yeni teşvik belgesi verilmeyeceği gibi verilmiş olanlarda iptal edilir.

· Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun,

· Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunu,

· Kurumlar Vergisi Kanununa,

· Vergi Usul Kanununa,

· Gümrük Kanununa,

· Sermaye Piyasası Kanununa,

· Finansal Kiralama Kanununa,

· Devlet İhale Kanununa,

· Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Kanuna,

· Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanuna,

· Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye,

· Özel Finans Kurumlarının Kurulması, Faaliyetleri ve Tasfiyelerine ilişkin Esas ve Usullere Dair Karara ve benzeri mali mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil eden fiillerde bulundukları mahkeme kararları ile tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlarca durumları Müsteşarlığa bildirilen yatırımcılara Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme neticesinde süreli veya süresiz yeni teşvik belgesi verilmeyebilir.

Teşvik belgesi iptal edilen yatırımcıların yararlandıkları destek unsurları 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ilgililerden geri alınır.

Önceki Yıllara Ait Uygulama
23/2/1998 tarihli ve 98/10755 sayılı Bakanlar Kurulu Kararından önceki Karar hükümlerine göre teşvik belgesine bağlanan yatırımlarla ilgili uygulamalara,Teşvik Belgesinin geçerli olduğu Kararlarda belirtilen hükümler çerçevesinde devam olunur.

İthalde alınan fon oranları ile ilgili olarak lehe gelen değişiklikler daha önceki Kararalar uyarınca düzenlenmiş halen geçerli olan teşvik belgeleri kapsamında bulunan ithal edilmemiş yatırım mallarına da uygulanır.

Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlar, ilgili olduğu yatırım teşvik belgesinin istinad ettiği Karar hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

Daha önceki yıl Kararlarına istinaden düzenlenen ve ihracat taahhüdü ihtiva eden teşvik belgelerinde öngörülen söz konusu ihracat taahhüdünü yerine getiremeyen ve/veya süre uzatımı alamayan yatırımcıların 98/10755 sayılı Kararın yürürlük süresi içerisinde müracaat etmeleri halinde ihracat taahhüt miktarı 10.000 ABD Doları'na düşürülür. 10.000 ABD Doları tutarında ihracat taahhüdünü gerçekleştirmiş olmaları halinde ise Tebliğin Vergi,Resim ve Harç İstisnası kapsamında belirtilen mal ve hizmet ihracına ilişkin kriterler dikkate alınarak kapatılabilir.


"Ek Madde 1- Gelişmiş yörelerdeki mevcut yatırımın Gelişmiş Yörelerin Organize Sanayi Bölgelerine, Normal Yörelere veya Kalkınmada Öncelikli Yörelere; Normal Yörelerdeki mevcut yatırımın Normal Yörelerin Organize Sanayi Bölgelerine ve Kalkınmada Öncelikli Yörelere; Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki yatırımın Kalkınmada Öncelikli Yörelerin Organize Sanayi Bölgelerine naklinin talep edilmesi halinde; yeni yatırım yerine nakledilecek mevcut yatırımları ile ilave yatırımlarına ilişkin arazi-arsa, bina-inşaat ve/veya makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcamaları için teşvik belgesi düzenlenerek yatırımlar destek unsurlarından yararlandırılabilir.

Yukarıda sayılan yörelerin kendi içindeki nakil taleplerinde ise; yatırımcının yeni yapılacak kendi yatırım yerine taşınması veya alt yapı yetersizliği nedeniyle nakli gereken tesislerin yeni yatırım yerine taşınması durumunda da teşvik belgesi düzenlenerek yatırımlar destek unsurlarından yararlandırılabilir".

"Ek Madde 2- Teşvik belgesi, eki ithal veya yerli makine ve teçhizat listesi ile Döviz ve Kredi Kullanım Formu'ndan herhangi birinin zayi olması nedeniyle yeniden tasdikinin talep edilmesi durumunda, teşvik belgesinde yazılı sabit yatırım tutarının %0.2'si oranındaki meblağ Fon'a yatırılır. Bu meblağ, her bir belge itibariyle 80 Milyon Türk Lirasını geçemez".

"Ek Madde 3- Proje yapmak, şirket kurmak, arsa almak, yatırıma başlama sayılmaz. Yatırıma başlandığının kabul edilebilmesi için yatırımın büyüklüğü ile uyumlu olarak su ve elektrik temin etme, arsa düzenleme ve inşaat yapma, akreditif açma gibi harcamaların makul ölçülerde yapılması gerekir.

Geçici Madde 1- Daha önceki Kararlara istinaden düzenlenmiş ve Kaynak Kullanımını Destekleme Primi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kaynaklı Kredi ve Fon Kaynaklı Kredi ihtiva etmeyen teşvik belgelerinden, yatırım süresi sona ermiş olmakla birlikte tamamlama vizesi yapılmamış veya hiç işlem görmemiş olanlar firma talebi olmaksızın, mevcut haliyle tamamlama vizesi yapılması istenenler firma talebine istinaden gerçekleşen değerler üzerinden tamamlama vizeleri yapılır.

"Geçici Madde 5- Teşvik belgesi kapsamında yapılmış bulunan üretim tesisleri ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerin Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapan 408 sayılı Kanun'a göre kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak konulmak üzere devri Müsteşarlığın iznine tabidir. Bu durumda, yatırım teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılması kaydıyla, destek unsurları geri alınmaz. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kaynaklı Kredi ve Fon Kaynaklı Kredinin ise itfa planlarında belirtilen vade sonuna kadar ödenmesine devam edilir. 4108 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kurulmuş veya kurulacak şirketin 5 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşan yatırımları için; Tebliğin Destek Unsurlarından Yararlanacak Yatırımlar kapsamındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla yöre farkı gözetilmeksizin sektörün mevcut durumu da dikkate alınarak teşvik belgesi düzenlenir".

"Geçici Madde 6- 01/01/1999 tarihinden önce teşvik belgesine bağlanan yatırım harcamalarına Kurumlar Vergisi Kanununun (Finansman Fonu) hükmü uygulanır".

"Geçici Madde 7- Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılan yatırımlar ile bu yörelerde uygulanan destek unsurlarından istifade ettirilen yatırımlar için düzenlenmiş ve halen geçerli olan;
- KDV+10 puan oranında KDV desteği veya teşvik primi ihtiva eden,
- 1/8/1998 tarihinden önce onaylanmış yerli makine ve teçhizat listesinde yer alan,
- 1/8/1998 tarihinden itibaren satın alınması sebebiyle KDV desteğinden yararlanamayarak istisnadan yararlanan teşvik belgeleri (KOBİ teşvik belgeleri dahil) kapsamındaki makine ve teçhizata, bu makine ve teçhizatın KDV'siz fatura bedelinin %10'u oranında, Fon'un imkanları çerçevesinde destek sağlanır. Gemi ve yat inşa yatırımları için düzenlenmiş ve sabit yatırım tutarı üzerinden KDV desteği veya teşvik primi öngörülmüş bulunan teşvik belgelerine ilişkin destek uygulamasına ilgili mevzuatı çerçevesinde devam edilir.

95/2 sayılı Tebliğ ve bu Tebliğe ilişkin Tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır.