97/9 SAYILI YURT DIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME ve MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
HAKKINDA TEBLİĞ VE SÖZKONUSU TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR 98/14 SAYILI TEBLİĞ’İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

 

KAPSAM

Madde 1- Bu destek, Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketlerin, yurt dışında kendi ünvan ve markalarıyla toptan ve/veya perakende satış yapmaları, yalnızca mal ticaretine aracılık etmek amacıyla şirket/mağaza/depo/şube açmaları ya da Türkiye’de sınai ve ticari faaliyette bulunan şirketin/SDŞ’nin yurt dışındaki bir firmaya temsilcilik/distribütörlük hakkı vermesi halinde doğacak giderlerinin belirli bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasını kapsamaktadır.

A. YURT DIŞINDA KENDİ ÜNVAN VE MARKASI İLE SATIŞ YAPMAK AMACIYLA ŞİRKET/MAĞAZA/DEPO/ŞUBE AÇILMASINA DESTEK SAĞLANMASI

 

Madde 2- Türkiye’de sınai ve ticari faaliyette bulunan bir şirketin, yurt dışında kendi ünvan ve markasıyla toptan ve/veya perakende satış yapmak amacıyla şirket/mağaza/depo/şube açması halinde sağlanacak destek türleri, oranları ve azami miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

 

Desteklenecek Harcama Destek Oranı (%) Yıllık Azami Destek ($)

1.Yıl 2.Yıl

Demirbaş alımı (bir defalık) 50 - 20.000

Kira bedeli 50 30 50.000

Reklam harcamaları 30 20 30.000

 

B- YURT DIŞINDA MAL TİCARETİNE ARACILIK ETMEK AMACIYLA ŞİRKET/MAĞAZA/DEPO/ŞUBE AÇILMASINA DESTEK SAĞLANMASI

Madde 3- Türkiye’de ticari faaliyette bulunan bir şirketin, yurt dışında mal ticareti amacıyla şirket/mağaza/depo/şube açması halinde; kira ve münhasıran şirket/mağaza/depo/şubenin yapacağı tanıtıma ilişkin harcamaların yıllık toplam 30.000 ABD Dolarını aşmaması kaydıyla, birinci yıl %50’si, ikinci yıl %30’u karşılanır

C. TÜRKİYE’DE SINAİ VE TİCARİ FAALİYETTE BULUNAN BİR ŞİRKETİN/SDŞ’NİN YURT DIŞINDAKİ BİR FİRMAYA TEMSİLCİLİK/DİSTRİBÜTÖRLÜK HAKKI VERMESİNE DESTEK SAĞLANMASI

 

Madde 4-:

a) Türk Şirketi/SDŞ’nin payına düşen vergi,resim,harç,noter masrafı v.b. temsilcilik/distribütörlük sözleşmesine ilişkin resmi giderlerinin 10.000 ABD Dolarını aşmaması kaydıyla % 50’si,

b) Temsilci/distribütörün münhasıran sözleşme konusunu oluşturan Türk Şirketi/SDŞ adına yazılı ve görsel tanıtım araçları kullanılarak yaptığı reklam harcamalarının yıllık 30.000 ABD Dolarını aşmaması kaydıyla birinci yıl % 30, ikinci yıl % 20’si,

karşılanır.

Madde 5-Sözkonusu destekten; yukarıda tanımlanan şirketler (97/9 Sayılı Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve sözkonusu Tebliğ’de değişiklik yapılmasına dair 98/14 sayılı Tebliğ’in 4. maddesindekiler hariç) iki yıl süresince en çok beş şirket/mağaza/depo/şube (yurt dışı birim) için yararlandırılır.

Yurtdışında birden fazla kurulacak yurt dışı birimlerin farklı şehirlerde olması koşulu aranır.

D- SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Madde 6- Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında “Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi” Hakkında 97/9 sayılı Tebliğ ve sözkonusu Tebliğ’in 15.11.1998 tarih ve 23524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 98/14 sayılı Tebliğ ile değiştirilen 4'üncü maddesinde belirtilen destekten yararlanabilmek için; yurt dışında doğrudan pazarlama amaçlı şirket/mağaza/depo/şube kurmaları halinde, kendi bünyelerinde veya danışmanlık şirketi vasıtasıyla hazırlatacağı fizibilite etüdü ile birlikte faaliyetten önce Dış Ticaret Müsteşarlığı’na başvururlar.

Madde 7- Fizibilite etüdünün Müsteşarlıkça uygun görülmesi halinde, yurtdışı birimin açılmasından sonra, SDŞ tarafından gerçekleştirilen faaliyete ilişkin harcamalara ait onaylı ve konvertibl döviz cinsinden düzenlenmiş faturalar Müsteşarlığa ibraz edilir.

Madde 8- SDŞ’ler bu destekten, 26.12.1996 tarih ve 22859 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (İhracat 96/39) sayılı “Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ”de belirtilen KOBİ tanımına uyan ortaklarının sayıları ile sınırlı kalmak, aynı ülke için bir defa olmak ve kira, tanıtım ve demirbaş kalemlerinden oluşan toplam harcamalarının %50’sini aşmamak kaydıyla aşağıda belirtilen limitler dahilinde yararlanabilirler.

 

Ortak Sayısı

Destekleme Tutarı ($)

10 - 20 arası

400.000

21 - 40 arası

500.000

41 -100 arası

600.000

101-150 arası

700.000

151-200 arası

800.000

201-250 arası

900.000

251 ve üzeri

1.000.000

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde (KÖY) faaliyet gösteren ve KOBİ tanımına giren ortak sayısı 10’dan az olan SDŞ’lere de 400.000 $ limiti uygulanır.

BAŞVURU

Madde 9-Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketlerden, bu destekten yararlanmak isteyenler, “Yurt Dışında Ofis-Depo-Mağaza-Şube Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetleri Başvuru Formu”nu (Ek-1) doldurarak, gerekli belgelerle birlikte bağlı bulundukları İhracatçı Birliğine başvururlar.

Şirketler, 97/9 Sayılı Tebliğ’in yayımı tarihinden önce kurulmuş olan yurt dışı şirket/mağaza/depo/şubeleri için de destek talebinde bulunabilirler.

Yurtdışında açılan daimi stand ve show-room’lar da destek kapsamında değerlendirilecektir.

Şirketler, yurt dışında yabancı bir ortakla gerçekleştirecekleri faaliyetlerde Türkiye’de yerleşik firmanın payı oranında destekten yararlanırlar.

Holding ya da şirketler grubu adına yapılacak müracaatlarda marka tescil belgesinin tevsiki kaydıyla, sözkonusu Tebliğ’in 3 (a) maddesi uygulanır.

Madde 10- Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin yurt dışında doğrudan pazarlama amaçlı şirket/mağaza/depo/şube kurmaları halinde, bu destekten yararlanabilmeleri için formatı Ek-2’de yeralan (“Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Yurtdışında Pazarlama Amaçlı Şirket/Mağaza/ Depo/Şube Açmasına İlişkin Dış Ticaret Müsteşarlığı’na Devlet Yardımı Başvurusunda Düzenlenecek Fizibilite Etüdü Formatı) fizibilite etüdünü hazırlayarak Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)’na müracaat etmeleri gerekmektedir. Müsteşarlıkça uygun görülen fizibilite etüdünde öngörülen projelerin uygulamaya geçirilmesini müteakip, harcama belgeleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri tarafından doğrudan anılan Kuruluşa ibraz edilir.

Madde 11-Şirketlerin/SDŞ’lerin,Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 97/9 Sayılı Tebliğ ile anılan Tebliğ’de değişiklik yapılmasına dair 98/14 sayılı Tebliğ kapsamındaki destekten

yararlanabilmeleri için;

a)Yurt dışındaki şirket/mağaza/depo/şubelerin belirtilen harcamalarının desteklenebilmesi için harcamaların fatura/ödeme makbuzu ile belgelendirilmiş olması ve ödemenin bankacılık sistemi aracılığıyla yapıldığını tevsik eden belgenin aslının ya da ilgili ülkenin noter, meslek odası, vergi dairesi veya diğer idari merciiler gibi resmi bir merciin onayını içerir örneğini ve tercüme bürolarına yaptırılmış tercümesini, bunun mümkün olmaması halinde;

Ödemenin yapıldığına dair ilgili ülkenin noter, meslek odası, vergi dairesi veya diğer idari merciiler gibi resmi bir merciin onayını içerir belgenin aslı ya da yukarıda belirtilen mercilerden onaylattığı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi ile ödemenin gerçekleştirildiğine dair firmanın muhasebe kayıtlarını,

(Şirketlerin, harcama kalemlerine ilişkin olarak ilgili ülkede aldıkları belgeleri düzenleyen firmaların faal olduklarının tevsiki amacıyla; faturanın yukarıda belirtilen merciiler tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.)

b) Kira kontratı ve kiranın yatırıldığını tevsik eden belgenin aslı ya da yukarıda belirtilen resmi merciilerden onaylı örneği ve tercüme bürolarına yaptırılmış tercümesini,

(Firmanın kira desteğinden yararlanabilmesi ancak, kiracı ile kiraya veren arasında organik bir bağın bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması halinde mümkündür.

Yıllık peşin kira ödemelerinde, desteğin verilmesi ancak, destek süresi içinde yurtdışı birimin açık ve faaliyette olduğunun üçer aylık dönemler halinde, bulunulan ülke resmi makamlarından veya Türk Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’nin veya bunların bulunmadığı ülkelerde Türk Konsolosluklarının yerinde yapacağı inceleme sonucu alınacak belgelerin tevsik edilmesi kaydıyla uygun görülecektir. )

c) Yurtdışındaki şirket/mağaza/depo/şubelerin faaliyette bulundukları şehrin ilgili mercilerine (ticaret/sanayi odası, vergi dairesi yerel yönetimler, ilgili adli merciler v.b.) kayıtlı olmaları ve tescil edildiklerini tevsik eden yetkili bir merciiden alınan belgenin aslı ya da onaylı örneği ve tercüme bürolarına yaptırılmış tercümesini,

d) Yurt dışında açılan şirket/mağaza/depo/şubenin bulunduğu ülkedeki vergi kayıtları ve bankacılık işlemlerini yürütecek bankasından aldığı hesap numarasına ilişkin belgenin aslı ya da yukarıda belirtilen resmi merciilerden onaylı örneği ve tercüme bürolarına yaptırılmış tercümesini,

e) Demirbaş alımına ilişkin belgelerin aslı ya da yukarıda belirtilen resmi merciiler tarafından onaylanmış sureti ve tercüme bürolarına yaptırılmış tercümesini,

( Yurtdışı birimine ait demirbaşların, Türkiye’de yerleşik ana firma tarafından yurtiçinde satın alınması halinde, “ödendi” şerhi bulunan ayrıntılı fatura ve gümrükten çıkış yapıldığına ilişkin belgede, yurt dışındaki firmanın alıcı olarak gösterilmesi kaydıyla destekleme kapsamında değerlendirilebilecektir.

Demirbaşların üçüncü ülkeden satın alınması halinde ise, faturaların satın alınılan ülkedeki satıcı firmanın bağlı olduğu meslek kuruluşu ve Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği veya bunların olmadığı ülkelerde Konsolosluklarımız tarafından görülerek onaylanması gerekmektedir.

Masa, telefon, bilgisayar, faks, büro mefruşatı v.b. kalemler demirbaş olarak kabul edilmekte, binek arabası, minibüs, kamyon veya forklift v.b. demirbaş tanımı

içerisine girmemektedir.

Diğer taraftan, firmanın demirbaş harcamalarının desteklenmesi için yaptığı ilk başvuruda ibraz ettiği fatura konusu kalemler destekleme kapsamına alınacak, daha sonra ibraz edilecek faturalar dikkate alınmayacaktır.

Arsa, bina alımı ve inşaat harcamaları bu destek kapsamı dışındadır.)

f) Tanıtım ve reklam faaliyetleri için, faaliyete ilişkin sözleşmenin (varsa) ve harcama belgelerinin(fatura ve ödeme belgeleri) aslı ya da yukarıda belirtilen resmi merciilerden onaylı sureti, tercüme bürolarına yaptırılmış tercümesini ve ilgili yayınların birer örneğini,

g) Türkiye’de sınai ve ticari faaliyette bulunan bir şirketin/SDŞ’nin yurt dışındaki bir firmaya temsilcilik/distribütörlük hakkı vermesi ile ilgili sözleşmenin aslı ya da yukarıda belirtilen resmi merciilerden onaylı sureti ve tercüme bürolarına yaptırılmış tercümesini,

h) Yurtdışında kendi ünvan ve markasıyla toptan ve/veya perakende satış yapmak amacıyla şirket/mağaza/depo/şube açan firmaların varsa yurdışında markanın tescil edildiğine ilişkin belgenin aslı ya da yukarıda belirtilen resmi merciilerden onaylatılmış

örneğini ve tercüme bürolarına yaptırılmış tercümesini, bir dilekçe ile bulundukları ülkedeki Ticaret Müşavirligi/Ataşeliği veya bunların olmadığı yerlerde Konsolosluklarımıza müracaat ederek onaylattırmaları gerekmektedir.

Madde 12-Şirketlerin, Ticaret Müşavirliği/Konsolosluk onayını müteakip, başvuru formuna belgeleri eklemek suretiyle ödendi fatura/ödeme belgesinin alındığı tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde bağlı bulundukları İhracatçı Birliği’ne başvuruda bulunmaları zorunludur. ( SDŞ’ler doğrudan DTM’na başvururlar.) İhracatçı Birliği, gerekli incelemenin yapılmasını müteakip ödeme yapılacak şirketler ile ödeme miktarlarını, şirketlerin başvuru formları ile birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı’na intikal ettirir.

DEĞERLENDİRME

Madde 13-Şirketlerin/SDŞ’lerin, yurt dışında açtıkları birimlere ilişkin destekten yararlanabilmeleri için; Türkiye’deki ana şirket tüzel kişiliğinin ve/veya tüm ortaklarının yurt dışında açılan birime ortak olması ve Türkiye’deki ana şirket ile organik bağının bulunduğunun tevsik edilmesi gerekmektedir.

Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ya da Konsoloslukça, Türkiye’de faaliyette bulunan ana firmayla organik bağın tevsiki için ibraz edilecek belgelerden, yalnızca yurt dışında şirketin kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin/sicil kaydının, kısaca ortaklık yapısını gösteren ve şirketin açıldığına ilişkin belgenin onaylanması yeterli görülmektedir.

Madde 14-Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri ya da Konsolosluklarımız, yapacakları belge incelemesi sırasında, kira bedeli ile her türlü harcamaya ilişkin fiyatların piyasa rayicinden çok yüksek olduğunu tespit etmeleri halinde, sözkonusu fiyatlarla ilgili olarak yapacakları piyasa araştırması neticesinde ilgili firmalardan bedellerin piyasa rayicine çekilmesini talep edebilir ya da bu hususu ayrı bir görüş halinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na intikal ettirirler.

97/9 Sayılı Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve sözkonusu Tebliğ’de değişiklik yapılmasına dair 98/14 sayılı Tebliğ ile uygulama esasları ve Dış Ticaret Müsteşarlığı talimatları çerçevesinde tartışmaya açık olmayan hususlarda Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri ya da Konsolosluklar uygun görmedikleri belgenin onayı cihetine gitmeyebilirler.

Adıgeçen destekten yararlanmayı talep eden firmalar tarafından Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ya da Konsolosluklarımıza bir yazı ekinde ibraz edilen belgelerin incelenerek uygun görülmesi halinde, “ tasdik edilen belgelerin 97/9 ve 98/14 sayılı Tebliğler çerçevesinde incelenerek uygun bulunduğunu” belirten şerhin ve tarihin düşülmesi gerekmektedir.

Madde 15- Dış Ticaret Müsteşarlığı, şirketlerin/SDŞ’lerin destekten yararlandırılması esnasında, ilgili Ticaret Müşavirliği’nce düzenlenecek inceleme raporunu da dikkate alır. Ticaret Müşavirliği şirketlerin faaliyetlerine ilişkin olarak gerektiğinde yerinde inceleme yapabilir.

Madde 16- 97/9 Sayılı Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve sözkonusu Tebliğ’de değişiklik yapılmasına dair 98/14 sayılı Tebliğ kapsamında en az bir yıl süreyle destekten yararlanan bir şirket/SDŞ ilgili ülkeye gerçekleştirilen ihracat ve diğer faaliyetlerini içerir bir raporu (EK-3), ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği veya bunların olmadığı ülkelerde Türk Konsolosluklarınca incelendikten ve “Görülmüştür” şerhi konulduktan sonra, şirketler İhracatçı Birliği kanalı ile SDŞ’ler doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığı’na intikal ettirirler.

GENEL ESASLAR

Madde 17-Müsteşarlıkça uygun görülen taleplere ilişkin ödemeler Müsteşarlığın talimatı ile T. Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan yapılır.

Madde 18-Desteklemede; ibraz edilen belgelerdeki tüm giderlerin (KDV hariç) TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise, ödendiği tevsik edilen fatura (belge) tarihindeki T. Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir.

Madde 19-Şirketlerin yanıltıcı bilgi ve belge vermesinden dolayı, haksız olarak ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı ödemelere ilişkin olarak, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Ödemenin yapılması sırasında şirketlerden ilişikte (Ek-4) örneği yeralan taahhütname alınır.

Madde 20-Sektörel Dış Ticaret Şirketleri’nin 98/14 Sayılı Tebliğ’in yayımından önce Dış Ticaret Müsteşarlığı’na ulaşmış ancak sonuçlandırılmamış destek başvuruları, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

Madde 21-Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 97/9 sayılı Tebliğ ve sözkonusu Tebliğ’de değişiklik yapılmasına dair 98/14 sayılı Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü yetkilidir.

 

EK 1 Tarih:

YURT DIŞINDA OFİS-DEPO-MAĞAZA-ŞUBE AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİ

BAŞVURU FORMU

(Bu form, daktilo, bilgisayar ya da okunaklı el yazısı ile yazılıp, eksiksiz doldurulduğu takdirde, incelemeye alınacaktır.)

I. ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER

1.Ünvanı

2. Kuruluş Tarihi

3.İş Adresi

Posta Kodu:

Telefon: Faks:

4.Vergi Dairesi ve Sicil No

5. SSK İş Yeri Sicil No

6. Banka Hesap Numarası

7.Bu Destekten Daha Önce Yararlanılıp Yararlanılmadığı

8. Faaliyet Alanı/ Sektörü

9.Sermayesi Taahhüt edilen Sermaye TL

Ödenmiş Sermaye TL

10. Şirket Türü Şahıs ve Ortak Sayısı Anonim

Limited

Kollektif

Komandit

11.Personel Sayısı A.(a)Yönetici (b)Teknik TOPLAM:

B. (a)Mühendis: (d)Kalifiye İşçi:

(b)İşletmeci: (e)Diğer:

(c)Ustabaşı: TOPLAM:

12.Üretilen veya Tanım (Ürün Adı) Üretim Miktarı (Adet, ton)

ticareti yapılan başlıca ürünler

 

II. ŞİRKET/MAĞAZA/DEPO/ŞUBE VE TANITIMA İLİŞKİN BİLGİLER:

A, B ve C seçeneklerinden hangisi size uygun ise,lütfen işaretleyiniz.

A. Kendi Ünvan ve Markasıyla Şirket/Depo/Mağaza/Şube Açılması

B. Mal Ticaretine Aracılık Etmek Amacıyla Şirket/Mağaza/Depo/

Şube Açılması

C. Yurt Dışındaki Bir Firmaya Temsilcilik/Distribütörlük

Verilmesi

AÇIKLAYICI BİLGİLER

1) Yurt Dışında Açılacak Şirket/Mağaza/Depo/Şube’nin :

Ünvanı

Bulunduğu

Ülke ve Tarih

Adresi

Beklenen Faydalar ve Açılış Gerekçeleri

Şirket Türü, Tescili ve ortakları ile ilgili bilgiler

1.Yıllık kirası ve ödeme şekli $/DM Aylık/Yıllık

2.Alınan demirbaş ve fiyatları (Liste Ekleyiniz)

3.Tanıtım

a.Tanıtımın şekli Yazılı Görsel Diğer (Radyo, ilan,v.s.)

b.Tanıtımın süresi

c. Tanıtımın Toplam Maliyeti

2) Yurt dışındaki Bir Firmaya Temsilcilik/Distribütörlük Hakkı Verilmesi:

Temsilci/Distribütörün;

Ünvanı

Bulunduğu Ülke ve Adresi

Faaliyet Alanı

Temsilcilik/

Distribütörlük

Sözleşmesinin Tarihi ve Süresi

(Belge ekleyiniz.)

Temsilcilik/

Distribütörlük

Tahmini Resmi

Giderleri

(Belge ekleyiniz.)

Veriliş Nedenleri

Temsilci/ Yazılı Görsel Diğer (Radyo, ilan,v.s.)

Distribütörün Şirket/

SDŞ Adına Yaptığı

Tanıtımın Şekli (Belge ekleyiniz.)

Tanıtımın Süresi

Tanıtımın

Toplam Maliyeti

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, yanlış bilgi ve belge vermem durumunda tüm haklarımdan vazgeçeceğimi ve cezai müeyyideleri kabul ettiğimi beyan ederim.

Şirket adına imzaya yetkili kitinin,

( İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi)

Adı ve Soyadı :

Tarih :

Firma Kaşesi

ve İmza :

Ek-2

SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNİN YURTDIŞINDA

PAZARLAMA AMAÇLI ŞİRKET/MAĞAZA/DEPO/ŞUBE AÇMASINA İLİŞKİN DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI’NA DEVLET YARDIMI BAŞVURUSUNDA DÜZENLENECEK FİZİBİLİTE ETÜDÜ FORMATI

(İşbu Fizibilite Etüdü, Raporda yer alması gereken asgari bilgileri içerdiğinden yeterli açıklamalar için genişletilebilir ve ilave edilecek hususların bulunması halinde “ek” olarak verilebilir.)

1. SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETİ HAKKINDA BİLGİLER:

a) SDŞ’nin Ünvanı:

Yurtiçi Adesi:

Tel:

Fax:

b) Yurtdışı Adresi (İlgili Ülkedeki):

Tel:

Fax:

c) Sermayesi:

Yurtiçi (Türkiye’de) TL:

Yurtdışı Birim (İlgili Ülke):

d) Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve Hesap No:

Yurtiçi (Türkiye):

Yurtdışı Birim (İlgili Ülke) :

e) Banka Hesap Numarası

f) Daha Önce Bu Destekten Yararlanılıp Yararlanılmadığı

g) Yurtdışı Birimin Konusu

Ofis Mağaza Depo Şube

2- Bu ETÜDÜN hazırlanması esnasında masa başı ve alan çalışmasında göz önünde bulundurulan hususlar :

Bu bölüme, ilgili ülkenin kültürel, sosyal alışkanlıkları, ekonomisine ilişkin bilgiler, ürününüzün ilgili olduğu sektöre dair bilgiler, Türk ürünlerine bakışları, coğrafik ve demografik ulaşım, ithalat, ihracat v.d. bilgilerden yararlanıldığı (kaynak belirtilerek) şeklindeki açıklamalara yer verilecek.

3. FİRMANIZIN İLGİLİ ÜLKEDE YURTDIŞI BİRİM AÇILMASINA İLİŞKİN AMAÇLARINI SIRALAYINIZ:

4. FİRMANIZIN KİMLİĞİNE (ÖRGÜTSEL YAPISINA) İLİŞKİN BİLGİLER:

5. YURTDIŞI BİRİMİNİZLE İLGİLİ ÖN HAZIRLIKLARINIZ HAKKINDA AÇIKLAMALAR: (Açılmış bulunan yurtdışı birimde bu soruyu açıklamayabilirsiniz.)

6. İLGİLİ ÜLKEDE SEKTÖRÜNÜZDEKİ RAKİPLERİNİZE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: (Bu konuda araştırma yapılmadıysa nedenlerini belirtiniz.)

7. ÜRÜN/ÜRÜNLERİNİZİN HEDEF PAZARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

(Kalite ve fiyat açısından diğer rakiplerinize oranla hangi durumda, satış, dağıtım ve promosyon, örgütsel yapınız hakkında bilgilere yer verilecek)

8. YURTDIŞINDA AÇILACAK BİRİME İLİŞKİN ÖNGÖRÜLEN MALİYET VE SATIŞLARA İLİŞKİN TABLO (YILLAR İTİBARİYLE):

I. YIL (199..)

TUTARI ($)

II. YIL (199..)

TUTARI ($)

1. KURULUŞ GİDERLERİ

2. GENEL GİDERLER:

- Kira

- Personel

- Pazarlama ve Satış

3. TANITIM GİDERLERİ:

- Fuar ve Sergi Katılım

- Basın ve Reklam

- Marka Tanıtımı

4. DEMİRBAŞ GİDERLERİ:

- Bilgisayar

- Ofisle İlgili Sabit Kıymetler

- (Telefon/Faks,Kasa)

- Diğer

5. SATIŞLAR:

- Tahmini

- Gerçekleşen

T O P L A M :

9. FİRMANIZIN YURTDIŞI BİRİMİNİN BULUNDUĞU ÜLKEDE FİRMA KURMUŞ TÜRK MÜTEŞEBBİSLERİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNDEN YARARLANDINIZ MI?:

10. YURTDIŞI BİRİMİN KURULDUĞU/KURULACAĞI ÜLKENİN DEMOGRAFİK YAPISI:

11. İLGİLİ ÜLKENİN TÜRKİYE İLE OLAN DIŞ TİCARETİ HAKKINDA AÇIKLAMALARINIZ (ÜRÜNÜNÜZ VE SEKTÖRÜNÜZLE İLGİLİ):

12. ORTAKLARINIZIN ÜRETİM KAPASİTELERİ VE İLGİLİ ÜLKEYE İHRACATI/İTHALATI HAKKINDA BİLGİLER:

13. ORTAKLARINIZIN ÜRETİM, KALİTE VE MALİYET YÖNTEMLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLAYINIZ:

14. BU YURTDIŞI BİRİMLE İLGİLİ OLARAK BAŞKA DESTEKLERDEN YARARLANDINIZ MI/YARARLANACAK MISINIZ? EVET İSE BELİRTİNİZ:

BEYAN VE TASDİKLER:

Bu beyan formatına havi bütün bilgi ve verilerin doğruluğunu 98/14. sayılı Yurt Dışı Ofis-Mağaza Açma İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Devlet Yardımı Tebliğine uygunluğu ve tahsis edilen Devlet Desteğinin bu Tebliğ çerçevesinde talep edildiği tasdik edilir.

Talep edilen Devlet Yardımı kapsamındaki unsurlar için başka hiçbir destek kapsamında kısmen veya tamamen aynı veya değişik destek tedbirlerinden mükerrer olarak yararlanılmadığı, yararlanılması halinde Kuruluşunuza bilgi verileceği yatırımcı tarafından taahhüt edilmiştir.

FİZİBİLİTE ETÜDÜNÜ HAZIRLAYANIN

ADI, SOYADI ÜNVANI, İMZA VE KAŞESİ:

EK-3

97/9 SAYILI YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ KAPSAMINDA DESTEKLENEN FİRMALARIN VERECEKLERİ FAALİYET RAPORU FORMU

Firmanın Ünvanı: ………………………………………………

……………………………………………………………………

Firmanın Faaliyet Gösterdiği Sektör:…………………………

Yurtdışı Birimi :……………………………………………….

……………………………………………………………………

Birimin Adresi :………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Birimde Çalışan Toplam Personel Sayısı :

1.

1. Türk Uyruklu Personel Sayısı :

2. Yabancı Uyruklu Personel Sayısı :

 

Birimin Faaliyetleri(Satış miktarları, fiili ihracatı, ihracat bağlantıları, anlaşmayla sonuçlanan iş görüşmeleri gibi konulardaki dokümante edilmiş faaliyetler)

Birimin Kurulduğu Ülke Ekonomisine İlişkin Bilgiler ve Gözlemler

Devlet Yardımının Firmanız Açısından Amacına Ulaşıp Ulaşmadığı ve Firmanız Üzerindeki Etkileri Konusundaki Görüşleriniz.

 

Not: Her bölüme ait sayfa adedi ihtiyaca göre artırılabilir.

 

Yetkili İmza Ticaret Müşavirliği/Ateşeliği Onayı

EK-4

TAAHHÜTNAME

MALİYE BAKANLIĞI’NA

 

Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımlarına İlişkin Karar”ının 4’üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak istihsal edilen, Para-Kredi Koordinasyon Kurulu’nun 1.07.1997 tarih ve 97/9 sayılı Tebliğ’i ile sözkonusu Tebliğ’de değişiklik yapılmasına dair 98/14 sayılı Tebliğ’i çerçevesinde, T. Cumhuriyet Merkez Bankası’nca tarafıma haksız bir ödeme yapıldığının tevsik edilmesi halinde, sözkonusu tutarı ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

Firma Ünvanı:

Vergi Dairesi

ve Sicil No :

Adres :

Tel/Faks :

Yetkili Kişi :

Yetkili İmza :

 

Tarih :

 

Ek-5

YURT DIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME ve MARKA TANITIM FAALİYETLERİ DESTEKLENECEK OLAN FİRMALARDAN İSTENİLECEK BİLGİ VE BELGELER

A. YURT DIŞINDA KENDİ ÜNVAN VE MARKASI İLE SATIŞ YAPMAK AMACIYLA ŞİRKET/MAĞAZA/DEPO/ŞUBE AÇILMASINA DESTEK SAĞLANMASI (TEBLİĞ’İN 3-A MADDESİ)

I. Yurt dışında kendi ünvan ve markasıyla toptan ve/veya perakende satış yapmak amacıyla şirket/mağaza/depo/şube açan firmanın ibraz edeceği belgeler:

a) Ek-1’de yeralan form,

b) Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya Noter ya da Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı örneği,

c) Geçerli Kapasite Raporunun (Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış) Noter ya da Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı örneği,

d) Yurtiçi marka tescil belgesi,

e) Yurtdışında açılan birimin Türkiye’deki ana birim ile organik bağının bulunduğunu tevsik eden belge,

f) İmza Sirkülerinin Noter onaylı örneği,

g) Maliye Bakanlığı’na muhatap Taahhütname (Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış )

 

II-Şirket/mağaza/depo/şubeye ilişkin belgeler:

(Aşağıda belirtilen belgelerin asılları ya da ilgili ülkelerdeki meslek odası, vergi dairesi, noter v.b. gibi resmi bir mercii tarafından onaylanmış örneklerinin, belgenin alındığı ülkede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ticaret Ataşeliği ve bunların olmadığı yerlerde Türk Konsolosluklarına onaylatılmasından sonra Türkçe tercümelerinin tercüme bürolarına yaptırılarak ilgili İhracatçı Birliği’ne ibrazı gerekmektedir.)

1. Şirket/mağaza/depo/şubenin faaliyete geçtiğine dair belgeler;

a) Firma tesciline ilişkin ilgili ülkenin belgesi,

2) Şirket/mağaza/depo/şubenin kira harcamalarına ilişkin belgeler;

a) Kira sözleşmesi,

 

b) Kiranın ödendiğine dair ödeme belgeleri,

3) Demirbaş harcamalarına ilişkin belgeler;

a) Bedelin ödendiğine dair şerhin yeraldığı fatura ya da ödeme şerhi yer almıyor ise fatura ile faturanın ödendiğine dair banka dekontları, (Yurtdışı Birime ilişkin olarak yapılacak harcamalarda; belgenin ilgili Meslek Odası veya Meslek Kuruluşlarına onaylatılması gerekmektedir.)

4) Tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcama belgeleri;

a) Tanıtım faaliyetine ilişkin dökümanlar (varsa sözleşme),

b) Tanıtım bedelin ödendiğine dair şerhin yeraldığı fatura ya da ödeme şerhi yer almıyor ise fatura ile faturanın ödendiğine dair banka dekontları, (Yurtdışı Birime ilişkin olarak yapılacak harcamalarda; belgenin ilgili Meslek Odası veya Meslek Kuruluşlarına onaylatılması gerekmektedir.)

5) Diğer belgeler;

a) Aracı Bankadan ilgili yurtdışı birimin hesabının olduğuna dair beyan,

b) Yurtdışı marka tescil belgesi (varsa) ,

c) Dış Ticaret Müsteşarlığı veya Uygulamacı Kuruluş tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler.

 

B-YURT DIŞINDA MAL TİCARETİNE ARACILIK ETMEK AMACIYLA ŞİRKET/MAĞAZA/DEPO/ŞUBE AÇILMASINA DESTEK SAĞLANMASI

(TEBLİĞ’İN 3-B MADDESİ)

I.Yurt dışında mal ticareti amacıyla şirket/mağaza/depo/şube açan firmanın ibraz edeceği belgeler;

a) Ek-1’de yeralan form,

b) Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya Noter ya da Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı örneği,

c) Yurtdışında açılan birimin Türkiye’deki ana birim ile organik bağının bulunduğunu tevsik eden belge,

d) İmza Sirkülerinin Noter onaylı örneği,

e) Maliye Bakanlığı’na muhatap Taahhütname (Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış )

I1-Şirket/mağaza/depo/şubeye ilişkin belgeler:

(Aşağıda belirtilen belgelerin asılları ya da ilgili ülkelerdeki meslek odası, vergi dairesi, noter v.b. gibi resmi bir mercii tarafından onaylanmış örneklerinin, belgenin alındığı ülkede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ticaret Ataşeliği ve bunların olmadığı yerlerde Türk Konsolosluklarına onaylatılmasından sonra Türkçe tercümelerinin tercüme bürolarına yaptırılarak ilgili İhracatçı Birliği’ne ibrazı gerekmektedir.)

1) Şirket/mağaza/depo/şubenin faaliyete geçtiğine dair belgeler;

a) Firma tesciline ilişkin ilgili ülkenin belgesi,

2) Şirket/mağaza/depo/şubenin kira harcamalarına ilişkin belgeler;

a) Kira sözleşmesi,

b) Kiranın ödendiğine dair ödeme belgeleri,

3) Tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcama belgeleri;

a) Tanıtım faaliyetine ilişkin dökümanlar (varsa sözleşme),

b) Tanıtım bedelin ödendiğine dair şerhin yeraldığı fatura ya da ödeme şerhi yer almıyor ise fatura ile faturanın ödendiğine dair banka dekontları, (Yurtdışı Birime ilişkin olarak yapılacak harcamalarda; belgenin ilgili Meslek Odası veya Meslek Kuruluşlarına onaylatılması gerekmektedir.)

4) Diğer belgeler;

a) Aracı Bankadan ilgili yurtdışı birimin hesabının olduğuna dair beyan,

b) Dış Ticaret Müsteşarlığı veya Uygulamacı Kuruluş tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler.

C. TÜRKİYE’DE SINAİ VE TİCARİ FAALİYETTE BULUNAN BİR ŞİRKETİN/SDŞ’NİN YURT DIŞINDAKİ BİR FİRMAYA TEMSİLCİLİK/DİSTRİBÜTÖRLÜK HAKKI VERMESİNE DESTEK SAĞLANMASI (TEBLİĞ’İN 3-C MADDESİ)

I-Yurt Dışındaki bir firmaya Temsilcilik/Distribütörlük veren firmaların ibraz edeceği belgeler;

a) Ek-1’de yeralan form,

b) Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya Noter ya da Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı örneği,

c) Geçerli Kapasite Raporunun (Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış) Noter ya da Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı örneği,

d) Yurtdışında açılan birimin Türkiye’deki ana birim ile organik bağının bulunduğunu tevsik eden belge,

e) İmza Sirkülerinin Noter onaylı örneği,

f) Maliye Bakanlığı’na muhatap Taahhütname (Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış )

II- Temsilci/Distribütöre ilişkin belgeler:

(Aşağıda belirtilen belgelerin asılları ya da ilgili ülkelerdeki meslek odası, vergi dairesi, noter v.b. gibi resmi bir mercii tarafından onaylanmış örneklerinin, belgenin alındığı ülkede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ticaret Ataşeliği ve bunların olmadığı yerlerde Türk Konsolosluklarına onaylatılmasından sonra Türkçe tercümelerinin tercüme bürolarına yaptırılarak ilgili İhracatçı Birliği’ne ibrazı gerekmektedir.)

1) Temsilci/Distribütörün ilgili ülkede faaliyet gösterdiğine ilişkin belge;

a) Temsilci/Distribütörün ilgili ülkede faaliyet gösterdiğine ilişkin Meslek Odası, v.b. resmi merciilerden alınmış belge,

2) Temsilcilik/Distribütörlük sözleşmesine ilişkin belgeler;

a) Temsilcilik/Distribütörlük sözleşmesine ilişkin resmi giderlerin ödendiğine dair şerhin yeraldığı fatura ya da ödeme şerhi yer almıyor ise fatura ile faturanın ödendiğine dair banka dekontları, (Yurtdışı Birime ilişkin olarak yapılacak harcamalarda; belgenin ilgili Meslek Odası veya Meslek Kuruluşlarına onaylatılması gerekmektedir.)

3) Tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcama belgeleri;

a) Tanıtım faaliyetine ilişkin dökümanlar (varsa sözleşme),

b) Tanıtım bedelin ödendiğine dair şerhin yeraldığı fatura ya da ödeme şerhi yer almıyor ise fatura ile faturanın ödendiğine dair banka dekontları, (Yurtdışı Birime ilişkin olarak yapılacak harcamalarda; belgenin ilgili Meslek Odası veya Meslek Kuruluşlarına onaylatılması gerekmektedir.)

4) Diğer belgeler;

a) Dış Ticaret Müsteşarlığı veya Uygulamacı Kuruluş tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler.

D. SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNİN DOĞRUDAN PAZARLAMA AMAÇLI ŞİRKET/MAĞAZA/DEPO/ŞUBE AÇMASINA DESTEK SAĞLANMASI: (TEBLİĞ’İN 4 . MADDESİ)

 

I. Yurt dışında doğrudan pazarlama amaçlı şirket/mağaza/depo/şube kuran SDŞ’nin ibraz edeceği belgeler;

1) Şirket/mağaza/depo/şube’nin faaliyete geçmesinden önce;

a) Ek-2’de yer alan Fizibilite Etüdü,

2- Yurt dışı birimin faaliyete geçmesinden sonra :

(Aşağıda belirtilen belgelerin asılları ya da ilgili ülkelerdeki meslek odası, vergi dairesi, noter v.b. gibi resmi bir mercii tarafından onaylanmış örneklerinin, belgenin alındığı ülkede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ticaret Ataşeliği ve bunların olmadığı yerlerde Türk Konsolosluklarına onaylatılmasından sonra Türkçe tercümelerinin tercüme bürolarına yaptırılarak ilgili İhracatçı Birliği’ne ibrazı gerekmektedir.)

1) Şirket/mağaza/depo/şubenin faaliyete geçtiğine dair belgeler;

a) Firma tesciline ilişkin ilgili ülkenin belgesi,

2) Şirket/mağaza/depo/şubenin kira harcamalarına ilişkin belgeler;

a) Kira sözleşmesi,

b) Kiranın ödendiğine dair ödeme belgeleri,

3) Demirbaş harcamalarına ilişkin belgeler;

a) Bedelin ödendiğine dair şerhin yeraldığı fatura ya da ödeme şerhi yer almıyor ise fatura ile faturanın ödendiğine dair banka dekontları, (Yurtdışı Birime ilişkin olarak yapılacak harcamalarda; belgenin ilgili Meslek Odası veya Meslek Kuruluşlarına onaylatılması gerekmektedir.)

(Firmanın demirbaş harcamalarının desteklenmesi için yaptığı ilk başvuruda ibraz ettiği fatura konusu kalemler destekleme kapsamına alınacak, daha sonra ibraz edilecek faturalar dikkate alınmayacaktır.)

4) Tanıtım faaliyetlerine ilişkin Harcama Belgeleri;

a) Tanıtım faaliyetine ilişkin dökümanlar (varsa sözleşme),

b) Tanıtım bedelin ödendiğine dair şerhin yeraldığı fatura ya da ödeme şerhi yer almıyor ise fatura ile faturanın ödendiğine dair banka dekontları, (Yurtdışı Birime ilişkin olarak yapılacak harcamalarda; belgenin ilgili Meslek Odası veya Meslek Kuruluşlarına onaylatılması gerekmektedir.)

5) Diğer belgeler;

a) Aracı Bankadan ilgili yurtdışı birimin hesabının olduğuna dair beyan,

b) Maliye Bakanlığı’na muhatap Taahhütname (Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış )

c) İmza Sirkülerinin Noter Onaylı Örneği,

d) Dış Ticaret Müsteşarlığı veya Uygulamacı Kuruluş tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler.