gears.gif (9873 bytes)

YÖNETİM KONUSUNDA MAKALE ARŞİVİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avrupa'da Girişimciliğin Özendirilmesi ve Yaygınlaştırılması - UNICE Kıyaslama Raporu 1999

Beyaz Eşya Sanayiinde Rekabet Stratejileri ve İş Mükemmelliği - Rekabet Stratejileri Dizisi-5

Taşıt Araçları Yan Sanayiinde Teknoloji ve Yeni Ürün Geliştirme Yönetimi - Rekabet Stratejileri Dizisi 4

Rekabet Stratejileri ve En İyi Uygulamalar - Türk Otomotiv Sektörü - Dizi 3

Rekabet Stratejileri ve En İyi Uygulamalar - Türk Çimento Sektörü - Dizi 2

Rekabet Stratejileri ve En İyi Uygulamalar - Türk Elektronik Sektörü - Dizi 1

Bilgi Edinimi ve Yerel Ortağa Yansıması

Yöneticilerin Çalışanlara Karşı Etik Sorumlulukları

Temsil Hakkında Eşitliğe Doğru: Kadınların Temsil Hakkı Mücadelerinin Tarihi Gelişimi ve Genel Oy

Hizmet Pazarlamasında Internet Kullanımı

İletişim Kuramı Açısından Dil Öğretimi ve Dil Öğretiminde Güdülenmenin Önemi

İnsan Kaynakları Yönetiminde Başarı Değerlendirme

Konaklama İşletmelerinde Fiyatlama Kararları ve Maliyet Analizleri

Amerikan Çok Uluslu Şirketlerinde Amerika ve Avrupalı Yöneticilerin Karşılaştırılması

Bağımsız İşyeri Sahibi Kadınların Aile ve İş İlişkileri

İşletmelerde Finans Karar Destek Sistemi

Açık Defter Yönetimi (Open Book Management) Yeni Bir Yönetim Modası mıdır?

Hüseyin Yılmaz: “Yönetimde Sıfır Hiyerarşi Anlayışının Genel Stratejileri ve Avantajları”
İrfan Çağlar: “Yönetim-Kültür Bağlamında Türk Yönetim Modelinin Saptanmasına Yönelik Kavramsal Bir Çalışma”
Bülent Bayat: “Örgütlerde, "Güdülenme Yetersizlikleri ve Geri Çekilme-Kaçınma Davranışlarını" Açıklamakta Kullanılabilecek Bir Model; Öğrenilmis Çaresizlik"

Ercan Duygulu: “Örgütsel Etkinlik Kriterlerinin Örgütsel Başarımdaki Rolü”
Ö.Tengiz Üçok: “20. Yüzyılın Örgüt Yapılarındaki Gelişmeleri Bir İrdeleme”
Gürhan Uysal: “Başarılı Bir Yönetici Olmada Anahtarlar”
Ulaş Bıçakcı: “Organizasyon - Disorganizasyon Üzerine”
Seyhan Sipahi, Aykut Berber: “Dönüşümsel Liderlik Perspektifinin Analitik Hiyerarşi Prosesi Tekniği İle Analizi”
Burak Arzova: “Adil Olmadan Yönetici Olunmaz”
Serpil Aytaç: “Yaratıcı Kişilik ve Yönetici”

Faruk Türkoğlu: “Avrupa’nın Yönetim Modelleri”
Mehmet Hüseyin Bilgin: “Değişen Rekabet Dengeleri, Yönetim Anlayışı ve Türkiye”
Ahmet Selamoğlu: “Yönetim ve Üretim Anlayışında Değişim, Japon Modelinin Artan Etkinliği ve "İnsan" Unsuru”
Ahmet Talat Us: “Aile Şirketleri ve Yönetim”

Faruk Mutlusu: “Yönetsel Yapıların Oluşumunu ve Niteliğini Belirleyen Etkenler”
Hakan Akbulut: “Küreselleşme ve Kurumsal Yönetim”
Ö.Rengin Gün: “Birleşmiş Milletler Örgütünün Örgütlenme İlkeleri ve Örgüt Yönetimi Açısından İncelenmesi”  
Taner Acuner: “Değişim Sürecinde Organizasyonel Süreklilik”
Muzaffer Aydemir: “Açık Defter Yönetimi (Open Book Management) Yeni Bir Yönetim Modası mıdır?”
Füsun Çınar: “Organizasyonlarda Çağdaş Bir Yaklaşım: Yetkilendirme (Empowerment)”
Süleyman Türkel: “Olağanüstü Durumlarda İşletmelerde Yönetim Sorunları”
Hüseyin Yılmaz: “Yönetimde Sıfır Hiyerarşi Anlayışının Genel Stratejileri ve Avantajları”  

İrfan Çağlar: “Yönetim-Kültür Bağlamında Türk Yönetim Modelinin Saptanmasına Yönelik Kavramsal Bir Çalışma”
Esra Nemli: “Çevreye Duyarlı Yönetim Anlayışı”

Meryem Akoğlan KOZAK, Oya YAZICILAR: “İş Analizinin Yönetim Yaklaşımları İçindeki Önemi”
Hüseyin Yılmaz: “Bilgi Çağı Sonrası Liderlik Modeli Olarak Entelektüel Liderlik”
Ergin Varol, Ertugrul Tarcan: “Gelişim Güvenden Yana”
Haluk Soyuer: “Tam Zamanında Üretim Sistemleri'nin Küçük ve Orta Ölçekli Isletmelerde Uygulanma Koşulları”
Mesiha Saat: “Çok Amaçlı Karar Vermede Bir Yaklasim:Analitik Hiyerarsi Yöntemi”
Hasan K.Güles: “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Isletmelerinde Ileri Imalat Teknolojileri Kullanimi Üzerine Bir Araştırma”
Ergin Sait Varol: “Örgütlerin Gelişimi :Standart Üretimden, Yenilik, Bulus Dönemine”
 Meryem Akoğlan Kozak, Hatice Güçlü: “Turizm İşletmelerinde Değişim Yönetimi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme”
 Mustafa Okutan & Dilaver Tengilimoğlu: “İş Ortamında Stres ve Stresle Basa Çıkma Yöntemleri: Bir Alan Uygulaması”
Belgin Ayıdntan: “Şirket Yöneticilerinin Dış Çevre Taramasını Önemsemelerine Yönelik Ankara İlinde Faaliyet Gösteren Gıda Üreticileri Üzerine Uygulamali Bir Çalışma”
Ali E.Akgül, Bülent Sezen, Gary Lynn: “Yeni Ürün Geliştiren Takımlarda Geri Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlar ve Geri Öğrenmenin Proje Performansı Üzerine Etkileri”   
Aykut Berber: “Kriz ve Küçülme”  Vergitürk
Ali Akdemir: “Yönetimde Kümülatif Başarı”  
Serpil Aytaç: “İş Stresini Azaltmada Zaman Yönetiminin Önemi”
Ayşe Gül Yılgör: “İşletmelerde Yeniden Yapılandırma Stratejileri ve Türkiye'de Sanayi Sektörünü Yeniden Yapılandırma Gereksinimi”
İbrahim Pınar, Kerim Erdem: “Kurumsal Kaynak Planlaması (Erp) Kullanıcısı İşletmelerin Memnuniyetlerini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma"
Orhan Akışık: “Denetimde Bağımsızlık İlkesinin Yeri”  
Pınar Baş: “Yeni Teknolojilerle Müşteri Hizmeti: Çağrı Merkezleri”
 Füsun Çınar: “Organzisayonel Davranış Alanında Yeni Bir Yaklaşım: Organizasyonel Yurttaşlık Davranışı”

Halis Gökdere: “Bilgi Sistemlerinde Tedarikçi Seçimi”
Ahmet Talat Us: “Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımı ve İşletme Politikalarına Etkisi”
Necip Özçer: “Mantıklı Mantıksızlık”
Gülçin Büyüközkan: “Entellektüel Sermaye Yönetimi”
İ. Yücel Seyrek: “Stratejik Planın Yansıması Stratejik Planlar Nasıl Organizasyonel Yayılım Gösterir?”
Melih Arat: “İşte Başarının 10 DNA'sı Herhangibir İşin Başarısının Sırrı, 10 DNA'yı Hayata Geçirmek”
Hüsniye Fırat Şimşek: "Homo Economicus"tan Akılcıl Organizasyona Geçiş”
Melih Arat: “Strateji Geliştirmede Yepyeni Yaklaşımlar”
Güler İslamoğlu:
“Ekip mi, Grup mu?”  
Onur Özveri: “Ölçüm Sistemleri ve Süreç Yeterlilik Analizi Tekniklerinin İşletmelerde Uygulanması Üzerine Bir Araştırma”
Faik Başaran: “Tam Anındalık ve Olasılıklara Bağlı Emniyet Stoku İle Yeniden Sipariş Noktası”
Seyhan Sipahi, Aykut Berber: “Dönüşümsel Liderlik Perspektifinin Analitik Hiyerarşi Prosesi Tekniği İle Analizi”
Ayşe Gül Yılgör: “İşletmelerde Yeniden Yapılandırma Stratejileri ve Türkiye'de Sanayi Sektörünü Yeniden Yapılandırma Gereksinimi”
Adnan CEYLAN, Nigar DEMİRCAN: “Çalışanların Örgüte Bağlılığı İle İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir Araştırma”

Deniz Tarlan, Özkan Tütüncü: “Konaklama İşletmelerinde Başarım Değerlemesi ve İşdoyumu Analizi”
Nurcan Kutlu Temiz: “
Proje Planlama Teknikleri ve Pert Tekniğinin İnşaat Sektöründe Uygulanması Üzerine Bir Çalışma”
Ayhan URAL: “
Yöneticilerde Duygusal Zekanın Üç Boyutu”
Özkan Tütüncü: “
Karayolu Ulaştırma İşletmelerinde İşten Ayrılma Eğiliminin Analizi”
Hüseyin Demir: “
Küreselleşme Sürecinde Şirketlerde Birleşme ve Tür Değiştirme”
Halis Demir: “
Kısa Dönemli Kâr Maksimizasyonundan Uzun Dönemli Pazar Maksimizasyonuna”
Aykut Bedük: “
Yeni Yönetim Tekniği "Benchmarking"
Max More: “
Küçük Korkunçtur”  
Allan Gibb: “
Girişimci Yetiştirme: Geleceğe Yolculuk”
Murat Yıldırımoğlu: “
Bill Gates'in Liderlik Sırları”
Serpil Aytaç: “
İş Yaşamında Başarının Sırrı: NLP Tekniği”  
Birgül Şimşek: “
İşletmelerde Çıkar Çatışmalarından Kaynaklanan Etik Sorunlar”
Burcu Kümbül: “
Ücrette Adaleti Sağlayan Performansa Dayalı Ücret Sistemleri”
Recai Coşkun: “
Geleneksel Organizasyondan Öğrenen Organizasyona Geçiş: Teorik Çerçeve ve UygulamayaYönelik Öneriler”
İdil Akidil: “
Organizasyon(suzluk) Şemaları”
Ayşe Oya Özçelik: “
Yöneticilik Eğitimi Alan Bireylerin Sendikalar ve Sendikal Faaliyetler Üzerindeki Görüş ve Tutumlarının İncelenmesi ve Konuyla İlgili Bir Araştırma”
Aykut Berber: “
Girişimci İle Yönetici Profilinin Karşılaştırılması ve Girişimcilikten Yöneticiliğe Geçiş Süreci”
Aykut Berber: “
Sanayide JİT Sistemi”
Orhan Torkul, İ.Hakkı Cedimoğlu: “
Gerçek Zamanlı MRP Yaklaşımı”
Tuncay Özilhan: “
Özel Sektörün İhtiyacı: Kurumsal Yönetim”
Mahmut Paksoy, Ayşe Can Baysal: “
Mesleğe ve Örgüte Bağlılığın Çok Yönlü İncelenmesinde Meyer - Allen Modeli” 
Huriye Çatalca, Işıl Pekdemir: “
İstanbul'daki Özel Hastanelerin İdari Faaliyetlerinin Organizasyon Yapısını Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”
Dean B. McFarlin, Paul D. Sweeney, John L. Cotton (Çeviren H. Şebnem Seçer): “
Amerikan Çok Uluslu Şirketlerinde Amerika ve Avrupalı Yöneticilerin Karşılaştırılması

Birgül Şimşek: “Yöneticilerin Çalışanlara Karşı Etik Sorumlulukları”
Hüseyin Yılmaz: “
İşletmelerde Finans Karar Destek Sistemi”
Ali Şahin Örnek: “
Balanced Scorecard: Bilgiden Stratejiye Ulaşmada Kullanılabilecek Yeni Bir Araç”
Muzaffer Aydemir: “
Sosyal Sorumluluk 8000 (Social Accountability 8000) Standardı”
Özkan Tütüncü, Işıl Göksu, Ebru Günlü: “
Konaklama İşletmelerinde Fiyatlama Kararları ve Maliyet Analizleri”
Charles K. Rowley (Çev. Haluk Egeli): “
Rant Kollama Faaliyetlerine Karşı Doğrudan Verimsiz Kar Kollama Faaliyetleri”

İzzet Kılınç: “İş Etiki Kapsamında Otel Yöneticilerinin Çalışanlara Karşı Etik Sorumluluklarının İzmir'de Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Öğrenimi Gören Öğrencilerin Bakış Açıları İle Değerlendirilmesi”
Gülay Coşkun Kasap (1998): “
Esnek Üretim Sistemine Geçiş Aşamasında Yönetimin Rolü Ve Değerlendirmesi”  
Recai Coşkun: “
Geleneksel Organizasyondan Öğrenen Organizasyona Geçiş: Teorik Çerçeve ve Uygulamaya Yönellik Öneriler”
Birdoğan Baki (2000): “
İşletme Kaynakları Planlamasının (İkp- Enterprise Resource Planning:Erp) Dünü, Bugünü ve Yarını”
Ali Halıcı (2001): “
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Stratejileri: Çanakkale İlinde Bir Araştırma”
Tuncer Tokol (1998): “
İşletmelerde Ürün Yenilikleri”  
M.Hakan Altıntaş(1998): “
Müşteri Ve Tedarikçi İlişkisinde Kurumlar Arası Bilgi Sistemlerinin Kullanımı”
Veysel Bozkurt : “
Sanal İşyeri: Kavramsal Çerçeve ve Yapısal Özellikler”
Bilçin Tak : “
Stratejik Planlama Sürecindeki Aksaklıklar ve Çözüm Önerileri”  
Kemal Sezen: “
Taktik Düzey İşgücü Gereksinimlerinin Belirlenmesinde Bir Araç: Bütünleşik Üretim Planlama Sistem Analizi”
Melek Tüz (1998): “
Yalın Örgütlerin Yönetimi ve Türk İşletmelerine Bu Açıdan Öneriler”
Nihat Karakoç: “
Konaklama İşletmelerinin Yönetsel Uygulamaları ve Sorunları”  
Birdoğan Baki: “
İşletme Kaynakları Planlamasının (Enterprise Resource Planning) Dünü, Bugünü, Yarını”

Halis Demir: “Kısa Dönemli Kar Maksimizasyonundan Uzun Dönemli Pazar Maksimizasyonuna”

Özdemir Akmut: “Kriz Dönemlerinde İşletmelerin Karşılaştıkları Finansal Sorunlar ve Risk Yönetimi”

Melek Tüz: “Yeni Örgüt Modelleri”
Osman Atay: “Örgüt Kültürü ve Süreci”  
Osman Atay(1999): “Örgütlerde Zaman Yönetimi ve Kahramanmaraş Tekstil Sanayinde Bir Uygulama”

A. Hamdi Aydın: “Post-Modern Örgüt Teorisi”

Ercan Duygulu: “Örgütsel Etkinlik Kriterlerinin Örgütsel Başarımdaki Rolü”
Öznur Yüksel, Güven Murat: “Sanal Örgütlenmeler: Enformasyon Teknolojilerinin İşletmelerin Örgüt Yapısına ve Rekabet Gücüne Yansıması”
Füsun Bulutlar: “Öğrenen Örgüt Unsurlarının Ders Kalitesi Üzerindeki Etkileri”  
Evrim Duyal: “Halkla İlişkiler Yönetimi Kapsamında Örgütlerde İletişim”

Süleyman Ruhi Aydemir: “Kurumsal Etkinlikte Anahtar Bir Kavram: Örgütsel Değişim”

Tuncer Asunakutlu, Bayram Coşkun: “Stratejik Yönetimde Örgütün Rolüne İlişkin Bir Değerlendirme”

Cemile Gürçay: “İşletmelerde Örgüt Kültürü Faktörlerinin Farklı Boyutlarda Oluşmasında Sektörel Farklılığın Etkisi”  

alum.gif (736 bytes)

© 2001-2004, C.C.Aktan