KURUMSAL DAVRANIŞIN YAŞAM ALANI: DAVRANIŞ DÜZLEMİ

Hasan Tutar

   

Kurumsal davranışlar kurumlardaki tüm bireylerin davranışlarını düzenleyici görevi olmasına rağmen, bireysel davranışlar tümüyle bireyin kendi psikolojik durumuyla ilgilidir ve bireyin bu tür davranışlarını kurumsal davranış düzlemine göre düzenlemesi, onun özel çabalarıyla mümkün olur. Kurumsal davranış düzlemi bireyi temsil etme özelliği ölçüsünde, bireysel davranışlar azalacak ve bireysel davranışlar o ölçüde kurumsallaşacaktır.

Her bireyin kendine özgü inanç, tutum, huy, karakter ve mizaç gibi özellikleri olduğu gibi, her kurumun da kendine özgü bir sosyal yapısı, bu yapının istediği davranışlar, değer yargıları, inanç sistemleri ve ilişki kalıpları vardır. Bu tür olgular, bireylerce belirli kurumsal standartlar içerisinde kavranır ve işlevsel hale getirilir. Başka bir ifadeyle kişiler, belirli değer yargıları ve normlarla donatılmış  kurumlarda beklenen davranışlar gösterirler. Kişilerin genel olarak davranışlarını düzenleyen, daha özel davranışlara hazırlanmasını sağlayan bir davranış düzlemi olarak “kolektif davranış” olgusu, kurumsal davranış düzlemini ortaya çıkarır.

Davranış düzlemi, bir sosyal yapı veya grup içinde istenen ve hoşgörü sınırı içinde kalan davranış örgüsünden oluşan ortak etkileşim alanıdır. Davranış düzlemi ve rol davranışı, özellik olarak sınırlı bir alandaki ilişkiler sistemini düzenler. Şüphesiz, geniş ölçekli davranış düzlemleri vardır ve bu düzlemlerin davranışları sınırlama fonksiyonu mevcuttur; ancak bireysel davranışlar her zaman belirlenmiş kurallar veya bekleyişlerle anlamlı hale gelmez.

Organize olmuş yapı içerisinde ortaya çıkan, kurumsal anlaşmanın sonucu belirlenen davranışlar topluluğuna kurumsal davranış düzlemi denir. Kurumsal bir yapı içinde tüm davranışlar kurumsal değildir. Kurumlarda bireysel davranışların, kurumsal norma ve kuralların kabul alanına göre istenen ve istenmeyen yönü vardır. Davranış düzlemi, belirli bir kurumsal yapı içinde kurumsallaşması arzu edilen davranışlar topluluğudur. Buna göre davranış düzlemi, kurumsal bir yapı içinde, kurumun amaç ve normlarına uygun davranışların etkileşim alanıdır. Yapılan tanımlardan davranış düzlemini oluşturan temel faktörlerin, kurumsal amaçlar ve kurumsallaşması arzu edilen davranışlar olduğu anlaşılmaktadır.

 

Kurumsal veya sosyal yaşamda her davranış düzleminde istenen ve istenmeyen davranış örgüsünü oluşturan iki ayrı faktör grubu vardır. Bunlardan biri hemen bütün kurumsal ve sosyal sistem içerisinde yer alan, her davranış düzleminde sınırlandırıcı özelliği olan “genel kurallar” ya da “kurumsal normlar”, diğeri ise her davranış düzleminin kendi iç şartlarından ve ortamından kaynaklanan ve bireyin özerk alanını oluşturan “özel kurallar”dır.

Kurumsal davranış düzlemini oluşturan genel kurallar, kurum  kültürüne dayalı norm ve değerlere bağlı olarak gelişir. Her kurumsal davranış, söz konusu norm ve değerlere bağlı olduğu ölçüde, kurumsal davranış standartlarına yaklaşmış olur veya kurumsal davranışlar, davranış düzlemine uyduğu ölçüde standart hale gelir. Kurumsal davranış yönetiminin temel amacı, kurumsal davranışın davranış düzlemine uygun biçimde ortaya çıkmasını sağlamaktır.

Kurumlarda kurumsal genel kurallar (normlar)ın yanında özel kurallar da vardır. Bunlar, aynı kurumsal yapı içerisinde informel gruplaşmalar ve informel davranışların ortaya çıkardığı özel kurallardır. Bu tür kurallar genel kuralların aksine bireyden bireye değişen kurallardır.[i] Bu tür kurallar davranış düzleminin oluşmasına doğrudan katkısı olmayan, ancak davranış düzleminin oluşmasında etkili olan kurallardır.

Kurumsal davranış düzlemi, kurumsal normlara uygun davranışların kurumsallaşacağı zemini oluşturur. Kurumsal yaşamın kabul ettiği davranışlar, kurumsal davranış düzleminde gerçekleşir. Kurumsal yapı içerisinde istenen davranışlar örgüsünden oluşan sosyal etkileşim alanı, davranış düzleminin meşruiyet sınırlarını belirler. Bireysel davranışlar bu davranış düzlemleri içerisinde anlam kazanır ve kurumsal davranış haline gelir. Bu bakımdan bireysel davranışın anlamlılığı, kurumsal yapının kabul alanına uygunluğuna bağlıdır.

Kurumsal davranış düzlemini oluşturan iki ayrı faktör vardır. Bunlardan biri kurumun içinde yer aldığı toplumun genel kuralları, diğeri kurumsal davranış düzlemini oluşturan alt sisteme (kurum, kuruluş, grup vb.) ait özel kurallardır. Genel kurallar, bir toplumun tamamını ilgilendiren tüm davranış düzlemlerinde geçerli olan kurallardır. Bu kuralların uygulandığı toplum için evrensellik özelliği vardır ve toplumun bütün üyelerinden beklenen davranışlardır. Alt sisteme ait özel kurallar ise, alt sistem unsurları tarafından kabul edilmesi ve uyulması beklenen kurallardır. Genel yapı içerisinde var olan grup, kurum veya kuruluşların kendilerine özgü olan kuralları, özel kuralları oluşturur. 

Sosyal davranış düzleminde iki farklı davranış düzleminden bahsedilir. Bunlar “kuramsal davranış düzlemi” ve “gerçek davranış düzlemi”dir. Kurumsal genel ve özel kuralların oluşturduğu davranış düzlemi, kuramsal davranış düzlemidir. Kurum çalışanlarının davranış düzleminin tüm gereklerini yerine getirmesi, yani genel ve özel kuralların tüm beklentilerine uyması beklenir; ancak söz konusu kurallara her zaman tam olarak uyulmayabilir. Bunda bireysel çıkarlarla örgütsel çıkarların, bireysel amaçlarla örgütsel amaçların uyuşmamasının etkisi vardır. Teorik olanla reel olan durum arasındaki farklılığa göre yeni bir davranış düzlemi ortaya çıkar, buna gerçek davranış düzlemi denir. Kurumun davranış düzlemi, teorik varsayımlardan çok reel duruma göre oluşur.

Gerçek davranış düzlemi, bireysel düzlemle, örgütsel düzlemin kesiştiği ortak beklenti alanında ortaya çıkar. Kurumsal davranış düzlemi, teorik varsayımlara dayalı iken, gerçek davranış düzlemi bireysel eğilimler, özel arzu ve beklentiler, informel gruplaşmaların sonucunda, teorik veya kurumsal davranış düzleminin dışında oluşan reel durumu ifade eder.

Kurumsal davranış düzlemi, kurumsal davranış standartlarına uygun, kurumsal rol ve statüye göre oluşmuş ve kurumsal irade tarafından kabul edilen ve kurumsal hoşgörü alanına uygun davranışlardır. Kurumsal düzeyde genel geçer doğrular(kurallar)dan kabul edilebilir ölçüde olanlar, hoşgörü sınırını veya alanını oluşturur. Söz konusu alan, kurumun davranış düzlemini oluşturur.

Davranış düzlemini oluşturan genel geçer kurallardan hoş görülen sapma oranı, kurumsal yönetim anlayışı ve kurum kültürü bakımından farklılık gösterebilir. Burada temel belirleyici, kurumsal kültürdür. Bir kurumsal  kültürün kabul ettiği davranışı, diğer kurumsal kültür hoşgörü alanı içinde değerlendirmeyebilir. Bu nedenle her  kurumsal davranış düzlemi, kendi kurumsal kültürüne göre şekillenir.


 

[i] R. S. Peterson; A Directive Leadership Style İn Group Decision Making Can Be Both Virtue And Vice: Evidence From Elite And Experimental Groups. Journal of Personality and Social Psychology 72, 1997, s. 1107