Kurumsal Kültür

WWW.CANAKTAN.ORG

KURUM KÜLTÜRÜ KONUSUNDA KAYNAKLAR

 

 

Aktan, C. C. (2003) Değişim Çağında Yönetim, İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Adams, J. S. (1965) “Inequity in Social Exchange”, in: L. Berkowitz (ed.), Advances in Experimental Social Psychology. New York: Academic Press.

Altıntaş, F. Ç.  (2005)  “Kurumsal Vatandaşlık Davranışı”, (Bu kitap içerisinde)

Aydın, M.  (2000) Kurumlar Sosyolojisi, 2. Baskı, Ankara: Vadi Yayınları.

Bakan, İ. & T. Büyükbeşe (2005) “Kurum Kültürü”, ( Bu kitap içerisinde)

Başaran, İ. E.  (2000)  Örgütsel Davranış, 3. Baskı. Ankara.

Bies, R.J. & J.S. Moag (1986)  “Interactional Justice: Communication Criteria Of Fairness”, in: Lewicki, J.J., Sheppard, B.H. and Bazerman, M.H. (Eds), Research On Negotiation in Organizations, Vol. 1, JAI, Greenwich, CT, pp. 43-55.

Bowditch, J. L. & A. F.  Buono (2001)  A Primer on Organizational Behaviour. (Fifth Edition). John Wiley & Sons, Inc. New York.

Brown, A. (1995)  “Politics, Symbolic Action and Myth Makingin Pursuit of Legitimacy” Organization Studies, 15/6,  pp.861-878.

Cropanzano, R. and R. Folger (1991)  “Procedural Justice and Worker Motivation”, in: Steers, R.M. & Porter, L.W. (Eds), Motivation and Work Behavior, 5th Ed., Mcgraw-Hill, New York, NY, pp. 131-43.

Cropanzano, R. and J. Greenberg  (1997) “Progress in Organizational Justice: Tunnelling Through The Maze”, International Review Of Industrial and Organizational Psychology, Vol. 12, pp. 317-72.

Cüceloğlu,  D. (2002) İletişim Donanımları, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Daft, R.M. (1979) Management, 4th Ed., The Dryden Press, New York

Davis, K.  (1981) Human Behaviour at Work: Organizational Behaviour, 6.Th. ed. USA Grolier Inc.

Deal, T.E. and A.A. Kennedy  (1982)  Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life, Addison-Wesley, Reading, MA.

Dedehayır, H.  (2000) ”Kurum Kültürü ve Performans, Kaynak Dergisi Nisan-Haziran.

Denison, D.R. (1996) “What is the Difference Between Organization Culture and Organizational Climate, A Native’s Point of View on a Decade of Paradigm Wars”, The Academy of Management Review, Vol 21, No 3, July, pp.619-54.

Denison, D. R. (1990). Corporate Culture and Organizational Effectiveness. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Dökmen, Ü. (2003) İletişim Çatışmaları ve Empati. Sistem Yayıncılık, İstanbul.

Erdem, F. (1996). Örgütsel Davranış ve Yönetsel Psikoloji. Ankara: Friedrich - Nauman Vakfı ve Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını.

Eren, E.  (1998) Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. Beta Basım Yayım Dağıtım A.S., İstanbul.

Eren, E., (2001)  Yönetim ve Organizasyon: Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar. 5. Bası. Beta Yayınevi, İstanbul.

Erdoğan, İ. (1994)  İşletmelerde Davranış, Beta Yayınları, İstanbul.

Erkan, H. ve C. Erkan, Kültür Politikamızda Yeni Boyutlar-Türkiye’nin Geleceğe Yönelik Kültür Değerleri ve Politikaları, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1998.

Ertekin, Y. (1978). Örgüt İklimi. Ankara:TODAİE Yayını

Fincham, R. & P. Rodes (1999)  Principles of Organizational Behaviour, Third Edition, Oxford Universtiy Press.

Flamholtz, E. (2001) “Corporate Culture and the Bottom Line”, European Management Journal Vol. 19, No. 3, pp. 268–275.

Folger, R. &  R. Cropanzano (1998) Organizational Justice and Human Resource Management, Sage, Thousand Oaks, CA.

Folger, R. & J. Greenberg, (1985) “Procedural Justice: An Interpretive Analysis Of Personnel Systems”, Research in Personnel And Human Resources Management, Vol. 3, pp. 141-83.

George, J. M. &  M. G. Jones (1999) Organizational Behaviour, 2nd ed. Addision Wesley, Longman, Inc.

Gilliland, S.W. (1993)  “The Perceived Fairness Of Selection Systems: An Organizational Justice Perspective”, Academy Of Management Review, Vol. 18 No. 4, Pp. 694-734.

Goffee, R. and M. G. Jones  (1996) ``What Holds the Modern Company Together?’’,  Harvard Business Review, Vol. 74  No. 6, pp. 133-48.

Greenberg, J. (1990)  “Organizational Justice: Yesterday, Today and Tomorrow”, Journal of Management, Vol. 16, pp. 399-432.

Greenberg, J. &  R. A. Baron (1995)  Behaviour in Organization, Prentice Hall International.

Gordon, J. R. (1996) Organizational  Behavior, 5. Ed., Prentice-Hall,  New York.

Güvenç, B. (2003)  İnsan ve Kültür, Onuncu Bası, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Güzelcik, E. (2000) Küreselleşme ve İşletmelerde Değişen Kurum İmajı, İstanbul. Sistem Yayınları, 2000.

Handy, C. B. (1981) Understanding Organization, 2nd ed. Aylesbury: Hazell Watson

Hayek, F. A. Von (1976)  Law, Legislation and Liberty, Vol 2, Rules and Order, Chicago: The University of Chicago Press. (Türkçe çevirisi için bkz: Friedrich A. Von Hayek (1994), Kanun, Yasama Faaliyeti ve Özgürlük, Cilt I: Kurallar ve Düzen, Çeviren: Atilla Yayla, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.)

Hayek, F. A. Von. (1978) “The Confusion of Language in Political Thought”, in: Friedrich A. Von Hayek (1978), New Studies in Philosophy, Politics and Economics and the History of  Ideas,  Chicago, University of Chicago Press. S. 72-76.Katz, D. and R. Kahn (1978) The Social Psychology of Organizations, 2d ed., Wiley, New York

Koçel, T. (1989) İşletme Yöneticiliği Yönetici Geliştirme, Organizasyon Ve Davranış, İstanbul: İşletme Fakültesi Yayın No:205; İşletme İktisadi Yayın No: 101.

Kotter, J.P. and J. L. Heskett,  (1992) Corporate Culture and Performance. The Free Press, New York.

Latouche, S. (1993) Dünyanın Batılılaşması, Çev., Temel Keşoğlu, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Lusier, R. N. (1990) Human Relations in Organizations, A. Skill Building Approach, Irwin Inc., Homewood, Boston.

Luthans, F. (1992) Organizational Behavior, Sixth Edition, Mcgraw Hill Inc., New York.

Okay,  A. (1999)  Kurum Kimliği, Ankara: Mediacat Yayınları.

Organ, D.W. (1988) Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome. Lexington, MA: Lexington Books.

Özdevecioğlu, M.  (1995)  Organizasyon Kültürü, Ed: M. Özel, 2. Baskı, İz Yayıncılık, İstanbul, 120-128.

Özdevecioğlu, M.  (2005)  “ Kurumsal Adalet”  (Bu kitap içerisinde)

Özalp, E. ve Ç. Kırel. (2000) Örgütsel Davranış (Beşinci baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Ders Kitapları Yayın No:11.

Pheysey, D.C. (1993) Organizational Culture: Types and Transformations, London: Routledge.

Podsakoff, P.M. & S.B. Mackenzie &  J.B. Paine & D.G. Bachrach (2000) Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review Of The Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research. Journal Of Management, 26, 513–563.

Reitz H, J.  (1987) Behavior in Organizations, 3rd Ed., Irwin Inc., New York.

Sabuncuoğlu, Z. ve M. Tüz  (1998). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Alfa/Aktüel Kitapevleri.

Sadri, Golnaz & B. Lees (2001) “Developing Corporate Culture as Competitive Advantage”, Journal of Management Development, Vol. 20 No. 10, 2001, pp. 853-859.

Schein, E. H. (1992) Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco.

Schermerhorn, J. R. & J. G. Hunt & R. N. Osborn (1997) Organizational Behaviour, John Wiley And Sons, Inc., New York.

Scott, W. G. (1966) Organization Theory: An Overview and an Appraisal Organizations: Structure and Behavior, John Wiley and Sons, Inc. New York.

Siehl, K. and J. Martin  (1990) Organizational Culture: A Key To Financial Performance? In Organizational Climate and Culture, ed. B. Schneider, pp. 241–281. Jossey-Bass, San Francisco.

Şişman, M.  (1994) Örgüt Kültürü, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

Smith, C.A. & D.W. Organ & J.P. Near (1983)  Organizational Citizenship Behavior: Its Nature and Antecedents. Journal of Applied Psychology, 68, 653–663.

Stewart, and  G. D. Garson (1990) Organizational Behavior and Public Management, 2 nd Edition, Revised and Expandad, Mracel Dekker Inc., New York.

Terzi, A.R. (2000)  Örgüt Kültürü. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Toffler, A.  (1981) Gelecek Korkusu Şok, Çev. S. Sargut, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul .

Tutar, Hasan, (2003) Örgütsel İletişim,  Seçkin Yayınları, Ankara.

Unutkan, G.A. (1995) İşletmelerin Yönetimi ve Örgüt Kültürü, Ankara: Türkmen Kitabevi.

Usluata,  A.  (1992) İletişim, İletişim Yayınları, Ankara.

Vries M. K  & D. Miller (1986) “Personality, Culture and Organization”, Academy of Management Review, Vol 1, No 2. pp.266-79.

Vural, Akıncı, B. Z. (1998). Kurum Kültürü ve Örgütsel İletişim. İstanbul: İletişim Yayınları.

 

                                                              © COPYRIGHT 2006, C.C.Aktan

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfasında Coşkun Can Aktan'ın editörlüğünü yaptığı  Kurumsal Kültür (Ankara: SPK Yayını, 2006) adlı kitabın bir kısmı yeralmaktadır. Bu web sayfasındaki bilgilerden yararlanıldığında bilimsel araştırma etik ilkeleri gereğince kaynak gösterilmesi gerekir.  Bu web sayfasındaki metinlerin tamamı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.