KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN TEŞVİK EDİLMESİNDE VE YAYGINLAŞTIRILMASINDA  DEVLETE DÜŞEN BAŞLICA GÖREV

COŞKUN CAN AKTAN & DENİZ BÖRÜ

 

Kurumsal sosyal sorumluluk her ne kadar gönüllülük esasına dayalı bir uygulama olsa da, konunun her geçen zaman toplumsal ve örgütsel boyutlarda önem ve anlam kazanması bu yönde bazı tedbirlerin alınmasını, bazı düzenlemelerin yapılmasını da gerekli kılmaktadır.

Her ne kadar işletmeler gönüllü kurallar ve standartlar ile yönetilseler de, kritik olan nokta yasal düzenlemelerdir ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yasallaştırılması yönünde kademeli bir gidişatın olduğu düşünülmektedir. Michael Hopkins (2004), kurumsal sosyal sorumluluk tanımlamasında kullanılan gönüllülük ifadesinin, minimum düzeyde bile olsa, yasal düzenlemeler dikkate alınmadığı taktirde tanımlamadan çıkartılabileceğini ifade etmektedir. Bu anlamda kurumsal sosyal sorumluluk davranışının yaygınlaştırılmasında devlet düzenleyici bir takım önlemler almakla yükümlüdür.

Kurumsal sosyal sorumluluk yönünde yasaların ve düzenlenmelerin oluşturulması; doğanın ve çevrenin korunması, işçilerin sömürülmesinin engellenmesi, çocuk işçi çalıştırılmasının  önlenmesi, rüşvet ve yolsuzlukların önüne geçilmesi ve saire konularda bir araç rolü oynayabilir. Bu şekilde, işletmeler kendilerinden neler beklendiğini açık ve net biçimde bilirler. Böylelikle faaliyet alanları içerisinde bir adım ileriye gitme yönünde girişimlerde bulunabilirler. Kurumsal sosyal sorumluluk davranışının yasal yönü bir çok açıdan işletmelerin çıkarınadır. Bu tür girişimlerle işletmeler insan kaynakları, markalaşma ve yeni pazarlara girme yönünde fayda sağlarlar. Bir başka açıdan bakıldığında ise, faaliyetleri ahlaki nitelikte olmayan (dolandırıcı şirketler gibi) işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları nedeniyle diğer işletmeler arasında fark edilmeleri, kendilerini ispat etmeleri son derece güç ve sıkıntılı olacağından, kurumsal sosyal sorumluluğun işletmelerin etik ve asıl amaçlarını açığa çıkarır bir uygulama olarak piyasalarda bir güven aracı olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.